feco3+h2so4 đặc nóng

Phản ứng FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + CO2↑ + H2O

Bạn đang xem: feco3+h2so4 đặc nóng

FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O | FeCO3 đi ra Fe2(SO4)3 (ảnh 1)

1. Phương trình phản xạ FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ chất hóa học đằm thắm FeCO3 và H2SO4 xảy ra

Nhiệt phỏng thường

3. Cân vì thế phản xạ FeCO3 + H2SO4 vì thế cách thức thăng vì thế electron

Fe+2CO3 + H2S+6O4→ Fe+32(SO4)3 + S+4O2 + CO2 + H2O

Quá trình lão hóa : 2x

Quá trình khử: 1x

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S+6 + 2e → S+4

Đặt thông số phù hợp tớ được

2FeCO3 + 4H2SO4→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O

4. Bản hóa học của những hóa học nhập cuộc phản ứng

4.1. Bản hóa học của FeCO3 (Sắt cacbonat)

– Trong phản xạ bên trên FeCO3là hóa học khử.

– FeCO3 thể hiện nay tính khử Khi ứng dụng với O2, axit, …

4.2. Bản hóa học của H2SO4 (Axit sunfuric)

– Trong phản xạ bên trên H2SO4 là hóa học oxi hoá.

– Trong H2SO4 thì S với nấc oxi hoá +6 tối đa nên H2SO4 quánh với tính axit mạnh, oxi hoá mạnh và háo nước.

5. Tính hóa học hoá học tập của FeCO3

5.1. Tính Hóa chất của muối

– Tác dụng với axit mạnh hơn:

FeCO3 + 2HCl → FeCl2 H2O + CO2

5.2. Tính khử

4FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2

FeCO3 + 4HNO3 → 2H2O + NO2 + Fe(NO3)3 +CO2

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 + 2CO2

6. Tính hóa học hoá học tập của H2SO4

Xem thêm: so2 + cl2

6.1. H2SO4 loãng

Axit sunfuric là 1 axit mạnh, hóa hóa học này còn có không thiếu thốn những đặc điểm chất hóa học cộng đồng của axit như:

  • Axit sunfuric H2SO4 thực hiện thay đổi màu quỳ tím trở thành đỏ au.
  • Tác dụng với sắt kẽm kim loại đứng trước H (trừ Pb) tạo nên trở thành muối bột sunfat.

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

  • Tác dụng với oxit bazo tạo nên trở thành muối bột mới nhất (trong bại sắt kẽm kim loại không thay đổi hóa trị) và nước .

FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

  • Axit sunfuric ứng dụng với bazo tạo nên trở thành muối bột mới nhất và nước.

H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

H2SO4­ + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

  • H2SO4 ứng dụng với muối bột tạo nên trở thành muối bột mới nhất (trong bại sắt kẽm kim loại vẫn không thay đổi hóa trị) và axit mới nhất.

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2O + 2CO2

6.2. H2SO4 đặc

Axit sunfuric quánh với tính axit mạnh, lão hóa mạnh với đặc điểm chất hóa học nổi trội như:

  • Tác dụng với kim loại: Khi mang đến miếng Cu nhập vào H2SO4 dẫn đến hỗn hợp có màu sắc xanh xao và với khí cất cánh đi ra với mùi hương sốc.

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

  • Tác dụng với phi kim tạo nên trở thành oxit phi kim + H2O + SO2.

C + 2H2SO4 → CO2 + 2H2O + 2SO2 (nhiệt độ)

2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O

  • Tác dụng với những hóa học khử không giống.

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

  • H2SO4 còn tồn tại tính háo nước đặc thù như fake H2SO4 nhập ly đựng lối, sau phản xạ lối sẽ ảnh hưởng fake lịch sự black color và phun trào với phương trình chất hóa học như sau.

C12H22O11 + H2SO4 → 12C + H2SO4.11H2O

7. Câu căn vặn áp dụng liên quan

Câu 1. Đốt cháy FeS dẫn đến thành phầm là Fe2O3 và SO2 thì một phân tử FeS sẽ

A. nhận 7 electron.

B. nhận 15 electron.

C. nhường nhịn 7 electron.

D. nhường nhịn 15 electron.

Lời giải:

Câu 2. Cho theo lần lượt những hóa học sau: Fe3O4, Fe2O3, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeSO4, Fe2(SO4)3 ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 quánh, rét. Số phản xạ oxi hoá – khử là:

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7

Lời giải:

Xem thêm: na2co3 + khso4

Đánh giá