đặt tính rồi tính chia

Toán lớp 4 bịa tính rồi tính là dạng bài bác thói quen toán của những phép tắc tính nhân, phân chia, nằm trong, trừ. Cùng mamnonkidzone.edu.vn học tập việc này nhé!

Bạn đang xem: đặt tính rồi tính chia

Hôm ni mamnonkidzone.edu.vn tiếp tục chỉ dẫn những em học tập bài bác toán lớp 4 bịa tính rồi tính. Cùng giải những bài bác tập luyện áp dụng và những bài bác tập luyện thực hành thực tế nhằm gia tăng kỹ năng và kiến thức.

1. Hướng dẫn bài bác tập luyện toán lớp 4 bịa tính rồi tính

1.1 Đặt tính rồi tính phép tắc nhân

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nhân

Thực hiện tại phép tắc nhân bám theo trật tự kể từ nên qua chuyện trái khoáy tớ có:

 • 2 nhân 4 vì như thế 8, viết lách 8

2 nhân 2 vì như thế 4, viết lách 4

2 nhân 1 vì như thế 2, viết lách 2

 • 4 nhân 4 vì như thế 16, viết lách 6 (dưới 4) ghi nhớ 1

2 nhân 4 vì như thế 8 thêm một vì như thế 9, viết lách 9

4 nhân 1 vì như thế 4, viết lách 4

 • 1 nhân 4 vì như thế 4, viết lách 4 (dưới 9)

1 nhân 2 vì như thế 2, viết lách 2

1 nhân 1 vì như thế 1, viết lách 1

 • Hạ 8

6 nằm trong 4 vì như thế 10, viết lách 0 ghi nhớ 1

2 nằm trong 9 vì như thế 11, 11 nằm trong 4 vì như thế 15, thêm một vì như thế 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

4 nằm trong 2 vì như thế 6, thêm một vì như thế 7 viết lách 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong phương pháp tính trên:

 • 248 được gọi là tích riêng biệt loại nhất

 • 496 được gọi là tích riêng biệt loại nhì. Tích riêng biệt thứ hai được viết lách lùi lịch sự phía trái một cột đối với tích riêng biệt loại nhất. Vì đó là 496 chục

 • 124 được gọi là tích riêng biệt loại phụ vương. Tích riêng biệt loại 3 được viết lách lùi lịch sự phía trái một cột đối với tích riêng biệt thứ hai. Vì đó là 124 trăm.

1.2. Đặt tính rồi tính phép tắc phân chia.

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính chia

Chia bám theo trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên. Các bước lượt lượt: phép tắc phân chia - phép tắc nhân - phép tắc trừ. Ta có:

 • 144 phân chia 17 vì như thế 8, viết lách 8

8 nhân 17 vì như thế 136, 144 trừ 136 vì như thế 8

 • Hạ 5 được 85, 85 phân chia 17 vì như thế 5

5 nhân 17 vì như thế 85, 85 trừ 85 vì như thế 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là phép tắc phân chia hết

1.3. Đặt tính rồi tính với phép tắc cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhì số đương nhiên tớ rất có thể thực hiện như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng bại sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa trực tiếp cột cùng nhau.

- Cộng những chữ số ở từng sản phẩm bám theo trật tự kể từ nên lịch sự trái khoáy, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn, … 

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính cộng

Thực hiện tại phép tắc tính bám theo quy tắc tớ có:

1.4. Đặt tính rồi tính với phép tắc trừ

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhì số đương nhiên tớ rất có thể thực hiện như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng bại sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa trực tiếp cột cùng nhau.

