đặt tính rồi tính phép chia

Toán lớp 4 đặt điều tính rồi tính là dạng bài xích thói quen toán của những quy tắc tính nhân, phân chia, nằm trong, trừ. Cùng mamnonkidzone.edu.vn học tập câu hỏi này nhé!

Bạn đang xem: đặt tính rồi tính phép chia

Hôm ni mamnonkidzone.edu.vn tiếp tục chỉ dẫn những em học tập bài xích toán lớp 4 đặt điều tính rồi tính. Cùng giải những bài xích luyện áp dụng và những bài xích luyện thực hành thực tế nhằm gia tăng kỹ năng và kiến thức.

1. Hướng dẫn bài xích luyện toán lớp 4 đặt điều tính rồi tính

1.1 Đặt tính rồi tính quy tắc nhân

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân

Thực hiện tại quy tắc nhân theo gót trật tự kể từ cần qua chuyện ngược tao có:

 • 2 nhân 4 vì chưng 8, ghi chép 8

2 nhân 2 vì chưng 4, ghi chép 4

2 nhân 1 vì chưng 2, ghi chép 2

 • 4 nhân 4 vì chưng 16, ghi chép 6 (dưới 4) ghi nhớ 1

2 nhân 4 vì chưng 8 thêm một vì chưng 9, ghi chép 9

4 nhân 1 vì chưng 4, ghi chép 4

 • 1 nhân 4 vì chưng 4, ghi chép 4 (dưới 9)

1 nhân 2 vì chưng 2, ghi chép 2

1 nhân 1 vì chưng 1, ghi chép 1

 • Hạ 8

6 nằm trong 4 vì chưng 10, ghi chép 0 ghi nhớ 1

2 nằm trong 9 vì chưng 11, 11 nằm trong 4 vì chưng 15, thêm một vì chưng 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1

4 nằm trong 2 vì chưng 6, thêm một vì chưng 7 ghi chép 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong phương pháp tính trên:

 • 248 được gọi là tích riêng biệt loại nhất

 • 496 được gọi là tích riêng biệt loại nhì. Tích riêng biệt thứ hai được ghi chép lùi thanh lịch phía bên trái một cột đối với tích riêng biệt loại nhất. Vì đó là 496 chục

 • 124 được gọi là tích riêng biệt loại thân phụ. Tích riêng biệt loại 3 được ghi chép lùi thanh lịch phía bên trái một cột đối với tích riêng biệt thứ hai. Vì đó là 124 trăm.

1.2. Đặt tính rồi tính quy tắc phân chia.

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính chia

Chia theo gót trật tự kể từ ngược qua chuyện cần. Các bước phen lượt: quy tắc phân chia - quy tắc nhân - quy tắc trừ. Ta có:

 • 144 phân chia 17 vì chưng 8, ghi chép 8

8 nhân 17 vì chưng 136, 144 trừ 136 vì chưng 8

 • Hạ 5 được 85, 85 phân chia 17 vì chưng 5

5 nhân 17 vì chưng 85, 85 trừ 85 vì chưng 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là quy tắc phân chia hết

1.3. Đặt tính rồi tính với quy tắc cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhì số ngẫu nhiên tao rất có thể thực hiện như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng bại liệt sao cho những chữ số ở và một mặt hàng đặt điều trực tiếp cột cùng nhau.

- Cộng những chữ số ở từng mặt hàng theo gót trật tự kể từ cần thanh lịch ngược, tức là kể từ mặt hàng đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn, … 

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính cộng

Thực hiện tại quy tắc tính theo gót quy tắc tao có:

1.4. Đặt tính rồi tính với quy tắc trừ

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhì số ngẫu nhiên tao rất có thể thực hiện như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng bại liệt sao cho những chữ số ở và một mặt hàng đặt điều trực tiếp cột cùng nhau.

