c2h4 ra c2h5br

Phản ứng C2H5Br + KOH dẫn đến C2H4 nằm trong loại phản xạ tách hidro halogenua đang được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một trong những bài bác luyện với tương quan về KOH với lời nói giải, chào chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: c2h4 ra c2h5br

C2H5Br + KOH -toC2H5OH→ C2H4 + KBr + H2O

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ etyl bromua ứng dụng với KOH

C2H5Br+KOHt°,C2H5OHKBr+C2H4+H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ etyl bromua ứng dụng với KOH rời khỏi C2H4

- Nhiệt chừng.

- Xúc tác: C2H5OH.

3. Hiện tượng của phản xạ etyl bromua ứng dụng với KOH

- Có khí ko màu sắc bay rời khỏi.

4. Cách tổ chức phản xạ etyl bromua ứng dụng với KOH

- Đun nhẹ nhàng láo lếu thích hợp bao gồm KOH, etyl bromua và etanol.

5. Mở rộng lớn về dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

5.1. Khái niệm, phân loại

a. Khái niệm

- Khi thay cho thế vẹn toàn tử hiđro của phân tử hiđrocacbon vày vẹn toàn tử halogen tớ được dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.

Ví dụ:

Hiđro cacbon

CH4

CH2 = CH2

C6H6

Dẫn xuất halogen

CH3Cl; CH3Br; CH2Cl2

CH2 = CH – Cl

C6H5Br

Quảng cáo

- Một số phương pháp để thu dẫn xuất halogen:

+ Thay thế group -OH nhập phân tử ancol vày vẹn toàn tử halogen. Ví dụ:

C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O

+ Cộng thích hợp hiđro halogenua hoặc halogen nhập phân tử hiđrocacbon ko no.

Ví dụ:

CH2 = CH2 + HBr → CH3 – CH2 – Br

CH2= CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br

+ Thế vẹn toàn tử H của hiđrocacbon vày vẹn toàn tử halogen.

CH4 + Cl2 askt CH3Cl + HCl

b. Phân loại

Các dẫn xuất halogen được phân loại phụ thuộc vào thực chất của halogen, con số của halogen và điểm sáng kết cấu của gốc hiđrocacbon. Ví dụ:

- Dựa theo gót kết cấu của gốc:

+ Dẫn xuất halogen no: CH2FCl, CH2-Cl-CH2Cl, CH3-CHBr-CH3, …

+ Dẫn xuất halogen ko no: CF2=CF2, CH2=CH-Cl, CH2=CH-CH2Br, …

+ Dẫn xuất halogen thơm: C6H5F, C6H5CH2Cl, C6H5I, …

- Dựa theo gót bậc của cacbon: bậc của dẫn xuất halogen đó là bậc của vẹn toàn tử C links thẳng với vẹn toàn tử halogen.

Quảng cáo

+ Dẫn xuất halogen bậc I: CH3CH2Cl (etyl clorua).

+ Dẫn xuất halogen bậc II: CH3CHClCH3 (isopropyl clorua).

+ Dẫn xuất halogen bậc III: (CH3)C-Br (tert - butyl bromua).

5.2. Tính hóa học vật lý

- Tại ĐK thông thường những dẫn xuất monohalogen với phân tử khối nhỏ như CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl là hóa học khí. Các hóa học không giống là hóa học lỏng hoặc rắn.

- Không tan nội địa, dễ dàng tan trong những dung môi cơ học.

- phần lớn dẫn xuất halogen với hoạt tính sinh học tập cao như CHCl3 có công năng gây nghiện, C6H6Cl6 (hexacloran) khử sâu sắc bọ…

5.3. Tính hóa học hóa học

Tính hóa học cần thiết của dẫn xuất halogen là phản xạ thế vẹn toàn tử halogen và phản xạ tách hiđro halogenua.

a. Phản ứng thế vẹn toàn tử halogen vày group –OH

Ví dụ:

CH3CH2Br + NaOH (loãng) to CH3CH2OH + NaBr

Phương trình chất hóa học chung:

R – X + NaOH to R -OH + NaX

b. Phản ứng tách hiđro halogenua

Ví dụ:

CH2CH2H Br + KOH to,C2H5OH CH2 = CH2 + KBr + H2O

Quảng cáo

Phản ứng tách hiđro halogenua tuân theo gót quy tắc tách Zai – xép: Khi tách HX ngoài dẫn xuất halogen, vẹn toàn tử halogen X ưu tiên tách rời khỏi nằm trong vẹn toàn tử H ở cacbon bậc cao hơn nữa sát bên tạo nên thành phầm chủ yếu.