- Trừ những chữ số ở từng sản phẩm bám theo trật tự kể từ nên lịch sự trái khoáy, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn, … 

2. Bài tập luyện áp dụng bịa tính rồi tính 

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của phép tắc chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của phép tắc trừ

 • Đặt tính rồi tính với phép tắc trừ ko ghi nhớ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

 • Đặt tính rồi tính với phép tắc trừ sở hữu ghi nhớ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính và tính của phép tắc cộng

 • Đặt tính rồi tính với phép tắc nằm trong ko nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

 • Đặt tính rồi tính với phép tắc nằm trong sở hữu ghi nhớ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại phép tắc tính bám theo trật tự kể từ nên qua chuyện trái khoáy tớ có:

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nhân a

 • 2 nhân 3 vì như thế 6, viết lách 6

2 nhân 5 vì như thế 10, viết lách 0 ghi nhớ 1

2 nhân 2 vì như thế 4 thêm một vì như thế 5,viết lách 5

 • 7 nhân 3 vì như thế 21, viết lách 1 (dưới số 0) ghi nhớ 2

7 nhân 5 vì như thế 35 thêm thắt 2 vì như thế 37, viết lách 7 ghi nhớ 3

7 nhân 2 vì như thế 14 thêm thắt 3 vì như thế 17, viết lách 17

 • 1 nhân vì như thế 3, viết lách 3

1 nhân 5 vì như thế 5, viết lách 5

1 nhân 2 vì như thế 2, viết lách 2

 • Hạ 6

0 nằm trong 1 vì như thế 1, viết lách 1

5 nằm trong 7 vì như thế 12, nằm trong 3 vì như thế 15, viết lách 5 ghi nhớ 1

7 nằm trong 5 vì như thế 12 thêm một vì như thế 13, viết lách 3 ghi nhớ 1

1 nằm trong 2 vì như thế 3 thêm một vì như thế 4, viết lách 4

Vậy 253 x 172 = 43516

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nhân b

 • 0 nhân 146 vì như thế 0
 • 6 nhân 6 vì như thế 36, viết lách 6 ghi nhớ 3

6 nhân 4 vì như thế 24 thêm thắt 3 vì như thế 27, viết lách 7 ghi nhớ 2

6 nhân 1 vì như thế 6 thêm thắt 2 vì như thế 8, viết lách 8

 • 1 nhân 146 vì như thế 146
 • Hạ 6

7 nằm trong 6 vì như thế 13, viết lách 3 ghi nhớ 1

8 nằm trong 4 vì như thế 12 thêm một vì như thế 13, viết lách 3 ghi nhớ 1

Hạ 1 thêm một vì như thế 2

Vậy 146 x 160 = 23360

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nhân c

 • 4 nhân 6 vì như thế 24, viết lách 4 ghi nhớ 2

4 nhân 4 vì như thế 16 thêm thắt 2 vì như thế 18, viết lách 18

 • 1 nhân 46 vì như thế 46
 • Hạ 4

8 nằm trong 6 vì như thế 14, viết lách 4 ghi nhớ 1

1 nằm trong 4 vì như thế 5 ghi nhớ 1 vì như thế 6, viết lách 6

Vậy 46 x 14 = 644

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nhân d

 • 5 nhân 35 vì như thế 5,viết lách 5 ghi nhớ 3

5 nhân 3 vì như thế 15 thêm thắt 3 vì như thế 18, viết lách 8 ghi nhớ 1

5 nhân 8 vì như thế 40 thêm một vì như thế 41, viết lách 1 ghi nhớ 4

5 nhân 1 vì như thế 5 thêm thắt 4 vì như thế 9, viết lách 9

 • 2 nhân 7 vì như thế 14, viết lách 4 (dưới số 8) ghi nhớ 1

2 nhân 3 vì như thế 6 thêm một vì như thế 7, viết lách 7

2 nhân 8 vì như thế 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

2 nhân 1 vì như thế 2 thêm một vì như thế 3, viết lách 3

 • 7 nhân 7 vì như thế 49, viết lách 9 (dưới số 4) ghi nhớ 4

7 nhân 3 vì như thế 21 thêm thắt 4 vì như thế 25, viết lách 5 ghi nhớ 2

