feo + h2so4 loãng

Phản ứng chất hóa học FeO + H2SO4 loãng đưa đến FeSO4 nằm trong loại phản xạ trao thay đổi đã và đang được thăng bằng đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một vài bài bác tập luyện đem tương quan về FeO đem điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: feo + h2so4 loãng

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ FeO ứng dụng với H2SO4 loãng

FeO + H2SO4 loãng → H2O + FeSO4

2. Hiện tượng của phản xạ FeO ứng dụng với H2SO4 loãng

- Chất rắn FeO black color tan dần dần nhập hỗn hợp.

3. Cách tổ chức phản xạ FeO ứng dụng với H2SO4 loãng

- Cho bột FeO nhập ống thử chứa chấp hỗn hợp H2SO4.

4. Cách ghi chép phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ FeO ứng dụng với H2SO4 loãng

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

FeO + H2SO4 → H2O + FeSO4

Bước 2: Viết phương trình ion không hề thiếu vì thế cách: fake những hóa học một vừa hai phải dễ dàng tan, một vừa hai phải năng lượng điện li mạnh trở thành ion; những hóa học năng lượng điện li yếu hèn, hóa học kết tủa, hóa học khí nhằm vẹn toàn bên dưới dạng phân tử:

FeO + 2H+ + SO42- → H2O + Fe2+ + SO42-

Bước 3: Viết phương trình ion thu gọn gàng kể từ phương trình ion không hề thiếu bằng phương pháp lược vứt đi những ion kiểu như nhau ở cả nhì vế:

FeO + 2H+ → H2O + Fe2+

5. Mở rộng lớn về phản xạ trao thay đổi nhập hỗn hợp hóa học năng lượng điện li

Xét phản ứng:

Dung dịch A + hỗn hợp B → Sản phẩm.

- Phản ứng xẩy ra nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li là phản xạ Một trong những ion.

Quảng cáo

- Phản ứng trao thay đổi ion nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li chỉ xẩy ra Lúc những ion phối hợp được cùng nhau tạo nên trở thành tối thiểu 1 trong những số những hóa học sau:

+ Chất kết tủa.

+ Chất năng lượng điện li yếu hèn.

+ Chất khí.

Thí dụ:

+ Phản ứng tạo nên trở thành hóa học kết tủa:

Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4

+ Phản ứng tạo nên trở thành hóa học năng lượng điện li yếu:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

+ Phản ứng tạo nên trở thành hóa học khí:

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

6. Mở rộng lớn kiến thức và kỹ năng về H2SO4

6.1. Tính hóa học của hỗn hợp axit sunfuric loãng

H2SO4 loãng đem không hề thiếu đặc thù của một axit mạnh.

- Làm thay đổi màu sắc quỳ tím trở thành đỏ

- Tác dụng với khá nhiều kim loại (Mg, Al, Zn, Fe,...) tạo nên trở thành muối hạt sunfat và hóa giải khí hiđro.

Ví dụ:

H2SO4 (loãng) + Mg → MgSO4 + H2 (↑)

Quảng cáo

3H2SO4 (loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2 (↑)

Chú ý: Các sắt kẽm kim loại Hg, Cu, Ag, Au, Pt …không ứng dụng với H2SO4 loãng.

Khi Fe ứng dụng với H2SO4 loãng, thành phầm nhận được là muối hạt Fe (II)

H2SO4 (loãng) + Fe → FeSO4 + H2 (↑)

- Tác dụng với bazơ tạo nên trở thành muối hạt sunfat và nước.

Ví dụ:

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

- Tác dụng với oxit bazơ tạo nên trở thành muối hạt sunfat và nước.

Ví dụ:

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

H2SO4 + Na2O → Na2SO4 + H2O

- Tác dụng với một vài muối hạt tạo trở thành muối hạt sunfat và axit mới

Ví dụ:

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 ↑ + H2O

6.2. Tính hóa học của axit sunfuric đặc

a) Tính lão hóa mạnh

Quảng cáo

+ Axit sunfuric đặc oxi hoá đa số những sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt) tạo nên muối hạt hoá trị cao và thông thường hóa giải SO2 (có thể H2S, S nếu như sắt kẽm kim loại khử mạnh như Mg).

2Fe + 6H2SO4 to Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Cu + 2H2SO4 to CuSO4 + SO2 + 2H2O

Chú ý: Al, Fe, Cr bị thụ động hóa nhập H2SO4 đặc, nguội.

+ Tác dụng với khá nhiều phi kim:

C + 2H2SO4 to CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 to 3SO2 + 2H2O

+ Tác dụng với khá nhiều phù hợp hóa học đem tính khử:

2FeO + 4H2SO4 to Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

2KBr + 2H2SO4 to Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

b) H2SO4 đặc đem tính háo nước

Axit sunfuric đặc lúc lắc nước kết tinh ma của không ít muối hạt ngậm nước, hoặc lúc lắc những nhân tố H và O (thành phần của nước) trong tương đối nhiều phù hợp hóa học.

Ví dụ:

Khi mang đến axit H2SO4 đặc nhập đàng, đàng tiếp tục hóa trở thành kêu ca.

