héc tô mét

Trong bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay, Vuihoc.vn tiếp tục kế tiếp share về 2 đại lượng đo chừng nhiều năm qua chuyện bài học kinh nghiệm toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét.

Ở những bài học kinh nghiệm trước, con cái đã và đang được là quen thuộc với bảng đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm. Trong bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay, Vuihoc.vn tiếp tục kế tiếp share về 2 đại lượng đo chừng nhiều năm qua chuyện bài học kinh nghiệm toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét.

1. Ôn tập dượt những đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm vẫn học 

1.1. Giới thiệu những đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm vẫn học tập.

Bạn đang xem: héc tô mét

Các đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm vẫn học:

Đơn vị chừng dài

Ký hiệu

Ki-lô-mét

km

Đề-xi-mét

dm

Mét

m

Xăng-ti-mét

cm

1.2. Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài

Bảng đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm và tính chất

1.3. Quy tắc quy thay đổi đơn vị chức năng đo chừng dài

Quy tắc quy đổi đơn vị chức năng đo chừng dài

2. Toán lớp 3 Đề-ca-mét

Đơn vị đề - ca -mét

3. Toán lớp 3 Héc-tô-mét

Đơn vị héc - tô - mét

4. Bài tập dượt thực hành thực tế - Có điều giải

4.1. Đề bài

Bài 1: Điền nhập địa điểm trống

a) 1hm = ...cm 

b) 1dam = …dm

c) 1dam = …m 

d) 1hm = …m 

Bài 2: Điền nhập địa điểm trống

1km = …dam

1km = ...hm

1hm = …dam

1km = …m

Bài 3: Tính

a) 10dam + 50dam - 35dam

b) 200hm - 150hm + 40hm

c) 230hm - 90hm - 30hm

d) 120dam + 20dam - 65dam

Bài 4: Tính

a) 1km - 20dam + 30dam

b) 15dam - 50m + 40cm

c) 2km + 10hm - 30dam

d) 3hm - 15m + 100m

Bài 5: Một sợi dây tương đối dài 50dm, người tao vẫn hạn chế 3hm. Hỏi chừng nhiều năm sót lại của sợi chạc là bao nhiêu?

4.1. Đáp án

Bài 1: 

a) 1hm = 10000cm

b) 1dam = 100dm

c) 1dam = 10m

d) 1hm = 100m

Bài 2: 

1km = 100dam

1km = 10hm

1hm = 10dam

1km = 1000m

Bài 3: 

a) 

10dam + 50dam - 35dam

= 60dam - 35dam

= 25dam

b) 

200hm - 150hm + 40hm

= 50hm + 40hm

= 90hm

c) 

230hm - 90hm - 30hm

Xem thêm: ba+ h2o

= 140hm - 30hm

= 110hm

d) 

120dam + 20dam - 65dam

= 140dam - 65dam

= 75dam

Bài 4: 

a) 

10km - 20dam + 30dam

= 1000dam - 20dam + 30dam

= 980dam + 30dam

= 1010dam

b) 

15dam - 50m + 40cm

= 15000cm - 5000cm + 40cm

= 10000cm + 40cm

= 10040cm

c) 

2km + 10hm - 30dam

= 200dam + 100dam - 30dam

= 300dam - 30dam

= 270dam

d) 

3hm - 15m + 100m

= 300m - 15m + 100m

= 285m + 100m

= 385m

Bài 5: 

Đổi 3hm = 30dam

Độ nhiều năm sót lại của sợi chạc là:

50 - 30 = đôi mươi (dam)

Đáp số: 20dam

5. Bài tập dượt tự động luyện

5.1. Đề bài

Bài 1: Điền nhập địa điểm trống

a) 1hm = ...dam 

b) 1hm = …cm

c) 1dam = …cm

d) 1dam = …m

Bài 2: Tính

a) 12dam + 30dam - 25dam

b) 150hm + 100hm + 20hm

c) 140hm + 50hm - 30hm

d) 90dam - 10dam + 45dam

Bài 3: Đoạn trực tiếp AB nhiều năm 3hm, đoạn trực tiếp CD dài thêm hơn đoạn trực tiếp AB 2dam. Tính chừng nhiều năm đoạn trực tiếp CD.

5.2. Đáp án

Bài 1: 

a) 10

b) 10000

c) 1000

d) 10

Bài 2:

a) 17dam

b) 270hm

c) 160hm

d) 125dam

Bài 3: 

Đáp số: 32dam.

Bài viết lách bên trên vẫn share những kỹ năng về Toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét. Hãy tìm hiểu thêm những Clip bài xích giảng bên trên Vuihoc.vn sẽ giúp con cái học hành hiệu suất cao rộng lớn nhé!

Xem thêm: al(oh)3+naoh