đặt tính

Toán lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng bài bác thói quen toán của những quy tắc tính nhân, phân chia, nằm trong, trừ. Cùng mamnonkidzone.edu.vn học tập việc này nhé!

Bạn đang xem: đặt tính

Hôm ni mamnonkidzone.edu.vn tiếp tục chỉ dẫn những em học tập bài bác toán lớp 4 đặt tính rồi tính. Cùng giải những bài bác tập dượt áp dụng và những bài bác tập dượt thực hành thực tế nhằm gia tăng kiến thức và kỹ năng.

1. Hướng dẫn bài bác tập dượt toán lớp 4 đặt tính rồi tính

1.1 Đặt tính rồi tính quy tắc nhân

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân

Thực hiện tại quy tắc nhân theo đòi trật tự kể từ cần qua chuyện ngược tao có:

 • 2 nhân 4 tự 8, viết lách 8

2 nhân 2 tự 4, viết lách 4

2 nhân 1 tự 2, viết lách 2

 • 4 nhân 4 tự 16, viết lách 6 (dưới 4) lưu giữ 1

2 nhân 4 tự 8 thêm một tự 9, viết lách 9

4 nhân 1 tự 4, viết lách 4

 • 1 nhân 4 tự 4, viết lách 4 (dưới 9)

1 nhân 2 tự 2, viết lách 2

1 nhân 1 tự 1, viết lách 1

 • Hạ 8

6 nằm trong 4 tự 10, viết lách 0 lưu giữ 1

2 nằm trong 9 tự 11, 11 nằm trong 4 tự 15, thêm một tự 16, viết lách 6 lưu giữ 1

4 nằm trong 2 tự 6, thêm một tự 7 viết lách 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong phương pháp tính trên:

 • 248 được gọi là tích riêng biệt loại nhất

 • 496 được gọi là tích riêng biệt loại nhị. Tích riêng biệt thứ hai được viết lách lùi quý phái phía trái một cột đối với tích riêng biệt loại nhất. Vì đó là 496 chục

 • 124 được gọi là tích riêng biệt loại tía. Tích riêng biệt loại 3 được viết lách lùi quý phái phía trái một cột đối với tích riêng biệt thứ hai. Vì đó là 124 trăm.

1.2. Đặt tính rồi tính quy tắc phân chia.

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính chia

Chia theo đòi trật tự kể từ ngược qua chuyện cần. Các bước phiên lượt: quy tắc phân chia - quy tắc nhân - quy tắc trừ. Ta có:

 • 144 phân chia 17 tự 8, viết lách 8

8 nhân 17 tự 136, 144 trừ 136 tự 8

 • Hạ 5 được 85, 85 phân chia 17 tự 5

5 nhân 17 tự 85, 85 trừ 85 tự 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là quy tắc phân chia hết

1.3. Đặt tính rồi tính với quy tắc cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhị số ngẫu nhiên tao rất có thể thực hiện như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa đặt trực tiếp cột cùng nhau.

- Cộng những chữ số ở từng sản phẩm theo đòi trật tự kể từ cần quý phái ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, … 

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính cộng

Thực hiện tại quy tắc tính theo đòi quy tắc tao có:

1.4. Đặt tính rồi tính với quy tắc trừ

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhị số ngẫu nhiên tao rất có thể thực hiện như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa đặt trực tiếp cột cùng nhau.

- Trừ những chữ số ở từng sản phẩm theo đòi trật tự kể từ cần quý phái ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, … 

2. Bài tập dượt áp dụng đặt tính rồi tính 

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của quy tắc chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của quy tắc trừ

 • Đặt tính rồi tính với quy tắc trừ ko lưu giữ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

 • Đặt tính rồi tính với quy tắc trừ đem lưu giữ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính và tính của quy tắc cộng

 • Đặt tính rồi tính với quy tắc nằm trong ko nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

 • Đặt tính rồi tính với quy tắc nằm trong đem lưu giữ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại quy tắc tính theo đòi trật tự kể từ cần qua chuyện ngược tao có:

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân a

 • 2 nhân 3 tự 6, viết lách 6

2 nhân 5 tự 10, viết lách 0 lưu giữ 1

2 nhân 2 tự 4 thêm một tự 5,viết lách 5

 • 7 nhân 3 tự 21, viết lách 1 (dưới số 0) lưu giữ 2

7 nhân 5 tự 35 tăng 2 tự 37, viết lách 7 lưu giữ 3

7 nhân 2 tự 14 tăng 3 tự 17, viết lách 17

 • 1 nhân tự 3, viết lách 3

1 nhân 5 tự 5, viết lách 5

1 nhân 2 tự 2, viết lách 2

 • Hạ 6

0 nằm trong 1 tự 1, viết lách 1

5 nằm trong 7 tự 12, nằm trong 3 tự 15, viết lách 5 lưu giữ 1

7 nằm trong 5 tự 12 thêm một tự 13, viết lách 3 lưu giữ 1

1 nằm trong 2 tự 3 thêm một tự 4, viết lách 4

Vậy 253 x 172 = 43516

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân b

 • 0 nhân 146 tự 0
 • 6 nhân 6 tự 36, viết lách 6 lưu giữ 3

6 nhân 4 tự 24 tăng 3 tự 27, viết lách 7 lưu giữ 2

6 nhân 1 tự 6 tăng 2 tự 8, viết lách 8

 • 1 nhân 146 tự 146
 • Hạ 6

7 nằm trong 6 tự 13, viết lách 3 lưu giữ 1

8 nằm trong 4 tự 12 thêm một tự 13, viết lách 3 lưu giữ 1

Hạ 1 thêm một tự 2

Vậy 146 x 160 = 23360

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân c

 • 4 nhân 6 tự 24, viết lách 4 lưu giữ 2

4 nhân 4 tự 16 tăng 2 tự 18, viết lách 18

 • 1 nhân 46 tự 46
 • Hạ 4

8 nằm trong 6 tự 14, viết lách 4 lưu giữ 1

1 nằm trong 4 tự 5 lưu giữ 1 tự 6, viết lách 6

Vậy 46 x 14 = 644

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân d

 • 5 nhân 35 tự 5,viết lách 5 lưu giữ 3

5 nhân 3 tự 15 tăng 3 tự 18, viết lách 8 lưu giữ 1

5 nhân 8 tự 40 thêm một tự 41, viết lách 1 lưu giữ 4

5 nhân 1 tự 5 tăng 4 tự 9, viết lách 9

 • 2 nhân 7 tự 14, viết lách 4 (dưới số 8) lưu giữ 1

2 nhân 3 tự 6 thêm một tự 7, viết lách 7

2 nhân 8 tự 16, viết lách 6 lưu giữ 1

2 nhân 1 tự 2 thêm một tự 3, viết lách 3

 • 7 nhân 7 tự 49, viết lách 9 (dưới số 4) lưu giữ 4

7 nhân 3 tự 21 tăng 4 tự 25, viết lách 5 lưu giữ 2

7 nhân 8 tự 56, viết lách 6 lưu giữ 5

7 nhân 1 tự 7 tăng 5 tự 12, viết lách 12

 • Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân e

Xem thêm: nh3+fecl3

 • 3 nhân 8 tự 24, viết lách 4 lưu giữ 2
 • 3 nhân 4 tự 12 tăng 2 tự 14,viết lách 4 lưu giữ 1
 • 3 nhân 8 tự 24 thêm một tự 25, viết lách 5 lưu giữ 2
 • 3 nhân 7 tự 21 tăng 2 tự 23, viết lách 3 lưu giữ 2
 • 3 nhân 4 tự 12 tăng 2 tự 14, viết lách 4 lưu giữ 1
 • 3 nhân 1 tự 3 thêm một tự 4, viết lách 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện tại quy tắc phân chia tao có:

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia a

 • 12 phân chia 9 tự 1, viết lách 1

1 nhân 9 tự 9, 12 trừ 9 tự 3

 • Hạ 5 được 35 phân chia 9 tự 3,viết lách 3

3 nhân 9 tự 27, 35 trừ 27 tự 8

 • Hạ 4 được 84 phân chia 9 tự 9, viết lách 9

9 nhân 9 tự 81, 84 trừ 81 tự 3

 • Hạ 6 được 36 phân chia 9 tự 4, viết lách 4

4 nhân 9 tự 36, 36 trừ 36 tự 0

 • Hạ 2, 2 ko phân chia không còn cho tới 9, viết lách 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia b