7 nhân 8 vì như thế 56, viết lách 6 ghi nhớ 5

7 nhân 1 vì như thế 7 thêm thắt 5 vì như thế 12, viết lách 12

 • Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nhân e

Xem thêm: c + h2

 • 3 nhân 8 vì như thế 24, viết lách 4 ghi nhớ 2
 • 3 nhân 4 vì như thế 12 thêm thắt 2 vì như thế 14,viết lách 4 ghi nhớ 1
 • 3 nhân 8 vì như thế 24 thêm một vì như thế 25, viết lách 5 ghi nhớ 2
 • 3 nhân 7 vì như thế 21 thêm thắt 2 vì như thế 23, viết lách 3 ghi nhớ 2
 • 3 nhân 4 vì như thế 12 thêm thắt 2 vì như thế 14, viết lách 4 ghi nhớ 1
 • 3 nhân 1 vì như thế 3 thêm một vì như thế 4, viết lách 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện tại phép tắc phân chia tớ có:

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính phân chia a

 • 12 phân chia 9 vì như thế 1, viết lách 1

1 nhân 9 vì như thế 9, 12 trừ 9 vì như thế 3

 • Hạ 5 được 35 phân chia 9 vì như thế 3,viết lách 3

3 nhân 9 vì như thế 27, 35 trừ 27 vì như thế 8

 • Hạ 4 được 84 phân chia 9 vì như thế 9, viết lách 9

9 nhân 9 vì như thế 81, 84 trừ 81 vì như thế 3

 • Hạ 6 được 36 phân chia 9 vì như thế 4, viết lách 4

4 nhân 9 vì như thế 36, 36 trừ 36 vì như thế 0

 • Hạ 2, 2 ko phân chia không còn mang đến 9, viết lách 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính phân chia b

 • 50 phân chia 6 vì như thế 8, viết lách 8

8 nhân 6 vì như thế 48, 50 trừ 48 vì như thế 2

 • Hạ 5 được 25 phân chia 6 vì như thế 4,viết lách 4

4 nhân 6 vì như thế 24, 25 trừ 24 vì như thế 1

 • Hạ 6 được 16 phân chia 6 vì như thế 2, viết lách 2

2 nhân 6 vì như thế 12, 16 trừ 12 vì như thế 4

 • Hạ 2 được 42 phân chia 6 vì như thế 7, viết lách 7

7 nhân 6 vì như thế 42, 42 trừ 42 vì như thế 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính phân chia c

 • 247 phân chia 36 vì như thế 6, viết lách 6

6 nhân 36 vì như thế 216, 247 trừ 216 vì như thế 31

 • Hạ 5 được 315 phân chia 36 vì như thế 8, viết lách 8

8 nhân 36 vì như thế 288, 315 trừ 288 vì như thế 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính phân chia d

 • 371 phân chia 99 vì như thế 3, viết lách 3

3 nhân 99 vì như thế 297, 371 trừ 297 vì như thế 74

 • Hạ 2 được 742 phân chia 99 vì như thế 7, viết lách 7

7 nhân 99 vì như thế 693, 742 trừ 693 vì như thế 49

 • Hạ 5 được 495 phân chia 99 vì như thế 5, viết lách 5

5 nhân 99 vì như thế 495, 495 trừ 495 vì như thế 0

Vậy 37125 : 99 = 375

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính phân chia e

 • 437 phân chia 175 vì như thế 2, viết lách 2

2 nhân 175 vì như thế 350, 437 trừ 350 vì như thế 87

 • Hạ 5 được 875 phân chia 175 vì như thế 5, viết lách 5

5 nhân 175 vì như thế 875, 875 trừ 875 vì như thế 0

Vậy 4375 : 175 = 25

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính phân chia g

 • 736 phân chia 416 vì như thế 1, viết lách 1

1 nhân 416 vì như thế 416, 736 trừ 416 vì như thế 320

 • Hạ 4 được 3204 phân chia 416 vì như thế 7, viết lách 7

7 nhân 416 vì như thế 2912, 3204 trừ 2912 vì như thế 292

 • Hạ 5 được 2925 phân chia 416 vì như thế 7, viết lách 7

7 nhân 416 vì như thế 2912, 2925 trừ 2912 vì như thế 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính phân chia h