- Trừ những chữ số ở từng mặt hàng theo gót trật tự kể từ cần thanh lịch ngược, tức là kể từ mặt hàng đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn, … 

2. Bài luyện áp dụng đặt điều tính rồi tính 

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của quy tắc chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của quy tắc trừ

 • Đặt tính rồi tính với quy tắc trừ ko ghi nhớ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

 • Đặt tính rồi tính với quy tắc trừ với ghi nhớ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính và tính của quy tắc cộng

 • Đặt tính rồi tính với quy tắc nằm trong ko nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

 • Đặt tính rồi tính với quy tắc cùng theo với ghi nhớ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại quy tắc tính theo gót trật tự kể từ cần qua chuyện ngược tao có:

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân a

 • 2 nhân 3 vì chưng 6, ghi chép 6

2 nhân 5 vì chưng 10, ghi chép 0 ghi nhớ 1

2 nhân 2 vì chưng 4 thêm một vì chưng 5,ghi chép 5

 • 7 nhân 3 vì chưng 21, ghi chép 1 (dưới số 0) ghi nhớ 2

7 nhân 5 vì chưng 35 thêm thắt 2 vì chưng 37, ghi chép 7 ghi nhớ 3

7 nhân 2 vì chưng 14 thêm thắt 3 vì chưng 17, ghi chép 17

 • 1 nhân vì chưng 3, ghi chép 3

1 nhân 5 vì chưng 5, ghi chép 5

1 nhân 2 vì chưng 2, ghi chép 2

 • Hạ 6

0 nằm trong 1 vì chưng 1, ghi chép 1

5 nằm trong 7 vì chưng 12, nằm trong 3 vì chưng 15, ghi chép 5 ghi nhớ 1

7 nằm trong 5 vì chưng 12 thêm một vì chưng 13, ghi chép 3 ghi nhớ 1

1 nằm trong 2 vì chưng 3 thêm một vì chưng 4, ghi chép 4

Vậy 253 x 172 = 43516

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân b

 • 0 nhân 146 vì chưng 0
 • 6 nhân 6 vì chưng 36, ghi chép 6 ghi nhớ 3

6 nhân 4 vì chưng 24 thêm thắt 3 vì chưng 27, ghi chép 7 ghi nhớ 2

6 nhân 1 vì chưng 6 thêm thắt 2 vì chưng 8, ghi chép 8

 • 1 nhân 146 vì chưng 146
 • Hạ 6

7 nằm trong 6 vì chưng 13, ghi chép 3 ghi nhớ 1

8 nằm trong 4 vì chưng 12 thêm một vì chưng 13, ghi chép 3 ghi nhớ 1

Hạ 1 thêm một vì chưng 2

Vậy 146 x 160 = 23360

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân c

 • 4 nhân 6 vì chưng 24, ghi chép 4 ghi nhớ 2

4 nhân 4 vì chưng 16 thêm thắt 2 vì chưng 18, ghi chép 18

 • 1 nhân 46 vì chưng 46
 • Hạ 4

8 nằm trong 6 vì chưng 14, ghi chép 4 ghi nhớ 1

1 nằm trong 4 vì chưng 5 ghi nhớ 1 vì chưng 6, ghi chép 6

Vậy 46 x 14 = 644

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân d

 • 5 nhân 35 vì chưng 5,ghi chép 5 ghi nhớ 3

5 nhân 3 vì chưng 15 thêm thắt 3 vì chưng 18, ghi chép 8 ghi nhớ 1

5 nhân 8 vì chưng 40 thêm một vì chưng 41, ghi chép 1 ghi nhớ 4

5 nhân 1 vì chưng 5 thêm thắt 4 vì chưng 9, ghi chép 9

 • 2 nhân 7 vì chưng 14, ghi chép 4 (dưới số 8) ghi nhớ 1

2 nhân 3 vì chưng 6 thêm một vì chưng 7, ghi chép 7

2 nhân 8 vì chưng 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1

2 nhân 1 vì chưng 2 thêm một vì chưng 3, ghi chép 3

 • 7 nhân 7 vì chưng 49, ghi chép 9 (dưới số 4) ghi nhớ 4

