các phép tính nhân, chia lớp 4

Toán lớp 4 đặt điều tính rồi tính là dạng bài bác thói quen toán của những luật lệ tính nhân, phân chia, nằm trong, trừ. Cùng mamnonkidzone.edu.vn học tập Việc này nhé!

Bạn đang xem: các phép tính nhân, chia lớp 4

Hôm ni mamnonkidzone.edu.vn tiếp tục chỉ dẫn những em học tập bài bác toán lớp 4 đặt điều tính rồi tính. Cùng giải những bài bác tập dượt áp dụng và những bài bác tập dượt thực hành thực tế nhằm gia tăng kỹ năng.

1. Hướng dẫn bài bác tập dượt toán lớp 4 đặt điều tính rồi tính

1.1 Đặt tính rồi tính luật lệ nhân

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân

Thực hiện tại luật lệ nhân theo đòi trật tự kể từ nên qua quýt ngược tao có:

 • 2 nhân 4 bởi vì 8, viết lách 8

2 nhân 2 bởi vì 4, viết lách 4

2 nhân 1 bởi vì 2, viết lách 2

 • 4 nhân 4 bởi vì 16, viết lách 6 (dưới 4) lưu giữ 1

2 nhân 4 bởi vì 8 thêm một bởi vì 9, viết lách 9

4 nhân 1 bởi vì 4, viết lách 4

 • 1 nhân 4 bởi vì 4, viết lách 4 (dưới 9)

1 nhân 2 bởi vì 2, viết lách 2

1 nhân 1 bởi vì 1, viết lách 1

 • Hạ 8

6 nằm trong 4 bởi vì 10, viết lách 0 lưu giữ 1

2 nằm trong 9 bởi vì 11, 11 nằm trong 4 bởi vì 15, thêm một bởi vì 16, viết lách 6 lưu giữ 1

4 nằm trong 2 bởi vì 6, thêm một bởi vì 7 viết lách 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong phương pháp tính trên:

 • 248 được gọi là tích riêng rẽ loại nhất

 • 496 được gọi là tích riêng rẽ loại nhì. Tích riêng rẽ thứ hai được viết lách lùi lịch sự phía bên trái một cột đối với tích riêng rẽ loại nhất. Vì đó là 496 chục

 • 124 được gọi là tích riêng rẽ loại tía. Tích riêng rẽ loại 3 được viết lách lùi lịch sự phía bên trái một cột đối với tích riêng rẽ thứ hai. Vì đó là 124 trăm.

1.2. Đặt tính rồi tính luật lệ phân chia.

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính chia

Chia theo đòi trật tự kể từ ngược qua quýt nên. Các bước phen lượt: luật lệ phân chia - luật lệ nhân - luật lệ trừ. Ta có:

 • 144 phân chia 17 bởi vì 8, viết lách 8

8 nhân 17 bởi vì 136, 144 trừ 136 bởi vì 8

 • Hạ 5 được 85, 85 phân chia 17 bởi vì 5

5 nhân 17 bởi vì 85, 85 trừ 85 bởi vì 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là luật lệ phân chia hết

1.3. Đặt tính rồi tính với luật lệ cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhì số đương nhiên tao hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm đặt điều trực tiếp cột cùng nhau.

- Cộng những chữ số ở từng sản phẩm theo đòi trật tự kể từ nên lịch sự ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn, … 

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính cộng

Thực hiện tại luật lệ tính theo đòi quy tắc tao có:

1.4. Đặt tính rồi tính với luật lệ trừ

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhì số đương nhiên tao hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm đặt điều trực tiếp cột cùng nhau.

- Trừ những chữ số ở từng sản phẩm theo đòi trật tự kể từ nên lịch sự ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn, … 

2. Bài tập dượt áp dụng đặt điều tính rồi tính 

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của luật lệ chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của luật lệ trừ

 • Đặt tính rồi tính với luật lệ trừ ko lưu giữ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

 • Đặt tính rồi tính với luật lệ trừ sở hữu lưu giữ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính và tính của luật lệ cộng

 • Đặt tính rồi tính với luật lệ nằm trong ko nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

 • Đặt tính rồi tính với luật lệ nằm trong sở hữu lưu giữ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại luật lệ tính theo đòi trật tự kể từ nên qua quýt ngược tao có:

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân a

 • 2 nhân 3 bởi vì 6, viết lách 6

2 nhân 5 bởi vì 10, viết lách 0 lưu giữ 1

2 nhân 2 bởi vì 4 thêm một bởi vì 5,viết lách 5

 • 7 nhân 3 bởi vì 21, viết lách 1 (dưới số 0) lưu giữ 2

7 nhân 5 bởi vì 35 thêm thắt 2 bởi vì 37, viết lách 7 lưu giữ 3

7 nhân 2 bởi vì 14 thêm thắt 3 bởi vì 17, viết lách 17

 • 1 nhân bởi vì 3, viết lách 3

1 nhân 5 bởi vì 5, viết lách 5

1 nhân 2 bởi vì 2, viết lách 2

 • Hạ 6

0 nằm trong 1 bởi vì 1, viết lách 1

5 nằm trong 7 bởi vì 12, nằm trong 3 bởi vì 15, viết lách 5 lưu giữ 1

7 nằm trong 5 bởi vì 12 thêm một bởi vì 13, viết lách 3 lưu giữ 1

1 nằm trong 2 bởi vì 3 thêm một bởi vì 4, viết lách 4

Vậy 253 x 172 = 43516

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân b

 • 0 nhân 146 bởi vì 0
 • 6 nhân 6 bởi vì 36, viết lách 6 lưu giữ 3

6 nhân 4 bởi vì 24 thêm thắt 3 bởi vì 27, viết lách 7 lưu giữ 2

6 nhân 1 bởi vì 6 thêm thắt 2 bởi vì 8, viết lách 8

 • 1 nhân 146 bởi vì 146
 • Hạ 6

7 nằm trong 6 bởi vì 13, viết lách 3 lưu giữ 1

8 nằm trong 4 bởi vì 12 thêm một bởi vì 13, viết lách 3 lưu giữ 1

Hạ 1 thêm một bởi vì 2

Vậy 146 x 160 = 23360

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân c

 • 4 nhân 6 bởi vì 24, viết lách 4 lưu giữ 2

4 nhân 4 bởi vì 16 thêm thắt 2 bởi vì 18, viết lách 18

 • 1 nhân 46 bởi vì 46
 • Hạ 4

8 nằm trong 6 bởi vì 14, viết lách 4 lưu giữ 1

1 nằm trong 4 bởi vì 5 lưu giữ 1 bởi vì 6, viết lách 6

Vậy 46 x 14 = 644

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân d

 • 5 nhân 35 bởi vì 5,viết lách 5 lưu giữ 3

5 nhân 3 bởi vì 15 thêm thắt 3 bởi vì 18, viết lách 8 lưu giữ 1

5 nhân 8 bởi vì 40 thêm một bởi vì 41, viết lách 1 lưu giữ 4

5 nhân 1 bởi vì 5 thêm thắt 4 bởi vì 9, viết lách 9

 • 2 nhân 7 bởi vì 14, viết lách 4 (dưới số 8) lưu giữ 1

2 nhân 3 bởi vì 6 thêm một bởi vì 7, viết lách 7

2 nhân 8 bởi vì 16, viết lách 6 lưu giữ 1

2 nhân 1 bởi vì 2 thêm một bởi vì 3, viết lách 3

 • 7 nhân 7 bởi vì 49, viết lách 9 (dưới số 4) lưu giữ 4

7 nhân 3 bởi vì 21 thêm thắt 4 bởi vì 25, viết lách 5 lưu giữ 2

7 nhân 8 bởi vì 56, viết lách 6 lưu giữ 5

7 nhân 1 bởi vì 7 thêm thắt 5 bởi vì 12, viết lách 12

 • Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nhân e

Xem thêm: h2so4+na2co3

 • 3 nhân 8 bởi vì 24, viết lách 4 lưu giữ 2
 • 3 nhân 4 bởi vì 12 thêm thắt 2 bởi vì 14,viết lách 4 lưu giữ 1
 • 3 nhân 8 bởi vì 24 thêm một bởi vì 25, viết lách 5 lưu giữ 2
 • 3 nhân 7 bởi vì 21 thêm thắt 2 bởi vì 23, viết lách 3 lưu giữ 2
 • 3 nhân 4 bởi vì 12 thêm thắt 2 bởi vì 14, viết lách 4 lưu giữ 1
 • 3 nhân 1 bởi vì 3 thêm một bởi vì 4, viết lách 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện tại luật lệ phân chia tao có:

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân chia a

 • 12 phân chia 9 bởi vì 1, viết lách 1

1 nhân 9 bởi vì 9, 12 trừ 9 bởi vì 3

 • Hạ 5 được 35 phân chia 9 bởi vì 3,viết lách 3

3 nhân 9 bởi vì 27, 35 trừ 27 bởi vì 8

 • Hạ 4 được 84 phân chia 9 bởi vì 9, viết lách 9

9 nhân 9 bởi vì 81, 84 trừ 81 bởi vì 3

 • Hạ 6 được 36 phân chia 9 bởi vì 4, viết lách 4

4 nhân 9 bởi vì 36, 36 trừ 36 bởi vì 0

 • Hạ 2, 2 ko phân chia không còn cho tới 9, viết lách 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân chia b