5.4. Ứng dụng

a. Làm dung môi

Metylen clorua, clorofom, cacbon tetraclorua, 1,2-đicloetan là những hóa học lỏng hòa tan được rất nhiều hóa học cơ học mặt khác bọn chúng còn dễ dàng cất cánh tương đối, dễ dàng hóa giải ngoài láo lếu thích hợp, vì vậy được sử dụng thực hiện dung môi nhằm hòa tan hoặc nhằm tinh luyện những hóa học nhập chống thử nghiệm giống như nhập công nghiệp.

b. Làm vật liệu cho tới tổ hợp hữu cơ

- Các dẫn xuất halogen của etilen, của butađien được sử dụng thực hiện monome nhằm tổ hợp những polime cần thiết.

- Ví dụ:

CH2=CHCl tổ hợp rời khỏi PVC sử dụng sản xuất một trong những loại ống dẫn, vải vóc fake domain authority, ...

CF2=CF2 tổ hợp rời khỏi teflon, một polime siêu bền dùng để những vật tư Chịu kiềm, Chịu axit, Chịu trau sút, ...

Teflon bền với sức nóng cho tới bên trên 300oC nên được sử dụng thực hiện lớp tủ phủ kháng dính vào cho tới xoong, chảo, thùng chứa chấp.

c. Các phần mềm khác

- Dẫn xuất halogen thông thường là những thích hợp hóa học với hoạt tính sinh học tập rất rất đa dạng mẫu mã.

Ví dụ:

+ CHCl3,ClBrCH−CF3 được sử dụng thực hiện hóa học gây nghiện nhập phẫu thuật.

+ Một số dẫn xuất halogen được sử dụng là dung dịch trừ sâu sắc, chống dịch cho tới cây cối.

+ CFCl3 và CF2Cl2 trước đó được sử dụng thịnh hành trong những máy giá tiền, vỏ hộp phun thời buổi này hiện nay đang bị cấm dùng, vì thế bọn chúng tạo nên tác kinh hồn cho tới tầng ozon.

6. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1:Đun giá 13,875 gam một ankyl clorua Y với dung dịch NaOH dư, axit hóa dung dịch thu được vày dung dịch HNO3, nhỏ tiếp nhập dung dịch AgNO3 thấy tạo nên trở nên 21,525 gam kết tủa. CTPT của Y là :

A. C2H5Cl.

B. C3H7Cl.

C. C4H9Cl.

D. C5H11Cl

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Đặt công thức của Y là RCl, phương trình phản xạ :

RCl + NaOH → ROH + NaCl (1)

mol: x → x

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O (2)

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3 (3)

mol: x → x

Theo fake thiết và những phản xạ tớ với :

x=21,525143,5x(R+35,5)=13,857x=0,15R=57 (R : C4H9)

Vậy Y là C4H9Cl.

Câu 2:Đun giá 1,91 gam láo lếu thích hợp X bao gồm C3H7Cl và C6H5Cl với hỗn hợp NaOH loãng vừa vặn đầy đủ, tiếp sau đó thêm thắt tiếp hỗn hợp AgNO3 cho tới dư nhập láo lếu thích hợp sau phản xạ, thu được một,435 gam kết tủa. Khối lượng C6H­5Cl nhập láo lếu thích hợp đầu là

A. 1,125 gam.

B. 1,570 gam.

C. 0,875 gam.

D. 2,250 gam

Hướng dẫn giải:

Xem thêm: cuoh2 ra cuo

Đáp án A

Căn cứ nhập những đặc thù của những halogen tớ thấy chỉ mất C3H7Cl phản xạ được với hỗn hợp NaOH đun giá.