7 nhân 3 vì chưng 21 thêm thắt 4 vì chưng 25, ghi chép 5 ghi nhớ 2

7 nhân 8 vì chưng 56, ghi chép 6 ghi nhớ 5

7 nhân 1 vì chưng 7 thêm thắt 5 vì chưng 12, ghi chép 12

 • Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nhân e

Xem thêm: cacl2 ra ca

 • 3 nhân 8 vì chưng 24, ghi chép 4 ghi nhớ 2
 • 3 nhân 4 vì chưng 12 thêm thắt 2 vì chưng 14,ghi chép 4 ghi nhớ 1
 • 3 nhân 8 vì chưng 24 thêm một vì chưng 25, ghi chép 5 ghi nhớ 2
 • 3 nhân 7 vì chưng 21 thêm thắt 2 vì chưng 23, ghi chép 3 ghi nhớ 2
 • 3 nhân 4 vì chưng 12 thêm thắt 2 vì chưng 14, ghi chép 4 ghi nhớ 1
 • 3 nhân 1 vì chưng 3 thêm một vì chưng 4, ghi chép 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện tại quy tắc phân chia tao có:

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia a

 • 12 phân chia 9 vì chưng 1, ghi chép 1

1 nhân 9 vì chưng 9, 12 trừ 9 vì chưng 3

 • Hạ 5 được 35 phân chia 9 vì chưng 3,ghi chép 3

3 nhân 9 vì chưng 27, 35 trừ 27 vì chưng 8

 • Hạ 4 được 84 phân chia 9 vì chưng 9, ghi chép 9

9 nhân 9 vì chưng 81, 84 trừ 81 vì chưng 3

 • Hạ 6 được 36 phân chia 9 vì chưng 4, ghi chép 4

4 nhân 9 vì chưng 36, 36 trừ 36 vì chưng 0

 • Hạ 2, 2 ko phân chia không còn cho tới 9, ghi chép 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia b

 • 50 phân chia 6 vì chưng 8, ghi chép 8

8 nhân 6 vì chưng 48, 50 trừ 48 vì chưng 2

 • Hạ 5 được 25 phân chia 6 vì chưng 4,ghi chép 4

4 nhân 6 vì chưng 24, 25 trừ 24 vì chưng 1

 • Hạ 6 được 16 phân chia 6 vì chưng 2, ghi chép 2

2 nhân 6 vì chưng 12, 16 trừ 12 vì chưng 4

 • Hạ 2 được 42 phân chia 6 vì chưng 7, ghi chép 7

7 nhân 6 vì chưng 42, 42 trừ 42 vì chưng 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia c

 • 247 phân chia 36 vì chưng 6, ghi chép 6

6 nhân 36 vì chưng 216, 247 trừ 216 vì chưng 31

 • Hạ 5 được 315 phân chia 36 vì chưng 8, ghi chép 8

8 nhân 36 vì chưng 288, 315 trừ 288 vì chưng 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia d

 • 371 phân chia 99 vì chưng 3, ghi chép 3

3 nhân 99 vì chưng 297, 371 trừ 297 vì chưng 74

 • Hạ 2 được 742 phân chia 99 vì chưng 7, ghi chép 7

7 nhân 99 vì chưng 693, 742 trừ 693 vì chưng 49

 • Hạ 5 được 495 phân chia 99 vì chưng 5, ghi chép 5

5 nhân 99 vì chưng 495, 495 trừ 495 vì chưng 0

Vậy 37125 : 99 = 375

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia e

 • 437 phân chia 175 vì chưng 2, ghi chép 2

2 nhân 175 vì chưng 350, 437 trừ 350 vì chưng 87

 • Hạ 5 được 875 phân chia 175 vì chưng 5, ghi chép 5

5 nhân 175 vì chưng 875, 875 trừ 875 vì chưng 0

Vậy 4375 : 175 = 25

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia g

 • 736 phân chia 416 vì chưng 1, ghi chép 1

1 nhân 416 vì chưng 416, 736 trừ 416 vì chưng 320

 • Hạ 4 được 3204 phân chia 416 vì chưng 7, ghi chép 7

7 nhân 416 vì chưng 2912, 3204 trừ 2912 vì chưng 292

 • Hạ 5 được 2925 phân chia 416 vì chưng 7, ghi chép 7

7 nhân 416 vì chưng 2912, 2925 trừ 2912 vì chưng 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính phân chia h

