hàng đơn vị hàng chục hàng trăm

Toán lớp 4 mặt hàng và lớp những em được hỗ trợ những gọi, viết lách những chữ số theo đòi mặt hàng và lớp. Đây là bài học kinh nghiệm cũng tạo nên rất nhiều trở ngại mang lại học viên.

Bạn đang xem: hàng đơn vị hàng chục hàng trăm

Bài học tập chuyến này mamnonkidzone.edu.vn tiếp tục reviews những kỹ năng về mặt hàng và lớp, những dạng bài xích tập luyện thông thường bắt gặp của toán lớp 4 mặt hàng và lớp. Phụ huynh và học viên nằm trong xem thêm nhé.

1. Kiến thức lý thuyết về mặt hàng và lớp 

1.1. Giới thiệu mặt hàng và lớp

Giới thiệu mặt hàng và lớp

Hàng đơn trăm, hàng trăm, mặt hàng đơn vị chức năng thích hợp trở nên lớp đơn vị

Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn thích hợp trở nên lớp nghìn

1.2. Ví dụ: Số 2019 với những mặt hàng, lớp nào?

 • Số 2019 có: 2 nằm trong lớp ngàn và 0, 1 9 nằm trong lớp đơn vị
 • Gồm những hàng: 2 nằm trong mặt hàng ngàn, 0 nằm trong hàng nghìn, 1 nằm trong hàng trăm, 9 nằm trong mặt hàng đơn vị chức năng.

2. Các dạng bài xích tập luyện thông thường bắt gặp toán lớp 4 mặt hàng và lớp 

2.1. Dạng toán viết lách số trở nên tổng

2.1.1. Cách làm

 • Xác toan mặt hàng và độ quý hiếm của những chữ số rồi viết lách trở nên tổng
 • Theo trật tự kể từ trái khoáy qua loa cần, lớp ngàn rồi cho tới lớp đơn vị chức năng.

2.1.2. Bài tập

Bài 1: Viết từng số sau trở nên tổng

18 294, 174 926, 5957, 24 892, 589 101

Bài 2 : Cách viết lách tổng của số 154 930 tại đây đang được đích chưa? Nếu ko thì sửa lại mang lại đích.

154 930 = 100 000 +540 000 + 900 + 30 

2.1.3. Bài giải

Bài 1:

 • 18 294 = 10 000 + 8000 + 200 + 90 + 4
 • 174 926 = 100 000 + 70 000 + 4000 + 900 + trăng tròn + 6
 • 5957 = 5000 + 900 + 50 + 7
 • 24 892 = trăng tròn 000 + 4000 + 800 + 90 + 2
 • 589 101 = 500 000 + 80 000 + 9000 + 100 + 1

Bài 2:

Cách viết lách bên trên bị sai và sửa lại như sau:

154 930 = 100 000 + 50 000 + 4000 + 900 + 30 

2.2. Dạng viết lách số theo đòi đòi hỏi đề bài

2.2.1. Cách làm

Dựa vô chữ số với những mặt hàng của số đang được mang lại nhằm viết lách số.

Chú ý cho tới lớp và mặt hàng theo như đúng trật tự trái khoáy qua loa cần.

2.2.2. Bài tập

Bài 1: Viết lại bên dưới dạng số kể từ đòi hỏi đề bài xích sau

a) 7 chục ngàn, 5 trăm, 3 chục và 8 đơn vị

b) 6 trăm ngàn, 7 trăm, 2 chục

c) 4 ngàn, 3 trăm, 1 chục và 9 đơn vị

d) 1 trăm, 8 chục và 2 đơn vị

2.2.3. Bài giải

Bài 1:

a) 7 chục ngàn, 5 trăm, 3 chục và 8 đơn vị: 70 538

b) 6 trăm ngàn, 7 trăm, 2 chục : 600 720

c) 4 ngàn, 3 trăm, 1 chục và 9 đơn vị chức năng : 4319

d) 1 trăm, 8 chục và 2 đơn vị chức năng : 182

2.3. Dạng toán gọi số và cho thấy độ quý hiếm của một chữ số vô số ê.

2.3.1. Cách làm

Để gọi những số bất ngờ tao gọi kể từ trái khoáy quý phái cần, hoặc kể từ mặt hàng cao cho tới mặt hàng thấp.

 • Các chữ số kể từ cần quý phái trái khoáy theo lần lượt nằm trong mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng nghìn, mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng nghìn ngàn, ...

 • Hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng nghìn thích hợp trở nên lớp đơn vị chức năng.

 • Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng nghìn ngàn thích hợp trở nên lớp ngàn.

2.3.2. Bài tập

Bài 1

a) Đọc số sau và cho thấy chữ số cửu trong những số nằm trong mặt hàng lớp nào: 128 429, 173 920, 29 100, 95 220, 974 614, 747 293.

b) Giá trị của chữ số 6 trong những số trên bảng sau:

Số 

672 912

461 824

530 356

248 620

702 461

346 022

Giá trị của chữ số 6

           

2.3.3. Cách giải

Bài 1:

a)

 • 128 429 được gọi là: một trăm nhị mươi tám ngàn tư trăm nhị mươi chín. Số 9 nằm trong mặt hàng đơn vị chức năng, lớp đơn vị chức năng.
 • 173 920 được gọi là: một trăm bảy mươi tía ngàn chín trăm nhị mươi. Số 9 nằm trong hàng nghìn, lớp đơn vị chức năng.
 • 29 100 được gọi là: nhị mươi chín ngàn một trăm.Số 9 nằm trong mặt hàng ngàn, lớp ngàn.
 • 95 220 được gọi là: chín mươi lăm ngàn nhị trăm nhị mươi. Số 9 nằm trong hàng trăm ngàn, lớp ngàn.
 • 974 614 được gọi là: chín trăm bảy mươi tư ngàn sáu trăm chục tư. Số 9 nằm trong hàng nghìn ngàn, lớp ngàn.
 • 747 293 được gọi là: bảy trăm tư mươi bảy ngàn nhị trăm chín mươi tía. Số 9 nằm trong hàng trăm, lớp đơn vị chức năng.

b)

Số 

672 912

461 824

530 356

248 620

702 461

Xem thêm: co2+nh3

346 022

Giá trị của chữ số 6

600 000

60 000

6

600

60

6000

3. Bài tập luyện áp dụng.

3.1. Bài tập

Bài 1: Điền độ quý hiếm của chữ số 5 trong những số trên bảng sau và gọi thương hiệu những số đó

Số

25 793

579 392

69 957

2685

Giá trị của chữ số 5

       

Bài 2: Viết số tương thích vô khu vực trống

a) Lớp ngàn của số 947 729 bao gồm những chữ số nào?

b) Lớp đơn vị chức năng của số 42 842 bao gồm những chữ số nào?

c) Lớp đơn vị chức năng của số 174 000 bao gồm những chữ số nào

d) Lớp ngàn của số 5965 bao gồm những chữ số nào

Bài 3: Viết những chữ số sau và trở nên nằm trong tổng

a) 7 trăm ngàn, 4 chục ngàn, 5 ngàn, 6 trăm và 2 đơn vị

b) 8 chục ngàn, 2 trăm, 3 chục và 8 đơn vị

c) 9 ngàn, 1 trăm và 7 đơn vị

d) 3 trăm 1 chục

3.2. Đáp án

Bài 1:

Số

25 793

579 392

69 957

2685

Giá trị của chữ số 5

5000

500 000

50

5

Cách gọi những số như sau:

 • 25 793 được gọi là: nhị mươi lăm ngàn bảy trăm chín mươi tía.
 • 579 392 được gọi là: năm trăm bảy mươi chín ngàn tía trăm chín mươi nhị.
 • 69 957 được gọi là: sáu mươi chín ngàn chín trăm năm mươi bảy.
 • 2685 được gọi là: nhị ngàn sáu trăm tám mươi năm.

Bài 2:

a) Gồm những chữ số: 9, 4, 7

b) Gồm những chữ số: 8, 4, 2

c) Gồm những chữ số: 0

d) Gồm chữ số: 5

Bài 3:

a) 745 602 = 700 000 + 40 000 + 5000 + 600 + 2

b) 80 238 = 80 000 + 200 + 30 + 8

c) 9107 = 9000 + 100 + 7

d) 310 = 300 + 10

Kết thúc đẩy bài xích toán lớp 4 mặt hàng và lớp những em nhận thấy, phân biệt được mặt hàng và lớp kể từ ê học tập chất lượng tốt ở bậc học tập cao hơn nữa. Theo dõi mamnonkidzone.edu.vn để được thêm nhiều kỹ năng hoặc nhé.

Xem thêm: triolein + h2