cân bằng phương trình oxi hóa khửBài ghi chép Phương pháp, cơ hội cân đối phản xạ lão hóa khử với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Phương pháp, cơ hội cân đối phản xạ lão hóa khử.

Bạn đang xem: cân bằng phương trình oxi hóa khử

Phương pháp, cơ hội cân đối phản xạ lão hóa khử (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

Quảng cáo

Theo trình tự động 3 bước với nguyên vẹn tắc:

Tổng electron nhượng bộ = tổng electron nhận

Bước 1. Xác toan sự thay cho thay đổi số lão hóa.

Bước 2. Lập thăng vày electron.

Bước 3. Đặt những thông số tìm kiếm ra vô phản xạ và tính những thông số sót lại.

Lưu ý:

- Ngoài cách thức thăng vày electron, còn hoàn toàn có thể cân đối phản xạ lão hóa – khử theo gót cách thức tăng – rời số lão hóa với nguyên vẹn tắc: tổng số lão hóa tăng = tổng số lão hóa rời.

- Phản ứng lão hóa – khử còn hoàn toàn có thể được cân đối theo gót cách thức thăng vày ion – electron: khi này vẫn đáp ứng phương pháp thăng vày electron tuy nhiên những yếu tắc nên được ghi chép ở dạng ion đích, như NO3-, SO42-, MnO4-, Cr2072-,...

- Nếu vô phản xạ lão hóa – khử có không ít yếu tắc đem số lão hóa nằm trong tăng (hoặc nằm trong giảm) mà:

+ Chúng nằm trong một hóa học thì nên đáp ứng tỉ lệ thành phần số nguyên vẹn tử của những yếu tắc vô phân tử.

+ Chúng với mọi hóa học không giống nhau thì nên đáp ứng tỉ lệ thành phần số mol của những hóa học cơ theo gót đề mang lại.

* Với ăn ý hóa học hữu cơ:

- Nếu ăn ý hóa học cơ học trước và sau phản xạ mang 1 group nguyên vẹn tử thay cho thay đổi và một trong những group ko thay đổi thì nên xác lập số lão hóa của C vào cụ thể từng group rồi cân đối.

- Nếu ăn ý hóa học cơ học thay cho thay đổi toàn phân tử, nên cân đối theo gót số lão hóa tầm của C.

Quảng cáo

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cân vày phản ứng:

FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2SO4 + H2O

Hướng dẫn:

Bước 1. Xác toan sự thay cho thay đổi số oxi hóa:

Fe+2 → Fe+3

S-2 → S+6

N+5 → N+1

Bước 2. Lập thăng vày electron:

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S-2 → S+6 + 8e

FeS → Fe+3 + S+6 + 9e

2N+5 + 8e → 2N+1

→ Có 8FeS và 9N2O.

Bước 3. Đặt những thông số tìm kiếm ra vô phản xạ và tính những thông số còn lại:

8FeS + 42HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 9N2O + 8H2SO4 + 13H2O

Quảng cáo

Ví dụ 2. Cân vày phản xạ vô hỗn hợp bazơ:

NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn:

CrO2- + 4OH- → CrO42- + 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br-

Phương trình ion:

2CrO2- + 8OH- + 3Br2 → 2CrO42- + 6Br- + 4H2O

Phương trình phản xạ phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Ví dụ 3. Cân vày phản xạ vô hỗn hợp đem H2O tham ô gia:

KMnO4 + K2SO3 + H2O → MnO2 + K2SO4

Hướng dẫn:

MnO4- + 3e + 2H2O → MnO2 + 4OH-

SO32- + H2O → SO42- + 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2MnO4- + H2O + 3SO32- → 2MnO2 + 2OH- + 3SO42-

Phương trình phản xạ phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

Ví dụ 4. Cân vày phản xạ lão hóa – khử sau:

C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O

Hướng dẫn:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

5C6H12O6 + 24KMnO4 + 36H2SO4 → 12K2SO4 + 24MnSO4 + 30CO2 + 66H2O

B. Bài tập dượt trắc nghiệm

Câu 1. Cho phản ứng: Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH

Tỉ lệ thông số của hóa học khử và hóa học lão hóa sau thời điểm cân đối là:

A. 4:3        B. 3:2        C. 3:4        D. 2:3

Lời giải:

Đáp án: B

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

⇒ 3Na2SO3 + 2KMnO4 → 3Na2SO4 + 2MnO2

Kiểm tra nhị vế: thêm thắt 2KOH vô vế nên, thêm thắt H2O vô vế trái ngược.

⇒ 3Na2SO3 + 2KMnO4 + H2O → 3Na2SO4 + 2MnO2 + 2KOH

Quảng cáo

Xem thêm: c2h2+ag2o

Câu 2. Cho phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + H2O. Hệ số cân đối của FeSO4 và K2Cr2O7 theo thứ tự là:

A. 6 ; 2        B. 5; 2        C. 6; 1        D. 8; 3

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

Hay 6FeSO4 + K2Cr2O7 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3

Kiểm tra nhị vế: thêm thắt K2SO4 vô về phải; thêm thắt 7H2SO4 vô vế trái ngược → thêm thắt 7H2O vô vế nên.

⇒ 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + 7H2O

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

Hay Cu + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2

Kiểm tra nhị vế: thêm thắt 2HNO3 vô vế trái ngược trở thành 4HNO3, thêm thắt 2H2O vô vế nên.

⇒ Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Câu 3. Cân vày phản xạ sau: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

Hay 3Fe3O4 + HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO

Kiểm tra nhị vế: thêm thắt 28 vô HNO3 ở vế trái ngược, thêm thắt 14H2O ở vế nên.

⇒ 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

Câu 4. Cân vày phản ứng: As2S3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + NO + H2SO4

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

Hay 3As2S3 + 28HNO3 + 4H2O → 6H3AsO4 + 28NO + 9H2SO4

Câu 5. Tính tổng thông số cân đối vô phản xạ sau:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

A. 15        B. 14        C. 18        D. 21

Lời giải:

Đáp án: A

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

Phương trình: Cr2O3 + 3KNO3 + 4KOH → 2K2CrO4 +2H2O + 3KNO2

⇒ Tổng thông số cân đối là 15

Câu 6. Cân vày phản xạ lão hóa – khử sau:

CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

3CH3CH2OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 →3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 11H2O

Câu 7. Xác toan thông số cân đối của KMnO4 vô phản xạ sau:

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + ...

A. 2        B. 5        C. 7        D. 10

Lời giải:

Đáp án: A

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

Câu 8. Cân vày phản xạ lão hóa – khử sau vày cách thức thăng vày e:

a) Fe2O3 + Al → Al2O3 + FenOm

b) FenOm + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 đem đáp án

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập dượt Hóa học tập lớp 10 đem vô đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Xác toan loại phản xạ hóa học

 • Dạng 2: Xác toan hóa học khử, hóa học lão hóa vô phản xạ hóa học

 • Dạng 3: Cách xác lập số lão hóa của những nguyên vẹn tố

 • Dạng 5: Các dạng bài bác tập dượt về lão hóa - khử

 • Dạng 6: Phương pháp bảo toàn electron

 • Dạng 7: Kim loại thuộc tính với axit

Đã đem điều giải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang lại teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


phan-ung-hoa-hoc-phan-ung-oxi-hoa-khu.jspGiải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: fe2o3 + o2