bài tập câu chẻ

Bài viết lách 50 Bài tập dượt về Câu chẻ vô Tiếng Anh rất rất hoặc đem lời nói giải bao gồm rất đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Câu chẻ và bên trên 50 bài xích tập dượt về Câu chẻ tinh lọc, đem đáp án cụ thể giúp cho bạn nắm rõ cơ hội dùng của Câu chẻ.

Bạn đang xem: bài tập câu chẻ

50 Bài tập dượt về Câu chẻ vô Tiếng Anh rất rất hoặc đem lời nói giải

Phần I. Lý thuyết

1. Nhấn mạnh công ty kể từ (Subject focus)

a. Với công ty ngữ chỉ người

It + is/was + Noun/pronoun (danh từ/đại kể từ - chỉ người) + that/who + V + O …

Ex: Câu gốc: My sister gave bủ this gift. (Chị tôi vẫn tặng mang lại tôi phần quà này.)

Câu chẻ: It was my sister who/that gave bủ this present. (Chính chị tôi là kẻ vẫn tặng mang lại tôi phần quà này.)

→ Nhấn mạnh công ty ngữ chỉ người “my sister”.

b. Với công ty ngữ chỉ vật

It + is / was + Noun (danh kể từ - chỉ vật) + that + V + O …

Ex: Câu gốc: His bad behavior made the teacher angry. (Cách đối xử tệ của anh ý tớ vẫn khiến cho nhà giáo tức giận dỗi.)

Câu chẻ: It was his bad behavior that made the teacher angry. (Chính cơ hội đối xử tệ của anh ý tớ khiến cho nhà giáo tức giận dỗi.)

→ Nhấn mạnh công ty ngữ chỉ vật “His bad behavior”

2. Nhấn mạnh tân ngữ (Object focus)

a. Với tân ngữ chỉ người

It + is/ was + Object (chỉ người) + that/ whom + S + V…

Trong tình huống danh kể từ chỉ người là danh kể từ riêng rẽ (tên riêng) thì chỉ được sử dụng “THAT” vô cấu hình bên trên.

Ex: Câu gốc: I met Tuan by chance when I traveled in Hue. (Tôi vẫn vô tình gặp gỡ Tuấn Lúc tôi cút dịch ở Huế)

Câu chẻ: It was Tuan that I met by chance when I traveled in Hue. (Tuấn đó là người nhưng mà tôi vẫn vô tình gặp gỡ Lúc cút phượt ở Huế.)

→ Nhấn mạnh tân ngữ chỉ người “Tuan”

*Note: Vì “Tuan” là danh kể từ riêng rẽ (tên người) nên ở phía trên, tớ chỉ được sử dụng “that” nhằm nhấn mạnh vấn đề tân ngữ, ko người sử dụng “whom”.

b. Với tân ngữ chỉ vật

It + is/ was + Object (chỉ vật) + that + S + V…

Ex: Câu gốc: I borrowed this motorbike from my best friend. (Tôi vẫn mượn con xe máy này kể từ người bạn tri kỷ.)

Câu chẻ: It was this motorbike that I borrowed from my best friend. (Chiếc xe pháo máy này đó là vật nhưng mà tôi mượn kể từ người bạn tri kỷ.)

→ Nhấn mạnh tân ngữ chỉ vật “this motorbike”

3. Nhấn mạnh trạng kể từ (Adverbial focus): trạng kể từ chỉ xứ sở (place), thời hạn (time)

It + is/ was + Adverbial phrase (trạng kể từ chỉ điểm chốn/thời gian) + that + S + V…

Ex: Câu gốc: I got married lớn her on this day 2 years ago. (Tôi vẫn kết duyên với cô ấy vào trong ngày này 2 năm vừa qua.)

Câu chẻ: It was on this day 2 years ago that I got married lớn her. (Ngày này 2 năm vừa qua là khi nhưng mà tôi kết duyên với cô ấy.)

→ Nhấn mạnh trạng ngữ chỉ thời gian: “on this day 2 years ago”

4. Câu chẻ thụ động (Cleft sentences in the passive)

a. Với danh từ/ đại kể từ chỉ người

It + is/ was + Noun/ pronoun (chỉ người) + that/ who + be + V3/-ed…

Ex: Câu gốc: The director criticized him in the meeting beacause his report had sánh many mistakes. (Giám đốc vẫn phê bình anh tớ vô buổi họp chính vì report của anh ý tớ đem rất nhiều lỗi sai.)

Câu chẻ: It was he who was criticized by the director in the meeting because his report had sánh many mistakes. (Chính anh tớ là kẻ bị giám đốc phê bình vô buổi họp chính vì report của anh ý tớ đem rất nhiều lỗi sai.)

b. Với danh kể từ chỉ vật

It + is/ was + Noun (chỉ vật) + that + be + V3/-ed…

Ex: Câu gốc: My parents are talking about my sister’s wedding.