 • 50 phân chia 6 bởi vì 8, viết lách 8

8 nhân 6 bởi vì 48, 50 trừ 48 bởi vì 2

 • Hạ 5 được 25 phân chia 6 bởi vì 4,viết lách 4

4 nhân 6 bởi vì 24, 25 trừ 24 bởi vì 1

 • Hạ 6 được 16 phân chia 6 bởi vì 2, viết lách 2

2 nhân 6 bởi vì 12, 16 trừ 12 bởi vì 4

 • Hạ 2 được 42 phân chia 6 bởi vì 7, viết lách 7

7 nhân 6 bởi vì 42, 42 trừ 42 bởi vì 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân chia c

 • 247 phân chia 36 bởi vì 6, viết lách 6

6 nhân 36 bởi vì 216, 247 trừ 216 bởi vì 31

 • Hạ 5 được 315 phân chia 36 bởi vì 8, viết lách 8

8 nhân 36 bởi vì 288, 315 trừ 288 bởi vì 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân chia d

 • 371 phân chia 99 bởi vì 3, viết lách 3

3 nhân 99 bởi vì 297, 371 trừ 297 bởi vì 74

 • Hạ 2 được 742 phân chia 99 bởi vì 7, viết lách 7

7 nhân 99 bởi vì 693, 742 trừ 693 bởi vì 49

 • Hạ 5 được 495 phân chia 99 bởi vì 5, viết lách 5

5 nhân 99 bởi vì 495, 495 trừ 495 bởi vì 0

Vậy 37125 : 99 = 375

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân chia e

 • 437 phân chia 175 bởi vì 2, viết lách 2

2 nhân 175 bởi vì 350, 437 trừ 350 bởi vì 87

 • Hạ 5 được 875 phân chia 175 bởi vì 5, viết lách 5

5 nhân 175 bởi vì 875, 875 trừ 875 bởi vì 0

Vậy 4375 : 175 = 25

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân chia g

 • 736 phân chia 416 bởi vì 1, viết lách 1

1 nhân 416 bởi vì 416, 736 trừ 416 bởi vì 320

 • Hạ 4 được 3204 phân chia 416 bởi vì 7, viết lách 7

7 nhân 416 bởi vì 2912, 3204 trừ 2912 bởi vì 292

 • Hạ 5 được 2925 phân chia 416 bởi vì 7, viết lách 7

7 nhân 416 bởi vì 2912, 2925 trừ 2912 bởi vì 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính phân chia h

 • 800 phân chia 160 bởi vì 5, viết lách 5

5 nhân 160 bởi vì 800, 800 trừ 800 bởi vì 0

 • 0 phân chia 160 bởi vì 0, viết lách 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện tại luật lệ tính theo đòi trật tự kể từ nên qua quýt ngược tao có:

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ a

 • 9 trừ 7 bởi vì 2, viết lách 2
 • 5 trừ 4 bởi vì 1, viết lách 1
 • 9 trừ 5 bởi vì 4, viết lách 4
 • 2 trừ 0 bởi vì 2, viết lách 2
 • 8 trừ 1 bởi vì 7, viết lách 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ b

 • 3 trừ 2 bởi vì 1, viết lách 1
 • 8 trừ 3 bởi vì 5, viết lách 5
 • 3 trừ 0 bởi vì 3, viết lách 3
 • 4 trừ 3 bởi vì 1, viết lách 1
 • 6 trừ 6 bởi vì 0, viết lách 0
 • 5 trừ 4 bởi vì 1, viết lách 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ c

 • 8 trừ 4 bởi vì 4, viết lách 4
 • 5 trừ 2 bởi vì 3, viết lách 3
 • 4 trừ 3 bởi vì 1, viết lách 1
 • 7 trừ 6 bởi vì 1, viết lách 1
 • hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ d

 • 8 trừ 4 bởi vì 4, viết lách 4
 • 7 trừ 3 bởi vì 4, viết lách 4
 • 5 trừ 5 bởi vì 0, viết lách 0
 • hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ g

 • 13 trừ 6 bởi vì 7, viết lách 7 lưu giữ 1
 • 18 trừ 9 bởi vì 9, 9 trừ 1 bởi vì 8, viết lách 8 lưu giữ 1
 • 12 trừ 4 bởi vì 8, trừ 1 bởi vì 7, viết lách 7 lưu giữ 1
 • 17 trừ 8 bởi vì 9, trừ 1 bởi vì 8, viết lách 8 lưu giữ 1
 • 16 trừ 6 bởi vì 10, trừ 1 bởi vì 9, viết lách 9 lưu giữ 1
 • 5 trừ 4 bởi vì 1, 1 trừ 1 bởi vì 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ h

