c2h5cl ra c2h4

Phản ứng C2H5Cl + KOH -toC2H5OH hoặc C2H5Cl rời khỏi KCl hoặc C2H5Cl rời khỏi C2H4 hoặc KOH rời khỏi KCl nằm trong loại phản xạ tách hidro halogenua và đã được cân đối đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một trong những bài bác tập dượt đem tương quan về KOH đem tiếng giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: c2h5cl ra c2h4

C2H5Cl + KOH -toC2H5OH→ KCl + C2H4 + H2O

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ etyl clorua ứng dụng với KOH

C2H5Cl+KOHt°,C2H5OHKCl+C2H4+H2O

2. Hiện tượng của phản xạ etyl clorua ứng dụng với KOH

- Có khí ko màu sắc bay rời khỏi.

3. Cách tổ chức phản xạ etyl clorua ứng dụng với KOH

- Đun nhẹ nhõm lếu thích hợp bao gồm KOH, etyl clorua và etanol.

4. Mở rộng lớn về dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

4.1. Khái niệm, phân loại

a. Khái niệm

- Khi thay cho thế vẹn toàn tử hiđro của phân tử hiđrocacbon vày vẹn toàn tử halogen tao được dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.

Ví dụ:

Hiđro cacbon

CH4

CH2 = CH2

C6H6

Dẫn xuất halogen

CH3Cl; CH3Br; CH2Cl2

CH2 = CH – Cl

C6H5Br

- Một số phương pháp để thu dẫn xuất halogen:

+ Thay thế group -OH vô phân tử ancol vày vẹn toàn tử halogen. Ví dụ:

Quảng cáo

C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O

+ Cộng thích hợp hiđro halogenua hoặc halogen vô phân tử hiđrocacbon ko no.

Ví dụ:

CH2 = CH2 + HBr → CH3 – CH2 – Br

CH2= CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br

+ Thế vẹn toàn tử H của hiđrocacbon vày vẹn toàn tử halogen.

CH4 + Cl2 asktCH3Cl + HCl

b. Phân loại

Các dẫn xuất halogen được phân loại phụ thuộc vào thực chất của halogen, con số của halogen và điểm sáng kết cấu của gốc hiđrocacbon. Ví dụ:

- Dựa theo đòi kết cấu của gốc:

+ Dẫn xuất halogen no: CH2FCl, CH2-Cl-CH2Cl, CH3-CHBr-CH3, …

+ Dẫn xuất halogen ko no: CF2=CF2, CH2=CH-Cl, CH2=CH-CH2Br, …

+ Dẫn xuất halogen thơm: C6H5F, C6H5CH2Cl, C6H5I, …

- Dựa theo đòi bậc của cacbon: bậc của dẫn xuất halogen đó là bậc của vẹn toàn tử C link thẳng với vẹn toàn tử halogen.

+ Dẫn xuất halogen bậc I: CH3CH2Cl (etyl clorua).

+ Dẫn xuất halogen bậc II: CH3CHClCH3 (isopropyl clorua).

+ Dẫn xuất halogen bậc III: (CH3)C-Br (tert - butyl bromua).

Quảng cáo

4.2. Tính hóa học vật lý

- Tại ĐK thông thường những dẫn xuất monohalogen đem phân tử khối nhỏ như CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl là hóa học khí. Các hóa học không giống là hóa học lỏng hoặc rắn.

- Không tan nội địa, dễ dàng tan trong những dung môi cơ học.

- hầu hết dẫn xuất halogen đem hoạt tính sinh học tập cao như CHCl3 có công năng gây nghiện, C6H6Cl6 (hexacloran) khử sâu sắc bọ…

4.3. Tính hóa học hóa học

Tính hóa học cần thiết của dẫn xuất halogen là phản xạ thế vẹn toàn tử halogen và phản xạ tách hiđro halogenua.

a. Phản ứng thế vẹn toàn tử halogen vày group –OH

Ví dụ:

CH3CH2Br + NaOH (loãng) to CH3CH2OH + NaBr

Phương trình chất hóa học chung:

R – X + NaOH to R -OH + NaX

b. Phản ứng tách hiđro halogenua

Ví dụ:

CH2CH2H Br + KOH to,C2H5OH CH2 = CH2 + KBr + H2O

Phản ứng tách hiđro halogenua tuân theo đòi quy tắc tách Zai – xép: Khi tách HX ngoài dẫn xuất halogen, vẹn toàn tử halogen X ưu tiên tách rời khỏi nằm trong vẹn toàn tử H ở cacbon bậc cao hơn nữa sát bên tạo ra thành phầm chủ yếu.