 • 50 phân chia 6 tự 8, viết lách 8

8 nhân 6 tự 48, 50 trừ 48 tự 2

 • Hạ 5 được 25 phân chia 6 tự 4,viết lách 4

4 nhân 6 tự 24, 25 trừ 24 tự 1

 • Hạ 6 được 16 phân chia 6 tự 2, viết lách 2

2 nhân 6 tự 12, 16 trừ 12 tự 4

 • Hạ 2 được 42 phân chia 6 tự 7, viết lách 7

7 nhân 6 tự 42, 42 trừ 42 tự 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia c

 • 247 phân chia 36 tự 6, viết lách 6

6 nhân 36 tự 216, 247 trừ 216 tự 31

 • Hạ 5 được 315 phân chia 36 tự 8, viết lách 8

8 nhân 36 tự 288, 315 trừ 288 tự 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia d

 • 371 phân chia 99 tự 3, viết lách 3

3 nhân 99 tự 297, 371 trừ 297 tự 74

 • Hạ 2 được 742 phân chia 99 tự 7, viết lách 7

7 nhân 99 tự 693, 742 trừ 693 tự 49

 • Hạ 5 được 495 phân chia 99 tự 5, viết lách 5

5 nhân 99 tự 495, 495 trừ 495 tự 0

Vậy 37125 : 99 = 375

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia e

 • 437 phân chia 175 tự 2, viết lách 2

2 nhân 175 tự 350, 437 trừ 350 tự 87

 • Hạ 5 được 875 phân chia 175 tự 5, viết lách 5

5 nhân 175 tự 875, 875 trừ 875 tự 0

Vậy 4375 : 175 = 25

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia g

 • 736 phân chia 416 tự 1, viết lách 1

1 nhân 416 tự 416, 736 trừ 416 tự 320

 • Hạ 4 được 3204 phân chia 416 tự 7, viết lách 7

7 nhân 416 tự 2912, 3204 trừ 2912 tự 292

 • Hạ 5 được 2925 phân chia 416 tự 7, viết lách 7

7 nhân 416 tự 2912, 2925 trừ 2912 tự 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia h

 • 800 phân chia 160 tự 5, viết lách 5

5 nhân 160 tự 800, 800 trừ 800 tự 0

 • 0 phân chia 160 tự 0, viết lách 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện tại quy tắc tính theo đòi trật tự kể từ cần qua chuyện ngược tao có:

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ a

 • 9 trừ 7 tự 2, viết lách 2
 • 5 trừ 4 tự 1, viết lách 1
 • 9 trừ 5 tự 4, viết lách 4
 • 2 trừ 0 tự 2, viết lách 2
 • 8 trừ 1 tự 7, viết lách 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ b

 • 3 trừ 2 tự 1, viết lách 1
 • 8 trừ 3 tự 5, viết lách 5
 • 3 trừ 0 tự 3, viết lách 3
 • 4 trừ 3 tự 1, viết lách 1
 • 6 trừ 6 tự 0, viết lách 0
 • 5 trừ 4 tự 1, viết lách 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ c

 • 8 trừ 4 tự 4, viết lách 4
 • 5 trừ 2 tự 3, viết lách 3
 • 4 trừ 3 tự 1, viết lách 1
 • 7 trừ 6 tự 1, viết lách 1
 • hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ d

 • 8 trừ 4 tự 4, viết lách 4
 • 7 trừ 3 tự 4, viết lách 4
 • 5 trừ 5 tự 0, viết lách 0
 • hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ g

 • 13 trừ 6 tự 7, viết lách 7 lưu giữ 1
 • 18 trừ 9 tự 9, 9 trừ 1 tự 8, viết lách 8 lưu giữ 1
 • 12 trừ 4 tự 8, trừ 1 tự 7, viết lách 7 lưu giữ 1
 • 17 trừ 8 tự 9, trừ 1 tự 8, viết lách 8 lưu giữ 1
 • 16 trừ 6 tự 10, trừ 1 tự 9, viết lách 9 lưu giữ 1
 • 5 trừ 4 tự 1, 1 trừ 1 tự 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ h

