glixerol cuoh2

Phản ứng Glixerol + Cu(OH)2 hoặc C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 tạo nên phức greed color thẫm nằm trong loại phản xạ trao thay đổi đã và đang được thăng bằng đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một trong những bài xích tập dượt với tương quan về Glixerol với điều giải, chào chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: glixerol cuoh2

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ C3H5(OH)3 ứng dụng với Cu(OH)2

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2C3H5OH2O2Cu + 2H2O

Phản ứng này nằm trong loại phản xạ thế H của group OH ancol.

Phản ứng còn rất có thể được trình diễn bởi vì công thức cấu trúc như sau:

Glixerol + Cu(OH)2 | C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + H2O

2. Hiện tượng của phản xạ C3H5(OH)3 ứng dụng với Cu(OH)2

- Có phức greed color thẫm xuất hiện; phức là C3H5OH2O2Cu

3. Cách tổ chức phản xạ C3H5(OH)3 ứng dụng với Cu(OH)2

- Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH 10% vô ống thử với chứa chấp CuSO4 5%, thấy kết tủa Cu(OH)2 xuất hiện tại.

- Tiếp tục mang đến glixerol vô ống thử, rung lắc nhẹ nhàng và để ý hiện tượng lạ xẩy ra.

4. Mở rộng lớn về phản xạ thế H của group OH ancol (Phản ứng tượng trưng của ancol)

- Tính hóa học cộng đồng của ancol ứng dụng với sắt kẽm kim loại kiềm:

Ví dụ:

2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa + H2

Tổng quát:

+ Với ancol đơn chức:

2ROH + 2Na → 2RONa + H2

+ Với ancol nhiều chức:

2R(OH)x + 2xNa → 2R(ONa)x + xH2

- Tính hóa học đặc thù của glixerol hòa tan Cu(OH)2

Ví dụ:

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

Không chỉ glixerol, những ancol nhiều chức với những group – OH ngay lập tức kề cũng có thể có đặc thù này.

⇒ Phản ứng này dùng để làm phân biệt ancol đơn chức với ancol nhiều chức với những group - OH cạnh nhau vô phân tử.

Glixerol + Cu(OH)2 | C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + H2O

5. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1:13,8 gam ancol A tác dụng với Na dư giải hòa 5,04 lít H2 ở đktc, biết MA < 100. Vậy A có công thức cấu tạo thu gọn là

A. CH3OH.

B. C2H5OH.

C. C3H6(OH)2.

D. C3H5(OH)3

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Đặt công thức của ancol là R(OH)n.

Phương trình phản xạ :

2R(OH)n + 2Na 2R(ONa)n + nH2 (1)

mol: 13,8R+17n13,8R+17n.n2

Theo (1) và fake thiết tớ với :

nH2=13,8R+17n.n2=5,0422,4=0,225 R=41n3n=3R=41

Vậy A có công thức cấu tạo thu gọn là C3H5(OH)3.

Câu 2:Cho 30,4 gam láo lếu hợp ý bao gồm glixerol và một rượu đơn chức, no A phản xạ với Na thì nhận được 8,96 lít khí (đktc). Nếu mang đến láo lếu hợp ý bên trên ứng dụng với Cu(OH)2 thì hoà tan được 9,8 gam Cu(OH)2. Công thức của A là

A. C2H5OH.

B. C3H7OH.

C. CH3OH.

D. C4H9OH

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Theo fake thiết tớ với :

nH2=8,9622,4=0,4 mol; nCu(OH)2=9,898=0,1 mol.

Đặt công thức phân tử của ancol đơn chức A là ROH

Phương trình phản xạ :

C3H5(OH)3 + 3Na C3H5(ONa)3 + 32H2 (1)

mol: x 1,5x

ROH + Na RONa + 12H2 (2)

mol: hắn 0,5y

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

Theo (3) tớ thấy nC3H5(OH)3=2.nCu(OH)2=0,2 molx=0,2.

Mặt không giống tổng số mol khí H2 là :1,5x + 0,5y = 0,4 hắn = 0,2

Ta với phương trình : 92.0,2 + (R+17).0,2 = 30,4 R= 43 (R : C3H7- ).

Vậy công thức của A là C3H7OH.