4.4. Ứng dụng

Quảng cáo

a. Làm dung môi

Metylen clorua, clorofom, cacbon tetraclorua, 1,2-đicloetan là những hóa học lỏng hòa tan được rất nhiều hóa học cơ học đôi khi bọn chúng còn dễ dàng cất cánh khá, dễ dàng giải tỏa ngoài lếu thích hợp, vì vậy được sử dụng thực hiện dung môi nhằm hòa tan hoặc nhằm tinh luyện những hóa học vô chống thực nghiệm na ná vô công nghiệp.

b. Làm vật liệu mang lại tổ hợp hữu cơ

- Các dẫn xuất halogen của etilen, của butađien được sử dụng thực hiện monome nhằm tổ hợp những polime cần thiết.

- Ví dụ:

CH2=CHCl tổ hợp rời khỏi PVC người sử dụng sản xuất một trong những loại ống dẫn, vải vóc fake domain authority, ...

CF2=CF2 tổ hợp rời khỏi teflon, một polime siêu bền dùng để những vật tư Chịu kiềm, Chịu axit, Chịu giũa hao, ...

Teflon bền với sức nóng cho tới bên trên 300oC nên được sử dụng thực hiện lớp tủ phủ kháng dính vào mang lại xoong, chảo, thùng chứa chấp.

c. Các phần mềm khác

- Dẫn xuất halogen thông thường là những thích hợp hóa học đem hoạt tính sinh học tập rất rất nhiều chủng loại.

Ví dụ:

+ CHCl3,ClBrCH−CF3 được sử dụng thực hiện hóa học gây nghiện vô phẫu thuật.

+ Một số dẫn xuất halogen được sử dụng là dung dịch trừ sâu sắc, chống căn bệnh mang lại cây cối.

+ CFCl3 và CF2Cl2 trước đó được sử dụng phổ cập trong những máy giá tiền, vỏ hộp phun thời buổi này hiện nay đang bị cấm dùng, vì thế bọn chúng khiến cho tác hoảng hốt mang lại tầng ozon.

5. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1: Theo quy tắc Zai-xep, thành phầm chủ yếu của phản xạ tách HCl thoát ra khỏi phân tử 2-clobutan?

A. But-2-en. B. But-1-en. C. But-1,3-đien. D. But-1-in.

Đáp án A

Khi tách HX thoát ra khỏi dẫn xuất halogen, vẹn toàn tử halogen (X) ưu tiên tách rời khỏi nằm trong H ở vẹn toàn tử C bậc cao hơn nữa sát bên.

CH3CHClCH2CH3xt,t0HCl+CH3CH=CHCH3

Câu 2: Khi mang lại but-1-en ứng dụng với hỗn hợp HBr, theo đòi quy tắc Mac-cop-nhi-cop thì thành phầm chủ yếu nhận được là

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br

B. CH3-CH2-CHBr-CH3

C. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br

D. CH3-CH2-CH2-CH2Br

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phương trình hóa học:

CH2=CHCH2CH3+HBrCH3CHBrCH2CH3(spc)CH2BrCH2CH2CH3(spp)

Câu 3: Số đồng phân kết cấu anken ở thể khí (đktc) nhưng mà Khi cho từng anken ê ứng dụng với hỗn hợp HCl chỉ cho 1 thành phầm cơ học có một không hai là

A. 2

B. 1

C. 3.

D.4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Có 2 công thức thỏa mãn nhu cầu là:

CH2=CH2

Xem thêm: ch2=ch ch=ch2

CH3-CH=CH-CH3

Câu 4:Đun lạnh lẽo 13,875 gam một ankyl clorua Y với dung dịch NaOH dư, axit hóa dung dịch thu được vày dung dịch HNO3, nhỏ tiếp vô dung dịch AgNO3 thấy tạo ra trở nên 21,525 gam kết tủa. CTPT của Y là :

A. C2H5Cl.

B. C3H7Cl.

C. C4H9Cl.

D. C5H11Cl

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Đặt công thức của Y là RCl, phương trình phản xạ :

RCl + NaOH → ROH + NaCl (1)

mol: x → x

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O (2)

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3 (3)

mol: x → x

Theo fake thiết và những phản xạ tao đem :

x=21,525143,5x(R+35,5)=13,857x=0,15R=57 (R : C4H9)

Vậy Y là C4H9Cl.

Câu 5:Đun lạnh lẽo 1,91 gam lếu thích hợp X bao gồm C3H7Cl và C6H5Cl với hỗn hợp NaOH loãng vừa phải đầy đủ, tiếp sau đó thêm thắt tiếp hỗn hợp AgNO3 cho tới dư vô lếu thích hợp sau phản xạ, thu được một,435 gam kết tủa. Khối lượng C6H­5Cl vô lếu thích hợp đầu là

A. 1,125 gam.

B. 1,570 gam.

C. 0,875 gam.

D. 2,250 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Căn cứ vô những đặc thù của những halogen tao thấy chỉ mất C3H7Cl phản xạ được với hỗn hợp NaOH đun lạnh lẽo.

Phương trình phản xạ :

C3H7Cl + NaOH → C3H7OH + NaCl (1)

mol: x → x

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 (2)

mol: x → x

Theo (1), (2) và fake thiết tao đem :

nC3H7Cl=nNaCl=nAgCl=1,435143,5=0,01 mol.mC6H5Cl=1,910,01.78,5=1,125 gam.

Chú ý: C6H5Cl phản xạ với NaOH ở sức nóng chừng cao, áp suất cao.

Câu 6:Đun sôi 15,7 gam C3H7Cl với lếu thích hợp KOH/C2H5OH dư, sau thời điểm loại tạp hóa học và dẫn khí sinh rời khỏi qua quýt hỗn hợp brom dư thấy đem x gam Br2 nhập cuộc phản xạ. Tính x nếu như hiệu suất phản xạ ban sơ là 80%.

A. 25,6 gam.

B. 32 gam.

C. 16 gam.

D. 12,8 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trình phản xạ :

C3H7Cl KOH/C2H5OH, to C3H6 + HCl (1)

mol: 0,2.80% → 0,16

C3H6 + Br2 → C3H6Br2 (2)

mol: 0,16 → 0,16

Theo những phản xạ và fake thiết tao đem : x = 0,16.160 = 25,6 gam.

Câu 7: 0,05 mol hiđrocacbon mạch hở X làm mất đi màu sắc vừa phải đầy đủ hỗn hợp chứa chấp 8 gam brom đã tạo ra thành phầm đem dung lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X là

A. C3H6

B. C4H8

C. C5H10.

D. C5H8.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nBr2=8160=0,05 mol;nX=0,05 mol

Xét tỉ trọng T=nBr2nX=0,050,05=1

→ X là anken CnH2n (n ≥ 2)

Phương trình hóa học:

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

Ta có: %mBr=80.214n+80.2.100%=69,56%

→ n = 5

Vậy công thức của X là C5H10

Câu 8:Cho hiđrocacbon mạch hở X phản xạ với brom (dung dịch) theo đòi tỉ trọng mol 1:1, nhận được hóa học cơ học Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì nhận được nhì thành phầm cơ học không giống nhau. Tên gọi của X là

A. but-1-en

B. but-2-en

C. propilen

D. butan

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

X phản xạ với Br2 theo đòi tỉ trọng mol 1:1 nên X là anken, đem công thức CnH2n (n ≥ 2)