 • 10 trừ 8 tự 2, viết lách 2 lưu giữ 1
 • 7 trừ 5 tự 2, 32 trừ 1 tự 1, viết lách 1
 • 12 trừ 7 tự 5, viết lách 5 lưu giữ 1
 • 6 trừ 3 tự 3, 3 trừ 1 tự 2, viết lách 2
 • 3 trừ 1 tự 2, viết lách 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ m

 • 13 trừ 7 tự 6, viết lách 6 lưu giữ 1
 • 16 trừ 9 tự 7, 7 trừ 1 tự 6, viết lách 6 lưu giữ 1
 • 7 trừ 6 tự 1, 1 trừ 1 tự 0, viết lách 0
 • 14 trừ 5 tự 9, viết lách 9 lưu giữ 1
 • 6 trừ 0 tự 6, 6 trừ 1 tự 5, viết lách 5 

Vậy 64763 - 5697 = 59066

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ n

 • 10 trừ 9 tự 1, viết lách 1 lưu giữ 1
 • 17 trừ 9 tự 8, 8 trừ 1 tự 7, viết lách 7 lưu giữ 1
 • 13 trừ 9 tự 4, 4 trừ 1 tự 3, viết lách 3 lưu giữ 1
 • 9 trừ 0 tự 9, 9 trừ 1 tự 8, viết lách 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thực hiện quy tắc nằm trong kể từ cần qua chuyện ngược tao có:

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong a

 • 2 nằm trong 7 tự 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 tự 9, viết lách 9
 • 6 nằm trong 2 tự 8, viết lách 8
 • 3 nằm trong 5 tự 8, viết lách 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong b

 • 0 nằm trong 9 tự 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 tự 9, viết lách 9
 • 2 nằm trong 6 tự 8, viết lách 8
 • 1 nằm trong 7 tự 8, viết lách 8
 • 4 nằm trong 3 tự 7, viết lách 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong c

 • 5 nằm trong 4 tự 9, viết lách 9
 • 7 nằm trong 2 tự 9, viết lách 9
 • 4 nằm trong 5 tự 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 tự 9, viết lách 9
 • hạ 2 xuống 

Vậy 28475 + 1524 = 29999

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong d

 • 9 nằm trong 0 tự 9 viết lách 9
 • 5 nằm trong 1 tự 6 viết lách 6
 • 7 nằm trong 2 tự 9, viết lách 9
 • 4 nằm trong 3 tự 7, viết lách 7
 • 8 nằm trong 1 tự 9, viết lách 9
 • 1 nằm trong 4 tự 5, viết lách 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong h

 • 2 nằm trong 9 tự 11, viết lách 1 lưu giữ 1
 • 9 nằm trong 4 tự 13 thêm một tự 14, viết lách 4 lưu giữ 1
 • 4 nằm trong 6 tự 10 thêm một tự 11, viết lách 1 lưu giữ 1
 • 7 nằm trong 2 tự 9 thêm một tự 10, viết lách 0 lưu giữ 1
 • hạ 1 thêm một tự 2, viết lách 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong m

 • 2 nằm trong 0 tự 2, viết lách 2
 • 9 nằm trong 9 tự 18, viết lách 8 lưu giữ 1
 • 9 nằm trong 4 tự 13 thêm một tự 14, viết lách 4 lưu giữ 1
 • 3 nằm trong 8 tự 11 thêm một tự 12, viết lách 2 lưu giữ 1
 • 8 nằm trong 2 tự 10 thêm một tự 11, viết lách 1 lưu giữ 1
 • Hạ 6 thêm một tự 7, viết lách 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong n

 • 6 nằm trong 8 tự 14, viết lách 4 lưu giữ 1
 • 5 nằm trong 5 tự 10 thêm một tự 11, viết lách 1 lưu giữ 1
 • 7 nằm trong 7 tự 14 thêm một tự 15, viết lách 5 lưu giữ 1
 • Hạ 93 thêm một tự 94, viết lách 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. Bài tập dượt thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề thi đua học tập kỳ 1 toán lớp 4.

3.1. Bài tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng đo lường của 4 quy tắc nhân, phân chia, nằm trong, trừ. Học chất lượng tốt dạng toán này em cần thiết cần cù luyện bài bác tập dượt và thông thường xuyên theo đòi dõi mamnonkidzone.edu.vn nhằm update những kiến thức và kỹ năng hoặc nhé.

Xem thêm: h2+f2