dao động tổng hợpBài ghi chép Công thức, cơ hội giải bài bác tập luyện Tổng hợp ý xấp xỉ điều tiết với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Công thức, cơ hội giải bài bác tập luyện Tổng hợp ý xấp xỉ điều tiết.

Bạn đang xem: dao động tổng hợp

Công thức, cơ hội giải bài bác tập luyện Tổng hợp ý xấp xỉ điều tiết (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

1. Biểu diễn dao động điều hòa bằng véc-tơ quay

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Xét một véc tơ con quay ngược chiều kim đồng hồ xung quanh gốc O, có đặc điểm:

• Độ dài vec tơ bằng A.

• Tốc độ con quay ω.

• Ban đầu hợp với trục Ox góc φ.

Khi đó, hình chiếu P.. của ngọn véc tơ xuống trục Ox biểu diễn một dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ).

2. Tổng hợp ý 2 xấp xỉ điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số

Khi vật nhập cuộc mặt khác nhiều xấp xỉ nằm trong tần số thì xấp xỉ của vật là xấp xỉ tổng hợp ý. Giả sử một vật nhập cuộc đồng thời nhị dao động :

x1 = A1cos(ωt + φ1)

x2 = A2cos(ωt + φ2)

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Khi đó dao động tổng hợp có dạng x = Acos(ωt + φ). Hai cách tính :

• Nếu nằm trong biên chừng thì nằm trong lượng giác x = x1 + x2 (ít gặp).

• Nếu biên chừng không giống nhau thì nên dùng trình diễn véc tơ con quay nhằm tổ hợp những dao động điều hòa nằm trong phương nằm trong tần số:

Phương pháp véc tơ quay:

A2 = A12 + A22 + 2A1A2cos(φ2 – φ1)

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Nếu véc tơ :

• Cùng trộn ⇒Amax = A1 + A2, φ = φ1 = φ2.

• Ngược trộn ⇒Amin = |A1 – A2|. Nếu A1 > A2 ⇒φ = φ1; nếu như A1 < A2 ⇒ φ = φ2.

• Vuông trộn ⇒ A2 = A12 + A22.

• Khi A1 và A2 xác định, φ1 và φ2 ko biết, tao luôn luôn có |A1 – A2| ≤ A ≤ |A1 + A2|

3. Sử dụng PC giải việc tổ hợp phương trình dao động

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Quảng cáo

4. Ví dụ

Ví dụ 1: Một vật tiến hành mặt khác 2 xấp xỉ điều tiết x1 = 3cos(4πt + π/6) centimet và x2 = 3cos(4πt + π/2) centimet. Hãy xác lập dao động tổng hợp của nhị xấp xỉ trên?

A. x = 3√3cos(4πt + π/6) centimet          B. x = 3√3cos(4πt + π/3) cm

C. x = 3√3cos(4πt + π/3) centimet          D. x = 3cos(4πt + π/3) cm

Lời giải:

Ta có: dao động tổng hợp đem dạng: x = Acos(ωt + φ) cm

Trong đó:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Phương trình xấp xỉ cần thiết mò mẫm là x = 3√3cos(4πt + π/3) cm

Ví dụ 2: Một vật tiến hành mặt khác 2 xấp xỉ điều tiết với biên chừng theo lần lượt là 3 centimet và 5 centimet. Trong những độ quý hiếm sau độ quý hiếm này ko thể là biên chừng của dao động tổng hợp.

A. 4 centimet          B. 5 centimet         C. 3cm          D. 10 cm

Lời giải:

Ta có: |A1 - A2 | ≤ A ≤ A1 + A2

⇒ 2 centimet ≤ A ≤ 8 cm

Ví dụ 3: Một vật tiến hành nhị xấp xỉ điều tiết với phương trình theo lần lượt là x1 = 4cos(6πt + π/3); x2 = cos(6πt + π) centimet. Hãy xác lập véc tơ vận tốc tức thời cực lớn tuy nhiên xấp xỉ rất có thể đạt được.