Câu 3: Ancol X Lúc phản xạ với Na mang đến số mol H2 tạo ra trở thành ngay số mol ancol nhập cuộc phản xạ. X là hóa học nào là trong số hóa học sau đây :

A. metanol B. etanol C. etylen glicol D. grixerol

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Đặt công thức tổng quát tháo của X: R(OH)n

R(OH)n + nNa → R(ONa)n + n2H2

X ứng dụng với Na mang đến số mol H2 tạo ra trở thành ngay số mol ancol → n = 2. X là ancol 2 chức.

Vậy chỉ mất etylen glicol vừa lòng.

Câu 4:Phản ứng nào là tại đây không xảy ra:

A. C2H5OH + CH3COOH B. C2H5OH + HBr

C. C2H5OH + O2 D. C2H5OH + NaOH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

C2H5OH không tồn tại tính axit, ko phản xạ với NaOH.

2C2H5ONa + H2 (2)

Theo phương trình (1), (2) và fake thiết tớ với :

nH2=12(nC2H5OH+nH2O)=21,615lít.

Câu 5: Cho 15,6 gam láo lếu hợp ý nhì ancol (rượu) đơn chức, sau đó nhau vô sản phẩm đồng đẳng ứng dụng không còn với 9,2 gam Na, nhận được 24,5 gam hóa học rắn. Hai ancol này là

A. C3H5OH và C4H7OH.

B. C2H5OH và C3H7OH

C. C3H7OH và C4H9OH.

D. CH3OH và C2H5OH

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Xem thêm: h2so4+fe

Đặt công thức tầm của nhì ancol là

Phản ứng hóa học:

R¯OH + Na → R¯ONa + 12H2

sít dụng ấn định luật bảo toàn lượng mang đến phản xạ, tớ có:

mR¯OH+mNa=mR¯ONa+mH2

=> mH2=15,6+9,224,5=0,3gam,nH2=0,15mol

=> nR¯OH=0,3, R¯+17=15,60,3=52R¯=35

Ta thấy 29 < R¯ < 43 => Hai ancol là : C2H5OH và C3H7OH

Câu 6:Có nhì thí nghiệm sau :

Thí nghiệm 1: Cho 6 gam ancol, mạch hở, đơn chức A tác dụng với m gam Na, thu được 0,075 gam H2

Thí nghiệm 2: Cho 6 gam ancol, mạch hở, đơn chức A tác dụng với 2m gam Na, thu được ko cho tới 0,1 gam H2.

A có công thức là

A. CH3OH.

B. C2H5OH.

C. C3H7OH.

D. C4H7OH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Cùng lượng ancol phản xạ tuy nhiên ở thực nghiệm 2 thu được không ít khí H2 rộng lớn, minh chứng ở thực nghiệm 1 ancol còn dư, Na phản xạ không còn.

Tại thực nghiệm 2 lượng Na người sử dụng gấp hai ở thực nghiệm 1 tuy nhiên lượng H2 nhận được ở thực nghiệm 2 nhỏ rộng lớn gấp đôi lượng H2 ở thực nghiệm 1, minh chứng ở thực nghiệm 2 Na dư, ancol phản xạ không còn.

Đặt công thức phân tử của ancol là ROH, phương trình phản xạ :

2ROH + 2Na 2RONa + H2 (1)

Thí nghiệm 1: 0,075 0,0375 : mol

Thí nghiệm 2: 2x < 0,1 x < 0,05 : mol

Vì ở thực nghiệm 1 ancol dư nên số mol ancol > 0,075, suy đi ra lượng mol của ancol < 60,075=80gam/mol. Tại thực nghiệm 2 số mol H2 nhận được ko cho tới 0,05 nên số mol ancol < 0,1, suy đi ra lượng mol của ancol > 60,1=60gam/mol. Vậy địa thế căn cứ vô những phương án tớ suy ra sức thức phân tử của ancol là C4H7OH (M = 72 gam/mol).

Câu 7:Thực hiện tại phản xạ tách nước một rượu đơn chức X ở ĐK tương thích. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học cơ học Y với tỉ khối so với X là 37/23. Công thức phân tử của X là

A. CH3OH.

B. C3H7OH.

C. C4H9OH.

D. C2H5OH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

MYMX>1 nên đó là phản xạ tách nước tạo ra ete.