C12H22O11 H2SO4 đ12C + 11H2O

Sau cơ 1 phần C sinh đi ra lại bị H2SO4 đặc oxi hóa:

C + 2H2SO4 (đặc) → CO2 + 2SO2 + 2H2O

7. Mở rộng lớn kiến thức và kỹ năng về FeO

- FeO là hóa học rắn, thâm, ko tan nội địa, không tồn tại nhập đương nhiên.

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

- FeO ứng dụng với hỗn hợp HNO3 hoặc H2SO4 (đặc) nhằm nhận được muối hạt Fe(III), ví dụ:

3FeO + 10HNO3 loãng to 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Phương trình ion rút gọn gàng như sau:

3FeO + NO3- + 10H+ → 3Fe3+ + NO + 5H2O

- Điều chế FeO: sử dụng H2 hoặc CO khử sắt(III) oxit ở 500oC:

Fe2O3 + CO to 2FeO + CO↑

8. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam lếu phù hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết một vừa hai phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , nhận được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp X nhận được kết tủa Y. Nung Y nhập bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi nhận được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5 ml B. 125 ml C. 62,5 ml D. 175 ml

Hướng dẫn giải

Đáp án A

FeO, Fe2O3, Fe3O4 +HClFeCl2, FeCl3 +NaOH,t°CFe2O3
mFe2O3 = 3 : 160 = 0,01875 gam

Coi lếu phù hợp ban sơ bao gồm Fe, O.

nFe= 2nFe2O3 = 2.0,01875 = 0,0375 mol

→ nO = 2,80,0375.5616= 0,04375 mol
Bảo toàn nhân tố O → nH2O = nO = 0,04375 mol
Bảo toàn nhân tố H: nHCl = 2nH2O = 2.0,04375 = 0,0875 mol

V = 87,5 ml.

Câu 2: Cách này tại đây rất có thể dùng làm pha chế FeO?

A Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C. B Nhiệt phân Fe(OH)2 trong bầu không khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2 D. Đốt cháy FeS nhập oxi.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Khử Fe2O3 vì thế CO nhập lò cao ở sức nóng chừng khoảng chừng 500 - 600oC nhận được FeO là thành phầm chủ yếu.

3Fe2O3 + CO 400°C 2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO 500600°C 3FeO + CO2

Câu 3: Oxit này tại đây bị lão hóa Lúc phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng?

A. MgO. B. FeO. C. Fe2O3. D. Al2O3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Trong những oxit MgO, Fe2O3, Al2O3 những sắt kẽm kim loại đều sở hữu số lão hóa tối đa nên không trở nên lão hóa Lúc phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng

Fe nhập FeO đem số lão hóa +2 chưa hẳn là nấc lão hóa tối đa nên bị lão hóa vì thế hỗn hợp HNO3 loãng lên nấc lão hóa +3

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Câu 4:Cho 3,6 gam FeO phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp chứa chấp a mol HCl. Giá trị của a là

A. 1,00. B. 0,50. C. 0,75. D. 1,25.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nFeO = 3,6 : 72 = 0,05 mol = nO

Bảo toàn vẹn toàn tố:

nH = 2nH2O = 2nO = 2.0,05 = 0,1mol

nHCl = nH = 0,1 mol

Xem thêm: k2so4 + bacl2

Câu 5: Hòa tan trọn vẹn 2,16 gam FeO nhập lượng dư hỗn hợp HNO3 loãng nhận được V lít (đktc) khí NO là thành phầm khử có một không hai. Tính V?

A. 0,224 lít. B. 0,336 lít. C. 0,448 lít. D. 2,240 lít.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nFeO = 2,16 : 72 = 0,03 mol

Phương trình phản ứng:

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Bảo toàn electron:

nFeO = 3.nNO

→ 0,03 = 3.nNO

→ nNO = 0,01 mol

→ VNO = 0,01.22,4 = 0,224 lít

Câu 6:Dung dịch H2SO4 đặc, rét ứng dụng được với sản phẩm những hóa học này tại đây, nhận được thành phầm không tồn tại khí bay ra?

A. Fe, BaCO3, Cu

B. FeO, KOH, BaCl2

C. Fe2O3, Cu(OH)2, Ba(OH)2

D. S, Fe(OH)3, BaCl2

Hướng dẫn

Đáp án C

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

Câu 7: Có 4 hỗn hợp đựng nhập 4 lọ thất lạc nhãn: HCl, Na2SO4, NaCl, Ba(OH)2, chỉ sử dụng một dung dịch demo rất có thể phân biệt được được toàn bộ những hóa học bên trên là:

A. Qùy tím

B. H2SO4

C. BaCl2

D. AgNO3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Khi mang đến quỳ tím theo lần lượt nhập những hóa học :

HCl: mang đến red color (axit)

Ba(OH)2: mang đến màu xanh da trời (bazơ)

Na2SO4, NaCl: ko thay đổi màu sắc (muối )

Dùng Ba(OH)2 đã nhận được biết phía trên nhằm nhìn thấy Na2SO4 đem kết tủa Trắng BaSO4

Câu 8:Axit sunfuric đặc thông thường được dùng làm thực hiện thô những hóa học khí độ ẩm. Khí này tại đây rất có thể được sản xuất thô nhờ axit sunfuric đặc?