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

Ta có: %mBr=80.214n+80.2.100%=74,08%

→ n = 4

Vậy công thức của X là C4H8

Khi X phản xạ với HBr thì nhận được nhì thành phầm cơ học không giống nhau nên X là but-1-en

CH2=CHCH2CH3+HBrCH3CHBrCH2CH3(spc)CH2BrCH2CH2CH3(spp)

Câu 9: Cho phản xạ thân thích buta-1,3-đien và HBr ở -800C (tỉ lệ mol 1:1), thành phầm chủ yếu của phản xạ là

A. CH3-CHBr-CH=CH2

B. CH3-CH=CH-CH2Br

C. CH2Br-CH2-CH=CH2

D. CH3-CH=CBr-CH3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Ở 800C, buta-1,3-đien ưu tiên nằm trong 1,2

Phương trình hóa học

CH2=CHCH=CH2+HBrCH3CHBrCH=CH2(spc)CH3CH=CHCH2Br(spp)

Câu 10.Hợp hóa học này tiếp sau đây được dùng để làm tổ hợp rời khỏi PVC:

A. CH2=CHCH2Cl B. CH2=CHBr

C. C6H5Cl D. CH2=CHCl

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

PVC: poli vinyl clorua

C2H5Cl + KOH → KCl + C2H4 + H2O | C2H5Cl rời khỏi KCl | C2H5Cl rời khỏi C2H4 | KOH rời khỏi KCl

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
 • KOH + CO2 → KHCO3
 • 2KOH + SO2 → K2SO3 + H2O
 • KOH + SO2 → KHSO3
 • KOH + HCl → KCl + H2O
 • KOH + HNO3 → KNO3 + H2O
 • 2KOH + H2SO4 → K2SO4+ 2H2O
 • 2KOH + CuSO4 → K2SO4+ Cu(OH)2
 • 2KOH + FeSO4 → K2SO4+ Fe(OH)2
 • 3KOH + FeCl3 → 3KCl+ Fe(OH)3
 • 2KOH + Mg(NO3)2 → 2KNO3+ Mg(OH)2
 • KOH + Al(OH)3 → KAlO2+ 2H2O
 • KOH + Cr(OH)3 → KCrO2+ 2H2O
 • 2KOH + Zn(OH)2 → K2ZnO2+ 2H2O
 • KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O
 • KOH + KHSO3 → K2SO3 + H2O
 • 2KOH + Ba(HSO3)2 → K2SO3 + BaSO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ba(HCO3)2 → K2CO3 + BaCO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ca(HCO3)2 → K2CO3 + CaCO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ca(HSO3)2 → K2SO3 + CaSO3 + 2H2O
 • 2KOH + Cl2 → KCl + KClO + H2O
 • 6KOH + 3Cl2 -90oC→ 5KCl + KClO3 + 3H2O
 • 2KOH + Al2O3 → 2KAlO2 + H2O
 • 2KOH + ZnO → K2ZnO2 + H2O
 • 2KOH + H2S → K2S + 2H2O
 • KOH + H2S → KHS + H2O
 • KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
 • KOH + NH4Cl -to→ KCl+ NH3 + H2O
 • KOH + NH4NO3 -to→ KNO3+ NH3 + H2O
 • 2KOH + (NH4)2SO4 -to→ K2SO4+ 2NH3 + 2H2O
 • CH3COOCH3 + KOH -H2O,to→ CH3COOK + CH3OH
 • CH3COOC2H5 + KOH -H2O,to→ CH3COOK + C2H5OH
 • C2H5Cl + KOH -to→ KCl + C2H5OH
 • C2H5Br + KOH -to→ KBr + C2H5OH
 • C2H5Br + KOH -toC2H5OH→ KBr + C2H4 + H2O
 • C6H5OH + KOH → C6H5OK + H2O
 • 2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2
 • Zn + 2KOH -to→ K2ZnO2 + H2
 • KOH + KHS → K2S + H2O
 • 2KOH + 2NaHS → K2S + Na2S + 2H2O
 • 2KOH + 2NaHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O
 • 2KOH + 2NaHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-kali-k.jsp

Xem thêm: ba(oh)2 + na2co3