Đặt công thức phân tử của ancol X là ROH.

Phương trình phản xạ :

2ROH ROR + H2O

Y là ROR. Theo fake thiết tớ với :

MYMX=37232R+16R+17=3723R=29R: C2H5

Vậy ancol X là C2H5OH.

Câu 8:Đun 1 mol láo lếu hợp ý C2H5OH và C4H9OH (tỉ lệ mol ứng là 3:2) với H2SO4 quánh ở 140oC nhận được m gam ete, biết hiệu suất phản xạ của C2H5OH là 60% và của C4H9OH là 40%. Giá trị của m là

A. 24,48 gam.

B. 28,4 gam.

C. 19,04 gam.

D. 23,72 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Theo fake thiết tớ thấy số mol những ancol nhập cuộc phản xạ là :

nC2H5OH=1.35.60%=0,36 mol; nC4H9OH=1.25.40%=0,16 mol.

Tổng số mol nhì ancol nhập cuộc phản xạ là 0,36 + 0,16 = 0,52 mol.

Đặt công thức tầm của nhì ancol là : R¯OH

Phương trình phản xạ :

2R¯OH to, xt R¯OR¯ + H2O (1)

mol: 0,52 → 0,26

sít dụng ấn định luật bảo toàn lượng tớ với :

mete=mR¯OHmH2O=0,36.46+0,16.740,26.18=23,72 gam.

Câu 9:Đun rét một rượu (ancol) đơn chức X với hỗn hợp HSO4 quánh vô ĐK sức nóng chừng tương thích sinh đi ra hóa học cơ học Y, tỉ khối khá của X đối với Y là 1 trong,6428. Công thức phân tử của X là

A. C3H8O.

B. C2H6O.

C. CH4O.

D. C4H8O

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

MXMY>1 nên đó là phản xạ tách 1 phân tử nước từ một phân tử ancol.

Gọi lượng phân tử của ancol X là M thì lượng phân tử của Y là M – 18.

Theo fake thiết tớ với :

MM18=1,6428M=46 . Vậy ancol X là C2H5OH.

Câu 10: Đốt cháy trọn vẹn a gam láo lếu hợp ý nhì rượu no, đơn chức liên tục vô sản phẩm đồng đẳng nhận được 3,584 lít CO2 ở đktc và 3,96gam H2O. Tính a và xác lập CTPT của những rượu

A. 3,32 gam ; CH3OH và C2H5OH.

B. 4,32 gam ; C2H5OH và C3H7OH

C. 2,32 gam ; C3H7OH và C4H9OH.

D. 3,32 gam ; C2H5OH và C3H7OH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Gọi n¯ là số nguyên vẹn tử C tầm và x là tổng số mol của nhì rượu.

CnH2n+1OH + 3n¯2O2n¯ CO2 + (n¯+1) H2O

mol: x → n¯x → (n¯+1)x

nCO2=n¯.x=3,58422,4=0,16 mol (1)

nH2O=(n¯+1)x=3,9618=0,22 mol (2)

Từ (1) và (2) giải đi ra x = 0,06 và n¯ = 2,67.

Ta có: a = (14n¯ + 18).x = (14.2,67) + 18.0,06 = 3,32gam.

n¯ = 2,67=> nhì ancol là C2H5OHC3H7OH

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • Cu(OH)2 → CuO + H2O
 • Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + H2O
 • Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O
 • Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O
 • Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2
 • Cu(OH)2 + CH3CHO → CH3COOH + Cu2O ↓ + H2O
 • Cu(OH)2 + HCHO → HCOOH + Cu2O ↓ + H2O
 • 2Cu(OH)2 + HCOOH → CO2 + Cu2O ↓ + 4H2O
 • Cu(OH)2 + C2H4(OH)2 → [C2H4(OH)O]2Cu
 • Cu(OH)2 + C6H12O6 → [C6H11O6]2Cu + H2O
 • Cu(OH)2 + C12H22O11 → [C12H21O11]2Cu + H2O
 • Cu(OH)2 + CH3COOH → (CH3COO)2Cu + H2O

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-dong-cu.jsp

Xem thêm: ch2=ch ch=ch2