Phương trình phản xạ :

C3H7Cl + NaOH → C3H7OH + NaCl (1)

mol: x → x

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 (2)

mol: x → x

Theo (1), (2) và fake thiết tớ với :

nC3H7Cl=nNaCl=nAgCl=1,435143,5=0,01 mol.mC6H5Cl=1,910,01.78,5=1,125 gam.

Chú ý: C6H5Cl phản xạ với NaOH ở sức nóng chừng cao, áp suất cao.

Câu 3:Đun sôi 15,7 gam C3H7Cl với láo lếu thích hợp KOH/C2H5OH dư, sau thời điểm loại tạp hóa học và dẫn khí sinh rời khỏi qua chuyện hỗn hợp brom dư thấy với x gam Br2 nhập cuộc phản xạ. Tính x nếu như hiệu suất phản xạ thuở đầu là 80%.

A. 25,6 gam.

B. 32 gam.

C. 16 gam.

D. 12,8 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trình phản xạ :

C3H7Cl KOH/C2H5OH, to C3H6 + HCl (1)

mol: 0,2.80% → 0,16

C3H6 + Br2 → C3H6Br2 (2)

mol: 0,16 → 0,16

Theo những phản xạ và fake thiết tớ với : x = 0,16.160 = 25,6 gam.

Câu 4: Khi cho tới but-1-en ứng dụng với hỗn hợp HBr, theo gót quy tắc Mac-cop-nhi-cop thì thành phầm chủ yếu nhận được là

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br

B. CH3-CH2-CHBr-CH3

C. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br

D. CH3-CH2-CH2-CH2Br

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phương trình hóa học:

CH2=CHCH2CH3+HBrCH3CHBrCH2CH3(spc)CH2BrCH2CH2CH3(spp)

Câu 5: Số đồng phân kết cấu anken ở thể khí (đktc) nhưng mà Khi cho từng anken ê ứng dụng với hỗn hợp HCl chỉ cho 1 thành phầm cơ học độc nhất là

A. 2

B. 1

C. 3.

D.4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Có 2 công thức vừa lòng là:

CH2=CH2

CH3-CH=CH-CH3

Câu 6: 0,05 mol hiđrocacbon mạch hở X làm mất đi màu sắc vừa vặn đầy đủ hỗn hợp chứa chấp 8 gam brom đã tạo ra thành phầm với nồng độ brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X là

A. C3H6

B. C4H8

C. C5H10.

D. C5H8.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nBr2=8160=0,05 mol;nX=0,05 mol

Xét tỉ lệ thành phần T=nBr2nX=0,050,05=1

→ X là anken CnH2n (n ≥ 2)

Phương trình hóa học:

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

Ta có: %mBr=80.214n+80.2.100%=69,56%

→ n = 5

Vậy công thức của X là C5H10

Câu 7:Cho hiđrocacbon mạch hở X phản xạ với brom (dung dịch) theo gót tỉ lệ thành phần mol 1:1, nhận được hóa học cơ học Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì nhận được nhị thành phầm cơ học không giống nhau. Tên gọi của X là

A. but-1-en

B. but-2-en

C. propilen

D. butan

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

X phản xạ với Br2 theo gót tỉ lệ thành phần mol 1:1 nên X là anken, với công thức CnH2n (n ≥ 2)

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

Ta có: %mBr=80.214n+80.2.100%=74,08%

→ n = 4

Vậy công thức của X là C4H8

Khi X phản xạ với HBr thì nhận được nhị thành phầm cơ học không giống nhau nên X là but-1-en

CH2=CHCH2CH3+HBrCH3CHBrCH2CH3(spc)CH2BrCH2CH2CH3(spp)

Câu 8: Cho phản xạ thân mật buta-1,3-đien và HBr ở -800C (tỉ lệ mol 1:1), thành phầm chủ yếu của phản xạ là