 • 800 phân chia 160 vì như thế 5, viết lách 5

5 nhân 160 vì như thế 800, 800 trừ 800 vì như thế 0

 • 0 phân chia 160 vì như thế 0, viết lách 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện tại phép tắc tính bám theo trật tự kể từ nên qua chuyện trái khoáy tớ có:

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính trừ a

 • 9 trừ 7 vì như thế 2, viết lách 2
 • 5 trừ 4 vì như thế 1, viết lách 1
 • 9 trừ 5 vì như thế 4, viết lách 4
 • 2 trừ 0 vì như thế 2, viết lách 2
 • 8 trừ 1 vì như thế 7, viết lách 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính trừ b

 • 3 trừ 2 vì như thế 1, viết lách 1
 • 8 trừ 3 vì như thế 5, viết lách 5
 • 3 trừ 0 vì như thế 3, viết lách 3
 • 4 trừ 3 vì như thế 1, viết lách 1
 • 6 trừ 6 vì như thế 0, viết lách 0
 • 5 trừ 4 vì như thế 1, viết lách 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính trừ c

 • 8 trừ 4 vì như thế 4, viết lách 4
 • 5 trừ 2 vì như thế 3, viết lách 3
 • 4 trừ 3 vì như thế 1, viết lách 1
 • 7 trừ 6 vì như thế 1, viết lách 1
 • hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính trừ d

 • 8 trừ 4 vì như thế 4, viết lách 4
 • 7 trừ 3 vì như thế 4, viết lách 4
 • 5 trừ 5 vì như thế 0, viết lách 0
 • hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính trừ g

 • 13 trừ 6 vì như thế 7, viết lách 7 ghi nhớ 1
 • 18 trừ 9 vì như thế 9, 9 trừ 1 vì như thế 8, viết lách 8 ghi nhớ 1
 • 12 trừ 4 vì như thế 8, trừ 1 vì như thế 7, viết lách 7 ghi nhớ 1
 • 17 trừ 8 vì như thế 9, trừ 1 vì như thế 8, viết lách 8 ghi nhớ 1
 • 16 trừ 6 vì như thế 10, trừ 1 vì như thế 9, viết lách 9 ghi nhớ 1
 • 5 trừ 4 vì như thế 1, 1 trừ 1 vì như thế 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính trừ h

 • 10 trừ 8 vì như thế 2, viết lách 2 ghi nhớ 1
 • 7 trừ 5 vì như thế 2, 32 trừ 1 vì như thế 1, viết lách 1
 • 12 trừ 7 vì như thế 5, viết lách 5 ghi nhớ 1
 • 6 trừ 3 vì như thế 3, 3 trừ 1 vì như thế 2, viết lách 2
 • 3 trừ 1 vì như thế 2, viết lách 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính trừ m

 • 13 trừ 7 vì như thế 6, viết lách 6 ghi nhớ 1
 • 16 trừ 9 vì như thế 7, 7 trừ 1 vì như thế 6, viết lách 6 ghi nhớ 1
 • 7 trừ 6 vì như thế 1, 1 trừ 1 vì như thế 0, viết lách 0
 • 14 trừ 5 vì như thế 9, viết lách 9 ghi nhớ 1
 • 6 trừ 0 vì như thế 6, 6 trừ 1 vì như thế 5, viết lách 5 