A. 54π cm/s          B. 6π cm/s          C. 45cm/s          D. 9π cm/s

Lời giải:

Ta có: Vmax = A.ω ⇒ Vmax Lúc Amax Với Amax = 9 centimet Lúc nhị xấp xỉ nằm trong pha

⇒ Vmax = 9.6π = 54π cm/s.

Ví dụ 4: Một hóa học điểm xấp xỉ điều hoà đem phương trình dao động tổng hợp x = 5√2 cos(πt + 5π/12) với những xấp xỉ bộ phận nằm trong phương, nằm trong tần số là x1 = A1 cos(πt + π1) và x2 = 5cos(πt + π/6 ), trộn thuở đầu của xấp xỉ 1 là:

A. φ1 = 2π/3          B. φ1= π/2          C.φ1 = π/4          D. φ1= π/3

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Quảng cáo

B. Bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1. Cho nhị xấp xỉ điều hoà nằm trong phương đem phương trình xấp xỉ theo lần lượt là x1 = 3√3sin(5πt + π/2)(cm) và x2 = 3√3sin(5πt - π/2)(cm). Biên chừng dao động tổng hợp của nhị xấp xỉ bên trên bởi

A. 0 cm     B. 3 cm     C. 63 cm     D. 33 cm

Lời giải:

Hai xấp xỉ bên trên ngược trộn nhau vì thế Δφ = φ21 = -π nên biên chừng dao động tổng hợp tiếp tục là: A = |A2 - A1| = 0.

Câu 2. Chuyển động của một vật là tổ hợp của nhị xấp xỉ điều tiết nằm trong phương. Hai xấp xỉ này còn có phương trình theo lần lượt là x1 = 3cos10t (cm) và x2 = 4sin(10t + π/2)(cm). Gia tốc của vật có tính rộng lớn cực lớn bằng

A. 7 m/s2     B. 3 m/s2     C. 6 m/s2     D. 13 m/s2

Lời giải:

Đưa phương trình li chừng của xấp xỉ thứ hai về dạng chuẩn chỉnh theo đòi cos: x2 = 4sin(10t + π/2) = 4cos(10t)

Từ trên đây tao thấy rằng: nhị xấp xỉ bên trên nằm trong trộn vì vậy biên chừng dao động tổng hợp: A = A1 + A2 = 3 + 4 = 7 (cm)

Gia tốc có tính rộng lớn vô cùng đại: amax = ω2A = 100.7 = 700 cm/s2 = 7 m/s2

Câu 3. Dao động của một hóa học điểm đem lượng 100 g là tổ hợp của nhị xấp xỉ điều tiết nằm trong phương, đem phương trình li chừng theo lần lượt là x1 = 5cos(10t) và x2 = 10cos(10t) (x1 và x2 tính bởi centimet, t tính bởi s). Mốc thế năng ở địa điểm cân đối. Cơ năng của hóa học điểm bằng

A. 0,1125 J     B. 225 J     C. 112,5 J     D. 0,225 J

Lời giải:

Hai xấp xỉ bên trên nằm trong trộn vì vậy biên chừng dao động tổng hợp: A = A1 + A2 = 5 + 10 = 15 centimet

Cơ năng của hóa học điểm: E = (1/2).m.ω2A2 = (1/2). 0,1. 102.0,152 = 0,1125 J

Câu 4. Chuyển động của một vật là tổ hợp của nhị xấp xỉ điều tiết nằm trong phương. Hai xấp xỉ này còn có phương trình theo lần lượt là x1 = 4cos(10t + π/4)(cm) và x2 = 3cos(10t - 3π/4)(cm). Độ rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời của vật ở địa điểm cân đối là

A. 100 cm/s     B. 50 cm/s

C. 80 cm/s     D. 10 cm/s

Lời giải:

Ta có: Δφ = φ21 = (-3π/4)-π/4 = -π ⇒ nhị xấp xỉ bên trên ngược pha

Biên chừng dao động tổng hợp: A = |A1 - A2| = 1 cm

Vận tốc của ở VTCB là: vVTCB = vmax = ωA = 10.1 = 10 cm/s . Chọn D

Quảng cáo

Câu 5. Dao động của một vật là tổ hợp của nhị xấp xỉ nằm trong phương đem phương trình theo lần lượt là x1 = Acosωt và x2 = Asinωt. Biên chừng xấp xỉ của vật là

A. √3A     B. A     C. √2A     D. 2A

Lời giải:

Chuyển phương trình của bộ phận thứ hai về dạng chuẩn chỉnh theo đòi cos: x2 = Asinωt = Acos(ωt - π/2)

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 6. Một vật nhập cuộc mặt khác nhị xấp xỉ điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số đem biên chừng đều nhau và bởi A tuy nhiên trộn thuở đầu chếch nhau π/3 rad. Dao động tổ hợp đem biên chừng là

A. 1 A     B. √2A     C. 2A     D. √3A

Xem thêm: (nh4)2so4 ra nh3

Lời giải:

Biên chừng dao động tổng hợp:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Theo bài bác rời khỏi thì nhị xấp xỉ lệch sóng nhau π/3 nên cos(φ1 - φ2) = cos(π/3) = 1/2

Vì thế biên chừng xấp xỉ tiếp tục là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 7. Một vật tiến hành mặt khác 2 xấp xỉ điều hoà nằm trong phương, nằm trong tần số đem phương trình: x1 = √3cos(ωt - π/2) centimet, x2 = cos(ωt) centimet. Phương trình dao động tổng hợp:

A. x = 2√2cos(4πt - π/4) cm

B. x = 2√2cos(4πt + 3π/4) centimet

C. x = 2cos(4πt - π/3) centimet

D. x = 2cos(4πt + π/3) cm

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 8. Một vật nhập cuộc mặt khác tía xấp xỉ điều tiết nằm trong phương với những phương trình: x1 = 5cos5πt (cm); x2 = 3cos(5πt + π/2) (cm) và x3 = 8cos(5πt - π/2) (cm). Xác toan phương trình dao động tổng hợp của vật.

A. x = 5√2cos(5πt - π/4) centimet

B. x = 5√2cos(5πt + 3π/4) centimet

C. x = 5cos(5πt - π/3) centimet

D. x = 5cos(5πt + 2π/3) cm

Lời giải:

Cách 1: Ta có: x1 = 3sin(5πt + π/2) (cm) = 3cos5πt (cm)

x2 và x3 ngược trộn nên: A23 = 8 - 3 = 5 ⇒ x23 = 5cos(5πt - π/2) (cm)

x1 và x23 vuông trộn. Vậy: x = x1 + x2 + x3 = 5√2cos(5πt - π/4) (cm)

Cách 2: Với máy FX570ES:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 9. Dao động tổ hợp của nhị xấp xỉ điều tiết nằm trong phương đem biểu thức x = 5√3cos(6πt + π/2) (cm). Dao động loại nhất đem biểu thức là x1 = 5cos(6πt + π/3)(cm). Tìm biểu thức của xấp xỉ loại nhị.

A. x2 = 5√2cos(6πt - π/4) centimet

B. x2 = 5√2cos(6πt + 3π/4) centimet

C. x2 = 5cos(6πt - π/3) centimet

D. x2 = 5cos(6πt + 2π/3) cm

Lời giải:

Cách 1:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Cách 2: Với máy FX570ES :

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 10. Một hóa học điểm nhập cuộc mặt khác 2 xấp xỉ điều tiết nằm trong phương bên trên trục Ox đem phương trình x1 = 2√3sinωt (cm) và x2 = A2cos(ωt + φ2) (cm). Phương trình dao động tổng hợp x = 2cos(ωt + φ)(cm), với φ2 - φ = π/3. Biên chừng và trộn thuở đầu của xấp xỉ bộ phận 2 là:

A. A2 = 4 cm; φ2 = π/6

B. A2 = 4 cm; φ2 = π/3

C. A2 = 2√3 cm; φ2 = π/4

D. A2 = 4√3 cm; φ2 = π/3

Lời giải:

Viết lại phương trình xấp xỉ của bộ phận 1:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 11. Cho nhị xấp xỉ điều hoà nằm trong phương: x1 = 2cos(4t + φ1)cm và x2 = 2cos(4t + φ2)cm. Với 0 ≤ φ2 - φ1 ≤ π. thạo phương trình dao động tổng hợp x = 2 cos (4t + π/6) centimet. Pha thuở đầu φ1 là:

A. π/2      B. -π/3     C. π/6       D. -π/6

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 12. Dao động tổ hợp của nhị xấp xỉ điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số đem phương trình li chừng x = 3cos(πt – 5π/6) (cm). thạo xấp xỉ loại nhất đem phương trình li chừng x1 = 5cos(πt + π/6) (cm). Dao động loại nhị đem phương trình li chừng là

A. x2 = 8cos(πt + π/6) cm

B. x2 = 2cos(πt + π/6) cm

C. x2 = 2cos(πt – 5π/6) cm

D. x2 = 8cos(πt – 5π/6) cm

Lời giải:

Nhận xét: tao thấy biên chừng và trộn lẫn cho đều mang đến rõ nét nên cơ hội giải sớm nhất có thể là người sử dụng PC.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 13. Một hóa học điểm nhập cuộc mặt khác nhị xấp xỉ đem những phương trình: x1 = A1cos(ωt + π/2) (cm); x2 = 5 cos(ωt + φ)(cm). Phương trình dao động tổng hợp là x = 5√3cos(ωt + π/3). Giá trị của A1 bằng

A. 5,0 centimet hoặc 2,5 centimet.

B. 2,5√3 centimet hoặc 2,5 cm

C. 5,0 centimet hoặc 10 cm

D. 2,5√3 centimet hoặc 10 cm

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Áp dụng toan lý hàm số cosin mang đến tam giác OA1A

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 14. Một hóa học điểm nhập cuộc mặt khác nhị xấp xỉ đem những phương trình: x1 = A1cos(ωt + π/2) (cm); x2 = 5 cos(ωt + φ)(cm). Phương trình dao động tổng hợp là x = 5√3cos(ωt + π/3). Giá trị của A1 bằng

A. 5,0 centimet hoặc 2,5 centimet.

B. 2,5√3 centimet hoặc 2,5 cm

C. 5,0 centimet hoặc 10 cm

D. 2,5√3 centimet hoặc 10 cm

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 15. Cho nhị xấp xỉ điều hoà nằm trong phương: x1 = 2cos(4t + φ1)cm và x2 = 2cos(4t + φ2)cm. Với 0 ≤ φ2 - φ1 ≤ π. thạo phương trình dao động tổng hợp x = 2cos(4t + π/6) centimet. Pha thuở đầu φ1 là:

A. π/2     B. -π/3     C. π/6     D. -π/6

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn D

Xem tăng những dạng bài bác tập luyện Vật Lí lớp 12 đem nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Dạng 1: Tổng hợp ý xấp xỉ điều hòa

  • Dạng 2: Tìm ĐK nhằm biên chừng A, A1, A2 đạt cực lớn, vô cùng tiểu

  • Bài tập luyện tổ hợp xấp xỉ điều tiết (có đáp án)

  • Bài tập luyện tổ hợp xấp xỉ điều tiết (phần 2 - đem đáp án)

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp ý những đoạn phim dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.mamnonkidzone.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


chuyen-de-tong-hop-dao-dong-dieu-hoa.jsp

Xem thêm: so2 + cl2