 • 800 phân chia 160 vì chưng 5, ghi chép 5

5 nhân 160 vì chưng 800, 800 trừ 800 vì chưng 0

 • 0 phân chia 160 vì chưng 0, ghi chép 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện tại quy tắc tính theo gót trật tự kể từ cần qua chuyện ngược tao có:

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ a

 • 9 trừ 7 vì chưng 2, ghi chép 2
 • 5 trừ 4 vì chưng 1, ghi chép 1
 • 9 trừ 5 vì chưng 4, ghi chép 4
 • 2 trừ 0 vì chưng 2, ghi chép 2
 • 8 trừ 1 vì chưng 7, ghi chép 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ b

 • 3 trừ 2 vì chưng 1, ghi chép 1
 • 8 trừ 3 vì chưng 5, ghi chép 5
 • 3 trừ 0 vì chưng 3, ghi chép 3
 • 4 trừ 3 vì chưng 1, ghi chép 1
 • 6 trừ 6 vì chưng 0, ghi chép 0
 • 5 trừ 4 vì chưng 1, ghi chép 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ c

 • 8 trừ 4 vì chưng 4, ghi chép 4
 • 5 trừ 2 vì chưng 3, ghi chép 3
 • 4 trừ 3 vì chưng 1, ghi chép 1
 • 7 trừ 6 vì chưng 1, ghi chép 1
 • hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ d

 • 8 trừ 4 vì chưng 4, ghi chép 4
 • 7 trừ 3 vì chưng 4, ghi chép 4
 • 5 trừ 5 vì chưng 0, ghi chép 0
 • hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ g

 • 13 trừ 6 vì chưng 7, ghi chép 7 ghi nhớ 1
 • 18 trừ 9 vì chưng 9, 9 trừ 1 vì chưng 8, ghi chép 8 ghi nhớ 1
 • 12 trừ 4 vì chưng 8, trừ 1 vì chưng 7, ghi chép 7 ghi nhớ 1
 • 17 trừ 8 vì chưng 9, trừ 1 vì chưng 8, ghi chép 8 ghi nhớ 1
 • 16 trừ 6 vì chưng 10, trừ 1 vì chưng 9, ghi chép 9 ghi nhớ 1
 • 5 trừ 4 vì chưng 1, 1 trừ 1 vì chưng 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ h

 • 10 trừ 8 vì chưng 2, ghi chép 2 ghi nhớ 1
 • 7 trừ 5 vì chưng 2, 32 trừ 1 vì chưng 1, ghi chép 1
 • 12 trừ 7 vì chưng 5, ghi chép 5 ghi nhớ 1
 • 6 trừ 3 vì chưng 3, 3 trừ 1 vì chưng 2, ghi chép 2
 • 3 trừ 1 vì chưng 2, ghi chép 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ m

 • 13 trừ 7 vì chưng 6, ghi chép 6 ghi nhớ 1
 • 16 trừ 9 vì chưng 7, 7 trừ 1 vì chưng 6, ghi chép 6 ghi nhớ 1
 • 7 trừ 6 vì chưng 1, 1 trừ 1 vì chưng 0, ghi chép 0
 • 14 trừ 5 vì chưng 9, ghi chép 9 ghi nhớ 1
 • 6 trừ 0 vì chưng 6, 6 trừ 1 vì chưng 5, ghi chép 5 

