ch3cho agno3

CH3CHO + AgNO3 + NH3+ H2O → CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn gửi cho tới độc giả phản xạ lão hóa anđehit đơn chức. Cụ thể phản xạ ở đấy là mang đến anđehit axetic ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ nhận được kết tủa bạc. Mời chúng ta tìm hiểu thêm cụ thể nội dung tiếp sau đây.

1. Phương trình phản xạ tráng gương của anđehit axetic

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra khi mang đến CH3CHO ứng dụng AgNO3/NH3

Bạn đang xem: ch3cho agno3

Nhiệt chừng thường

3. Hiện tượng khi mang đến anđehit axetic vô hỗn hợp chứa chấp AgNO3 trong NH3

Hiện tượng là tạo ra kết tủa white color xám của sắt kẽm kim loại bạc, dính vào trở thành ống thử, rất có thể soi gương được.

4. Bài luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Nội dung đánh giá này sau đấy là đúng?

A. Chỉ với anđehit mới nhất nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

B. Cho x mol anđehit đơn chức nhập cuộc phản xạ tráng bạc thì luôn luôn thi đua được 2x mol Ag.

C. Các hóa học với công thức phân tử C2H4O2 đều nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

D. Axit fomic nhập cuộc phản xạ tráng bạc

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Các ăn ý hóa học với group CHO như CH3CHO, HO-CH2-CHO, HCOOCH3,…đều nhập cuộc phản xạ tráng bạc

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓3 HOCH2CHO + 8 AgNO3 + 12 NH3 + 2 H2O → 2 CH2(COONH4)2 + 8 Ag + 8 NH4NO3

HCOOCH3 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → 2Ag + 2NH4NO3 + NH4OCOOCH3

Câu 2. Tiến hành thử nghiệm mang đến anđehit fomic vô hỗn hợp chứa chấp AgNO3 trong NH3, hiện tượng kỳ lạ sau phản xạ để ý được là:

A. Tạo kết tủa white color xám bám lên trở thành ống nghiệm

B. Tạo đôi khi kết tủa white và sủi lớp bọt do khí tạo ra ko màu

C. Có khí ko color bay ra

D. Tạo kết tủa color đen

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Phương trình phản xạ minh họa

HCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O→ HCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Hiện tượng là tạo ra kết tủa white color xám của sắt kẽm kim loại bạc, dính vào trở thành ống thử, rất có thể soi gương được.

Câu 3. Cho những nội dung đánh giá sau:

(a) Anđehit là ăn ý hóa học chỉ mất tính khử.

(b) Anđehit nằm trong hiđro trở thành ancol bậc một.

(c) Anđehit fomic ứng dụng với AgNO3/NH3 tạo trở thành Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức, mạch hở với công thức tổng quát lác CnH2nO.

Số đánh giá đích thị là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C (a) Anđehit là ăn ý hóa học chỉ mất tính khử Sai: Anđehit là ăn ý hóa học với tính khử và tính oxi hóa

Andehit axetic thể hiện nay tính lão hóa vô phản ứng

CH3CHO + H2→ CH3CH2OH.

(b) đúng  Anđehit nằm trong hiđro trở thành ancol bậc một.

(c) đích thị Anđehit fomic ứng dụng với AgNO3/NH3 tạo trở thành Ag.

(d) đúng  Anđehit no, đơn chức, mạch hở với công thức tổng quát lác CnH2nO.

Câu 4. Cho Anđehit axetic ứng dụng với hidro (xúc tác Ni, đun nóng) thu được:

A. HCOOH

B. CH3COOH

C. CH3CH2OH

D. CH3OH

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Phương trình phản xạ minh họa

CH3CHO + H2 overset{Ni,t^{circ } }{rightarrow} C2H5OH

Câu 5. Cho m gam CH3CHO ứng dụng với hỗn hợp AgNO3 dư vô NH3 thì nhận được 4,32 gam Ag. Giá trị m là

A. 0,44 gam.

B. 1,76 gam.

C. 0,22 gam.

D. 0,88 gam.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

0,02          …………………………………………………………………………..> 0,04

m = 0,88

Câu 6. CH3CHO ko ứng dụng được với

A. Natri.

B. Hidro.

C.  Oxi.

Xem thêm: hcl koh

D. hỗn hợp AgNO3/NH3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A CH3CHO ko ứng dụng được với Natri.

Câu 7. Cho 7,2 gam anđehit đơn chức X phản xạ trọn vẹn với cùng một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) vô hỗn hợp NH3 đun rét, nhận được m gam Ag. Hoà tan trọn vẹn m gam Ag vày hỗn hợp HNO3 đặc, sinh rời khỏi 4,48 lít NO2 (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Công thức của X là

A. C3H7CHO.

B. C4H9CHO

C. HCHO.

D. C2H5CHO

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Phương trình phản xạ xảy ra

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

0,2 0,2

R-CHO → 2Ag

0,1 ← 0,2.

R+ 29 = 72 → R = 43 (C3H7)

Câu 8. Cho lếu ăn ý khí X bao gồm HCHO và H2 đi qua chuyện ống sứ đựng bột Ni nung rét. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được lếu ăn ý khí Y bao gồm nhì hóa học cơ học. Đốt cháy không còn Y thì nhận được 23,4 gam H2O và 15,68 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo gót thể tích của H2trong X là

A. 35,00%.

B. 65,00%.

C. 53,85%.

D. 46,15%.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D nHCHO = nCO2 = 15,68/22,4 = 0,7 mol

nH2O = 1,3 mol

Đốt HCHO tạo ra nCO2 = nH2O => nH2 = nH2O – nCO2 = 1,3 – 0,7 = 0,6 mol

=> % VH2=  0,6/(0,6 + 0,7) = 46,15%

Câu 9. Nhận xét này sau đấy là đúng?

A. Anđehit và xeton đều làm mất đi thuốc nước brom.

B. Anđehit và xeton đều ko làm mất đi thuốc nước brom

C. Xeton làm mất đi thuốc nước brom còn anđehit thì ko.

D. Anđehit làm mất đi thuốc nước brom còn xeton thì không

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Anđehit làm mất đi thuốc nước brom còn xeton thì ko.

Câu 10. Phản ứng này tại đây ko tạo ra anđehit axetic?

A. Cho axetilen phản xạ với nước

B. Oxi hóa ko trọn vẹn etilen

C. Oxi hóa ko trọn vẹn ancol etylic

D. Oxi hóa ko trọn vẹn ancol metylic

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Phương trình phản xạ minh họa

C2H2+ H2O → CH3CHO

2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO

CH3CH2OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 11. Cho những tuyên bố về anđehit:

(a) Anđehit là ăn ý hóa học chỉ mất tính khử.

(b) Anđehit nằm trong hidro tạo ra trở thành ancol bậc một.

(c) Tất cả những anđehit ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 đun rét đều sinh rời khỏi Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức với công thức tổng quát lác là CnH2nO.

(e) Anđehit no ko nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Số tuyên bố đích thị là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A (a) sai, anđehit là ăn ý hóa học vừa vặn với tính lão hóa và tính khử.

(b) đúng

(c) đúng

(d) sai, vì như thế Anđehit no, đơn chức, mạch hở với công thức tổng quát lác là CnH2nO

(e) sai, anđehit no vẫn đang còn phản xạ nằm trong vô group -CHO

Vậy với 2 tuyên bố đúng

Xem thêm: al +o2