A. CH3-CHBr-CH=CH2

B. CH3-CH=CH-CH2Br

C. CH2Br-CH2-CH=CH2

D. CH3-CH=CBr-CH3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Ở 800C, buta-1,3-đien ưu tiên nằm trong 1,2

Phương trình hóa học

CH2=CHCH=CH2+HBrCH3CHBrCH=CH2(spc)CH3CH=CHCH2Br(spp)

Câu 9.Hợp hóa học nào là sau đây được dùng để làm tổ hợp rời khỏi PVC:

A. CH2=CHCH2Cl B. CH2=CHBr

C. C6H5Cl D. CH2=CHCl

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

PVC: poli vinyl clorua

C2H5Br + KOH → C2H4 + KBr + H2O | C2H5Br rời khỏi C2H4

Câu 10: Theo quy tắc Zai-xep, thành phầm chủ yếu của phản xạ tách HCl thoát ra khỏi phân tử 2-clobutan?

A. But-2-en. B. But-1-en. C. But-1,3-đien. D. But-1-in.

Đáp án A

Khi tách HX thoát ra khỏi dẫn xuất halogen, vẹn toàn tử halogen (X) ưu tiên tách rời khỏi nằm trong H ở vẹn toàn tử C bậc cao hơn nữa sát bên.

CH3CHClCH2CH3xt,t0HCl+CH3CH=CHCH3

Sản phẩm chính

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
 • KOH + CO2 → KHCO3
 • 2KOH + SO2 → K2SO3 + H2O
 • KOH + SO2 → KHSO3
 • KOH + HCl → KCl + H2O
 • KOH + HNO3 → KNO3 + H2O
 • 2KOH + H2SO4 → K2SO4+ 2H2O
 • 2KOH + CuSO4 → K2SO4+ Cu(OH)2
 • 2KOH + FeSO4 → K2SO4+ Fe(OH)2
 • 3KOH + FeCl3 → 3KCl+ Fe(OH)3
 • 2KOH + Mg(NO3)2 → 2KNO3+ Mg(OH)2
 • KOH + Al(OH)3 → KAlO2+ 2H2O
 • KOH + Cr(OH)3 → KCrO2+ 2H2O
 • 2KOH + Zn(OH)2 → K2ZnO2+ 2H2O
 • KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O
 • KOH + KHSO3 → K2SO3 + H2O
 • 2KOH + Ba(HSO3)2 → K2SO3 + BaSO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ba(HCO3)2 → K2CO3 + BaCO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ca(HCO3)2 → K2CO3 + CaCO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ca(HSO3)2 → K2SO3 + CaSO3 + 2H2O
 • 2KOH + Cl2 → KCl + KClO + H2O
 • 6KOH + 3Cl2 -90oC→ 5KCl + KClO3 + 3H2O
 • 2KOH + Al2O3 → 2KAlO2 + H2O
 • 2KOH + ZnO → K2ZnO2 + H2O
 • 2KOH + H2S → K2S + 2H2O
 • KOH + H2S → KHS + H2O
 • KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
 • KOH + NH4Cl -to→ KCl+ NH3 + H2O
 • KOH + NH4NO3 -to→ KNO3+ NH3 + H2O
 • 2KOH + (NH4)2SO4 -to→ K2SO4+ 2NH3 + 2H2O
 • CH3COOCH3 + KOH -H2O,to→ CH3COOK + CH3OH
 • CH3COOC2H5 + KOH -H2O,to→ CH3COOK + C2H5OH
 • C2H5Cl + KOH -to→ KCl + C2H5OH
 • C2H5Br + KOH -to→ KBr + C2H5OH
 • C2H5Cl + KOH -toC2H5OH→ KCl + C2H4 + H2O
 • C6H5OH + KOH → C6H5OK + H2O
 • 2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2
 • Zn + 2KOH -to→ K2ZnO2 + H2
 • KOH + KHS → K2S + H2O
 • 2KOH + 2NaHS → K2S + Na2S + 2H2O
 • 2KOH + 2NaHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O
 • 2KOH + 2NaHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-kali-k.jsp

Xem thêm: ch4 + br2