Vậy 64763 - 5697 = 59066

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính trừ n

 • 10 trừ 9 vì chưng 1, ghi chép 1 ghi nhớ 1
 • 17 trừ 9 vì chưng 8, 8 trừ 1 vì chưng 7, ghi chép 7 ghi nhớ 1
 • 13 trừ 9 vì chưng 4, 4 trừ 1 vì chưng 3, ghi chép 3 ghi nhớ 1
 • 9 trừ 0 vì chưng 9, 9 trừ 1 vì chưng 8, ghi chép 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thực hiện quy tắc nằm trong kể từ cần qua chuyện ngược tao có:

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong a

 • 2 nằm trong 7 vì chưng 9, ghi chép 9
 • 8 nằm trong 1 vì chưng 9, ghi chép 9
 • 6 nằm trong 2 vì chưng 8, ghi chép 8
 • 3 nằm trong 5 vì chưng 8, ghi chép 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong b

 • 0 nằm trong 9 vì chưng 9, ghi chép 9
 • 8 nằm trong 1 vì chưng 9, ghi chép 9
 • 2 nằm trong 6 vì chưng 8, ghi chép 8
 • 1 nằm trong 7 vì chưng 8, ghi chép 8
 • 4 nằm trong 3 vì chưng 7, ghi chép 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong c

 • 5 nằm trong 4 vì chưng 9, ghi chép 9
 • 7 nằm trong 2 vì chưng 9, ghi chép 9
 • 4 nằm trong 5 vì chưng 9, ghi chép 9
 • 8 nằm trong 1 vì chưng 9, ghi chép 9
 • hạ 2 xuống 

Vậy 28475 + 1524 = 29999

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong d

 • 9 nằm trong 0 vì chưng 9 ghi chép 9
 • 5 nằm trong 1 vì chưng 6 ghi chép 6
 • 7 nằm trong 2 vì chưng 9, ghi chép 9
 • 4 nằm trong 3 vì chưng 7, ghi chép 7
 • 8 nằm trong 1 vì chưng 9, ghi chép 9
 • 1 nằm trong 4 vì chưng 5, ghi chép 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong h

 • 2 nằm trong 9 vì chưng 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1
 • 9 nằm trong 4 vì chưng 13 thêm một vì chưng 14, ghi chép 4 ghi nhớ 1
 • 4 nằm trong 6 vì chưng 10 thêm một vì chưng 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1
 • 7 nằm trong 2 vì chưng 9 thêm một vì chưng 10, ghi chép 0 ghi nhớ 1
 • hạ 1 thêm một vì chưng 2, ghi chép 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong m

 • 2 nằm trong 0 vì chưng 2, ghi chép 2
 • 9 nằm trong 9 vì chưng 18, ghi chép 8 ghi nhớ 1
 • 9 nằm trong 4 vì chưng 13 thêm một vì chưng 14, ghi chép 4 ghi nhớ 1
 • 3 nằm trong 8 vì chưng 11 thêm một vì chưng 12, ghi chép 2 ghi nhớ 1
 • 8 nằm trong 2 vì chưng 10 thêm một vì chưng 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1
 • Hạ 6 thêm một vì chưng 7, ghi chép 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

Đặt tính rồi tính của quy tắc tính nằm trong n

 • 6 nằm trong 8 vì chưng 14, ghi chép 4 ghi nhớ 1
 • 5 nằm trong 5 vì chưng 10 thêm một vì chưng 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1
 • 7 nằm trong 7 vì chưng 14 thêm một vì chưng 15, ghi chép 5 ghi nhớ 1
 • Hạ 93 thêm một vì chưng 94, ghi chép 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. Bài luyện thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề thi đua học tập kỳ 1 toán lớp 4.

3.1. Bài tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 đặt điều tính rồi tính là dạng đo lường và tính toán của 4 quy tắc nhân, phân chia, nằm trong, trừ. Học chất lượng tốt dạng toán này em cần thiết chuyên cần luyện bài xích luyện và thông thường xuyên theo gót dõi mamnonkidzone.edu.vn nhằm update những kỹ năng và kiến thức hoặc nhé.

Xem thêm: h2so4+naoh