A. Khí CO2

B. Khí H2S

C. Khí NH3

D. Khí SO­3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Nguyên tắc thực hiện khô: hóa học được sử dụng thực hiện thô nên đem kỹ năng hít nước và ko được phản xạ, hít vào với hóa học cần thiết thực hiện thô

H2S, NH3 tiếp tục phản xạ với H2SO4

SO3 bị hít vào với H2SO4 tạo nên oleum

Câu 9:Cho FeCO3 ứng dụng với H2SO4 đặc rét, thành phầm khí nhận được bao gồm có:

A. CO2 và SO2

B. H2S và CO2

C. CO2

D. SO2

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

2 FeCO3 + 4 H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + 4 H2O + 2 CO2

Câu 10:Cho 21 gam lếu phù hợp Zn và CuO phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với 600 ml hỗn hợp H2SO4 0,5M. Phần trăm lượng của Zn đem nhập lếu phù hợp ban sơ là

A. 57%

B. 62%

C. 69%

D. 73%

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Đặt nZnSO4=x molnCuSO4=y mol

→ 65x + 80y = 21 (1)

nSO42=nH2SO4x + nó = 0,3 mol (2)

→ x = 0,2 mol; nó = 0,1 mol

→ %mZn= 62%

Câu 11:Hòa tan 0,4 gam SO3 nhập a gam hỗn hợp H2SO4 10% nhận được hỗn hợp H2SO4 12,25%. Giá trị của a là

A. đôi mươi,6 gam

B. 16,9 gam

C. 26,0 gam

D. 19,6 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Khi hòa tan SO3 nhập hỗn hợp xẩy ra phản ứng:

SO3 + H2O → H2SO4

Khối lượng của H2SO4:

mH2SO4=0,4.9880+a.10100=0,1a+0,49(g)

Khối lượng dung dịch: m dd = a + 0,4 (g)

Ta có:

C%=0,1a+0,49a+0,4.100%=12,25%a=19,6(g)

Câu 12: Cho 2,81 gam lếu phù hợp bao gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan một vừa hai phải đầy đủ nhập 300ml hỗn hợp H2SO4 0,1M thì lượng muối hạt sunfat khan tạo nên trở thành là:

A. 5,33gam

B. 5,21gam

C. 3,52gam

D. 5,68gam.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nO (oxit) = nH+2= 0,03 mol

→ mKL = m oxit – mO(oxit) = 2,81 – 0,03.16 = 2,33 gam

mmuối = mKL + mSO42 = 2,33 + 0,03.96 = 5,21gam

Câu 13:Cho 20g lếu phù hợp X bao gồm Fe, Cu phản xạ trọn vẹn với H2SO4 loãng dư, sau phản xạ nhận được 12g hóa học rắn ko tan. Phần trăm về lượng của Fe nhập X:

A. 60%

B. 72%

C. 40%

D. 64%

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Cu ko ứng dụng với H2SO4 loãng, nên hóa học rắn ko tan là Cu

→ mCu = 12g → mFe = 20-12 = 8g

→ %mFe = 40%

Câu 14: Cho 6,72 gam Fe nhập hỗn hợp chứa chấp 0,3 mol H2SO4 đặc, rét (giả thiết SO2 là thành phầm khử duy nhất). Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được

A.0,03mol Fe2(SO4)3và 0,06 mol FeSO4

B.0,05mol Fe2(SO4)3và 0,02 mol Fe dư

C.0,02mol Fe2(SO4)3và 0,08 mol FeSO4

D.0,12mol FeSO4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

nFe = 0, 12 mol

2Fe + 6H2SO4→ Fe2(SO4) 3+ 3SO2 +6H2O

0,1 ←0,3→ 0,05mol

Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

(0,12-0,1) → 0,02 0,06

nFeSO4=0,06 mol;nFe2(SO4)3 du=0,050,02=0,03 mol

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O
 • 2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2
 • FeO + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O
 • 8FeO + 26HNO3 → 13H2O + N2O ↑ + 8Fe(NO3)3
 • 3FeO + 10HNO3 → 5H2O + NO ↑ + 3Fe(NO3)3
 • FeO + 4HNO3 → 2H2O + NO2 ↑ + Fe(NO3)3
 • 4FeO + O2 → 2Fe2O3
 • 6FeO + O2 → 2Fe3O4
 • FeO + C → CO ↑ + Fe
 • FeO + H2 → Fe + H2O
 • 5FeO + 2P → 5Fe + P2O5
 • FeO + CO → Fe + CO2
 • 3FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N2
 • FeO + H2S → FeS ↓ + H2O
 • 3FeO + 2Al → Al2O3 + 3Fe
 • FeO + 2AgNO3 → Ag2O ↓ + Fe(NO3)2
 • 2FeO + Si → 2Fe + SiO2
 • Phương trình sức nóng phân: 4FeO → Fe + Fe3O4
 • FeO + SiO2 → FeSiO3

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp

Xem thêm: c + h2