Câu chẻ: It is my sister’s wedding that is being talked about (by my parents). (Lễ cưới của chị ấy gái tôi là chuyện nhưng mà đang được được(bố u tôi) thưa cho tới.)

Phần II. Bài tập

Task 1. Rewrite these sentenses with the same meaning and using the cleft sentences with underlined word

1. My father usually complains about my students whenever they go lớn my house.

--------------------------------------------------------------------

2. I used lớn lượt thích climbing up tress and pick fruits.

--------------------------------------------------------------------

3. My neighbors always make noise at night.

---------------------------------------------------------------------

4. We often complain about the noise at night.

---------------------------------------------------------------------

5. You gave her a bunch of rose last week.

---------------------------------------------------------------------

1. It is my father that/who usually complains about my students whenever they go lớn my house.

2. It was I that/who used lớn lượt thích climbing up tress and pick fruits.

3. It is my neighbors who/that always make noise at night.

4. It is we who/that often complain about the noise at night.

5. It was you/that who gave her a bunch of rose last week.

Task 2. Choose the correct answer for each following sentence. (Chọn đáp án đích cho từng câu sau.)

1. ______________ I bought the golden fish.

A. It was from this cửa hàng that

B. I was from this cửa hàng where

C. It was this cửa hàng which

D. It was this cửa hàng that

2. It was Tom _______ lớn help us.

A. comes

B. that comes

C. lớn come

D. who came

3. ____________ the police had rescued from the fire.

A. The baby

B. The baby that

C. It was the baby whom

D. It is the baby whom

4. _______________ my parents gave bủ the fish tank.

A. It was on my birthday when

B. It was my birthday on that

C. It was my birthday that

D. It was on my birthday that

5. __________ I first met my girlfriend.

A. It was in London that

B. It was in London where

Xem thêm: naoh bacl2

C. It was London that

D. It was London which

6. ____________ on the phone.

A. It is his mother whom is

B. It was his mother whom is

C. It was his mother who is

D. It is his mother who is

7. ____________ a high level of blood cholesterol.

A. It is eggs that contain

B. Those are eggs it contains

C. It is eggs that contains

D. It is eggs contain

8. _______________ England won the World Cup.

A. It was in 1966 that

B. It was on 1966 that

C. It was in 1966 when

D. It was 1966 in that

9. __________________ we all look for.

A. That happiness

B. It is happiness that

C. Happiness it is that

D. Happiness it is

10. ________________ bủ how lớn play the drum.

A. It was my uncle who taught

B. My uncle who taught

C. It was my uncle taught

D. It is my uncle teaching

1.A

2.D

3.C

4.D

5.A

6.C

7.C

8.A

9.B

10.A

Task 3. Viết lại những câu sau bên dưới dạng câu chẻ bị động

1. The pedestrian asked the policeman a lot of questions.

-----------------------------------------------------------------------------

2. The dog barked at the stranger.

------------------------------------------------------------------------------

3. My mom is making some cakes for our dinner.

----------------------------------------------------------------------------

4. We all saw her husband outside the theater last night.

-----------------------------------------------------------------------------

5. Mr. Hao repaired the roof yesterday morning.

------------------------------------------------------------------------------

1. It was the policeman who were asked a lot of questions by the pedestrian.

2. It was the stranger who was barked at by the dog.

3. It was some cakes that were made for dinner by my mom.

4. It was her husband who was seen outside the theater (by us) last night.

5. It was the roof that was repaired by Mr. Hao yesterday morning.

Task 4. Viết lại câu đem ý nhấn mạnh vấn đề mặt mày dưới

1. I was most unhappy with the service.

⇒ What........ (to be unhappy with)

2. I can’t stand the noise.

⇒ It’s ........ (the noise)

3. David didn’t pay for the wedding ring, Anna did.

⇒ It ........ (David)

⇒ It ........(Anna)

4. He’s always late. It really annoys bủ.

⇒ What........ (to annoy)

5. Did you choose the furniture?

⇒ Was........ (you)

1. What I was most unhappy with was the service.

2. It’s the noise that I can’t stand.

3. It was David who didn’t pay for the wedding ring.

   It was Sara who did pay for te wedding ring.

4. What really annoys bủ is that he’salways late.

5. Was it you who chose the furniture.

Xem tăng những bài xích tập dượt Ngữ pháp Tiếng Anh rất rất hoặc đem lời nói giải cụ thể khác:

  • Bài tập dượt về Câu ghép vô Tiếng Anh rất rất hoặc đem lời nói giải
  • Bài tập dượt về Câu giả thiết vô Tiếng Anh rất rất hoặc đem lời nói giải
  • Bài tập dượt về Câu loại gián tiếp vô Tiếng Anh rất rất hoặc đem lời nói giải
  • Bài tập dượt về Câu chất vấn đuôi vô Tiếng Anh rất rất hoặc đem lời nói giải

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm nối tiếp bám theo dõi những loạt bài xích tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của công ty chúng tôi.

Xem thêm: c2ag2 ra c2h2