 • 10 trừ 8 bởi vì 2, viết lách 2 lưu giữ 1
 • 7 trừ 5 bởi vì 2, 32 trừ 1 bởi vì 1, viết lách 1
 • 12 trừ 7 bởi vì 5, viết lách 5 lưu giữ 1
 • 6 trừ 3 bởi vì 3, 3 trừ 1 bởi vì 2, viết lách 2
 • 3 trừ 1 bởi vì 2, viết lách 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ m

 • 13 trừ 7 bởi vì 6, viết lách 6 lưu giữ 1
 • 16 trừ 9 bởi vì 7, 7 trừ 1 bởi vì 6, viết lách 6 lưu giữ 1
 • 7 trừ 6 bởi vì 1, 1 trừ 1 bởi vì 0, viết lách 0
 • 14 trừ 5 bởi vì 9, viết lách 9 lưu giữ 1
 • 6 trừ 0 bởi vì 6, 6 trừ 1 bởi vì 5, viết lách 5 

Vậy 64763 - 5697 = 59066

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính trừ n

 • 10 trừ 9 bởi vì 1, viết lách 1 lưu giữ 1
 • 17 trừ 9 bởi vì 8, 8 trừ 1 bởi vì 7, viết lách 7 lưu giữ 1
 • 13 trừ 9 bởi vì 4, 4 trừ 1 bởi vì 3, viết lách 3 lưu giữ 1
 • 9 trừ 0 bởi vì 9, 9 trừ 1 bởi vì 8, viết lách 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thực hiện luật lệ nằm trong kể từ nên qua quýt ngược tao có:

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong a

 • 2 nằm trong 7 bởi vì 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 bởi vì 9, viết lách 9
 • 6 nằm trong 2 bởi vì 8, viết lách 8
 • 3 nằm trong 5 bởi vì 8, viết lách 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong b

 • 0 nằm trong 9 bởi vì 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 bởi vì 9, viết lách 9
 • 2 nằm trong 6 bởi vì 8, viết lách 8
 • 1 nằm trong 7 bởi vì 8, viết lách 8
 • 4 nằm trong 3 bởi vì 7, viết lách 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong c

 • 5 nằm trong 4 bởi vì 9, viết lách 9
 • 7 nằm trong 2 bởi vì 9, viết lách 9
 • 4 nằm trong 5 bởi vì 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 bởi vì 9, viết lách 9
 • hạ 2 xuống 

Vậy 28475 + 1524 = 29999

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong d

 • 9 nằm trong 0 bởi vì 9 viết lách 9
 • 5 nằm trong 1 bởi vì 6 viết lách 6
 • 7 nằm trong 2 bởi vì 9, viết lách 9
 • 4 nằm trong 3 bởi vì 7, viết lách 7
 • 8 nằm trong 1 bởi vì 9, viết lách 9
 • 1 nằm trong 4 bởi vì 5, viết lách 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong h

 • 2 nằm trong 9 bởi vì 11, viết lách 1 lưu giữ 1
 • 9 nằm trong 4 bởi vì 13 thêm một bởi vì 14, viết lách 4 lưu giữ 1
 • 4 nằm trong 6 bởi vì 10 thêm một bởi vì 11, viết lách 1 lưu giữ 1
 • 7 nằm trong 2 bởi vì 9 thêm một bởi vì 10, viết lách 0 lưu giữ 1
 • hạ 1 thêm một bởi vì 2, viết lách 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong m

 • 2 nằm trong 0 bởi vì 2, viết lách 2
 • 9 nằm trong 9 bởi vì 18, viết lách 8 lưu giữ 1
 • 9 nằm trong 4 bởi vì 13 thêm một bởi vì 14, viết lách 4 lưu giữ 1
 • 3 nằm trong 8 bởi vì 11 thêm một bởi vì 12, viết lách 2 lưu giữ 1
 • 8 nằm trong 2 bởi vì 10 thêm một bởi vì 11, viết lách 1 lưu giữ 1
 • Hạ 6 thêm một bởi vì 7, viết lách 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

Đặt tính rồi tính của luật lệ tính nằm trong n

 • 6 nằm trong 8 bởi vì 14, viết lách 4 lưu giữ 1
 • 5 nằm trong 5 bởi vì 10 thêm một bởi vì 11, viết lách 1 lưu giữ 1
 • 7 nằm trong 7 bởi vì 14 thêm một bởi vì 15, viết lách 5 lưu giữ 1
 • Hạ 93 thêm một bởi vì 94, viết lách 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. Bài tập dượt thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề đua học tập kỳ 1 toán lớp 4.

3.1. Bài tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 đặt điều tính rồi tính là dạng đo lường của 4 luật lệ nhân, phân chia, nằm trong, trừ. Học chất lượng tốt dạng toán này em cần thiết chịu khó luyện bài bác tập dượt và thông thường xuyên theo đòi dõi mamnonkidzone.edu.vn nhằm update những kỹ năng hoặc nhé.

Xem thêm: feoh2 feoh3