Vậy 64763 - 5697 = 59066

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính trừ n

 • 10 trừ 9 vì như thế 1, viết lách 1 ghi nhớ 1
 • 17 trừ 9 vì như thế 8, 8 trừ 1 vì như thế 7, viết lách 7 ghi nhớ 1
 • 13 trừ 9 vì như thế 4, 4 trừ 1 vì như thế 3, viết lách 3 ghi nhớ 1
 • 9 trừ 0 vì như thế 9, 9 trừ 1 vì như thế 8, viết lách 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thực hiện phép tắc nằm trong kể từ nên qua chuyện trái khoáy tớ có:

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nằm trong a

 • 2 nằm trong 7 vì như thế 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 vì như thế 9, viết lách 9
 • 6 nằm trong 2 vì như thế 8, viết lách 8
 • 3 nằm trong 5 vì như thế 8, viết lách 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nằm trong b

 • 0 nằm trong 9 vì như thế 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 vì như thế 9, viết lách 9
 • 2 nằm trong 6 vì như thế 8, viết lách 8
 • 1 nằm trong 7 vì như thế 8, viết lách 8
 • 4 nằm trong 3 vì như thế 7, viết lách 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nằm trong c

 • 5 nằm trong 4 vì như thế 9, viết lách 9
 • 7 nằm trong 2 vì như thế 9, viết lách 9
 • 4 nằm trong 5 vì như thế 9, viết lách 9
 • 8 nằm trong 1 vì như thế 9, viết lách 9
 • hạ 2 xuống 

Vậy 28475 + 1524 = 29999

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nằm trong d

 • 9 nằm trong 0 vì như thế 9 viết lách 9
 • 5 nằm trong 1 vì như thế 6 viết lách 6
 • 7 nằm trong 2 vì như thế 9, viết lách 9
 • 4 nằm trong 3 vì như thế 7, viết lách 7
 • 8 nằm trong 1 vì như thế 9, viết lách 9
 • 1 nằm trong 4 vì như thế 5, viết lách 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nằm trong h

 • 2 nằm trong 9 vì như thế 11, viết lách 1 ghi nhớ 1
 • 9 nằm trong 4 vì như thế 13 thêm một vì như thế 14, viết lách 4 ghi nhớ 1
 • 4 nằm trong 6 vì như thế 10 thêm một vì như thế 11, viết lách 1 ghi nhớ 1
 • 7 nằm trong 2 vì như thế 9 thêm một vì như thế 10, viết lách 0 ghi nhớ 1
 • hạ 1 thêm một vì như thế 2, viết lách 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nằm trong m

 • 2 nằm trong 0 vì như thế 2, viết lách 2
 • 9 nằm trong 9 vì như thế 18, viết lách 8 ghi nhớ 1
 • 9 nằm trong 4 vì như thế 13 thêm một vì như thế 14, viết lách 4 ghi nhớ 1
 • 3 nằm trong 8 vì như thế 11 thêm một vì như thế 12, viết lách 2 ghi nhớ 1
 • 8 nằm trong 2 vì như thế 10 thêm một vì như thế 11, viết lách 1 ghi nhớ 1
 • Hạ 6 thêm một vì như thế 7, viết lách 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

Đặt tính rồi tính của phép tắc tính nằm trong n

 • 6 nằm trong 8 vì như thế 14, viết lách 4 ghi nhớ 1
 • 5 nằm trong 5 vì như thế 10 thêm một vì như thế 11, viết lách 1 ghi nhớ 1
 • 7 nằm trong 7 vì như thế 14 thêm một vì như thế 15, viết lách 5 ghi nhớ 1
 • Hạ 93 thêm một vì như thế 94, viết lách 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. Bài tập luyện thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề ganh đua học tập kỳ 1 toán lớp 4.

3.1. Bài tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 bịa tính rồi tính là dạng đo lường của 4 phép tắc nhân, phân chia, nằm trong, trừ. Học chất lượng dạng toán này em cần thiết cần cù luyện bài bác tập luyện và thông thường xuyên bám theo dõi mamnonkidzone.edu.vn nhằm update những kỹ năng và kiến thức hoặc nhé.

Xem thêm: etilen + br2