phương trình oxi hóa khử

Cân vị phản xạ lão hóa khử

Bạn đang xem: phương trình oxi hóa khử

Tổng hợp ý những phương trình oxi hóa khử

Phương trình lão hóa khử là tư liệu bởi VnDoc biên soạn và gửi cho tới chúng ta học viên. Tài liệu bao gồm với 3 phần, phần đầu gom những em hiểu thế này là phản xạ lão hóa - khử, tiếp theo này đó là cơ hội lập phương trình oxi hóa khử, sau cuối là tổ hợp những phương trình oxi hóa khử đặc thù. Sau đó là tư liệu chào chúng ta nằm trong tham ô khảo

 • Bài thơ về hóa học

I. Cách xác lập số oxi hóa

Quy tắc 1: Số lão hóa của thành phần nhập đơn hóa học vị 0 .

Ví dụ: H2; N2; O2; Fe; Zn ....

Quy tắc 2: Trong một phân tử, tổng số lão hóa của những thành phần vị 0 .

Ví dụ: FeO (Fe: +2 ; O: -2) tớ với 2 - 2 = 0

Quy tắc 3: Số lão hóa của ion đơn vẹn toàn tử vị năng lượng điện của ion cơ. Trong ion nhiều vẹn toàn tử, tổng số lão hóa của những thành phần vị năng lượng điện của ion.

Ví dụ: Mg2+ thì số lão hóa là +2

NO3- tớ có: số lão hóa của N+

Số lão hóa O = +5 + 3.(-2) = -1

Quy tắc 4: Trong phần đông hợp ý chất

Số lão hóa của H: +1

Ví dụ: H2O, H2S, HCl, ....

Trường hợp ý nước ngoài lệ: NaH , AlH (số lão hóa của H là -1)

Số lão hóa của O là: -2

Ví dụ: H2O, Na2O, SO2

Trường hợp ý nước ngoài lệ:

Số lão hóa -1: H2O2, Na2O2

Số lão hóa +2: OF2

II. Phản ứng lão hóa - khử

Phản ứng lão hóa khử là phản xạ chất hóa học, nhập cơ với sự gửi electron trong những hóa học nhập phản xạ hoặc phản xạ lão hóa khử là phản xạ chất hóa học nhập cơ với sự thay cho thay đổi số lão hóa của một vài thành phần.

 • Chất khử (chất bị oxh) là hóa học nhường nhịn electron
 • Chất oxh (chất bị khử) là hóa học thu electron.
 • Quá trình oxh (sự oxh) là quy trình nhường nhịn electron.
 • Quá trình khử (sự khử) là quy trình thu electron.

Ví dụ: Đốt cháy magie nhập không gian, xẩy ra sự lão hóa magie

Phương trình lão hóa khử

Trước phản xạ Mg với số lão hóa là 0, sau phản xạ là +2, Mg nhường nhịn electron:

Phản ứng lão hóa khử

Ví dụ 1. Cân vị phản ứng:

FeS + HNO3 –> Fe(NO3)3 + N2O + H2SO4 + H2O

Hướng dẫn thăng bằng phương trinh tiết phản ứng

a. Xác quyết định sự thay cho thay đổi số oxi hóa:

Fe+2 –> Fe+3

S-2 –> S+6

N+5 –> N+1

(Viết số lão hóa này phía bên trên những thành phần tương ứng)

b. Lập thăng vị electron:

Fe+2 –> Fe+3 + 1e

S-2 –> S+6 + 8e

FeS –> Fe+3 + S+6 + 9e

2N+5 + 8e –> 2N+1

–> Có 8FeS và 9N2O.

c. Đặt những thông số tìm kiếm được nhập phản xạ và tính những thông số còn lại:

8FeS + 42HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 9N2O + 8H2SO4 + 13H2O

Ví dụ 2. Phản ứng nhập hỗn hợp bazơ:

NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn thăng bằng phương trinh tiết phản ứng

CrO2- + 4OH- → CrO42- + 2H2O + 3e

Br2 + 2e –> 2Br-

Phương trình ion:

2CrO2- + 8OH- + 3Br2 → 2CrO42- + 6Br- + 4H2O

Phương trình phản xạ phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Ví dụ 3. Cho phản ứng: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + N2 + H2O (biết tỉ trọng mol của N2O : N2 = 2 : 3)

Hướng dẫn thăng bằng phản ứng

Cân vị phương trình phản xạ Zn ứng dụng HNO3

+) Vì tỉ trọng mol của N2O : N2 là 2 : 3 => thêm thắt 2 trước N2O và thêm thắt 3 trước N2 tiếp sau đó tính tổng e nhận = 10.5 - 2.2.1 - 0 = 46

+) Chọn thông số sao mang lại tổng e mang lại = tổng e nhận => nhân 23 ở quy trình mang lại e và nhân 1 ở quy trình nhận e

=> 23Zn + 56HNO3 → 23Zn(NO3)2 + 2N2O + 3N2 + 28H2O

Ví dụ 4: Cân vị phản xạ lão hóa – khử sau:

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Xem thêm: h2s cl2

Hướng dẫn thăng bằng phương trình oxi hóa khử

Fe3(+8/3) → 3Fe(+3) + 1e

N(+5) + 3e →N(+2)

Fe3O4 là hóa học bị lão hóa, HNO3 vừa phải là môi trường thiên nhiên vừa phải là hóa học bị khử.

Cứ 28 phân tử HNO3 nhập cuộc phản xạ chỉ có một phân tử nhập vai trò là hóa học bị khử, 27 phân tử sót lại nhập vai trò là môi trường thiên nhiên.

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

Ví dụ 5: Cân vị phản xạ lão hóa – khử sau

FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + H2O.

Hướng dẫn thăng bằng phương trình oxi hóa khử

Fe+2SO4 + K2Cr+62O7 + H2SO4 → Fe2+3(SO4)3 + K2SO4 + Cr2+3(SO4)2 + H2O.

Quá trình oxi hóa: 6x

Quá trình khử: 1x

Fe2+ → Fe3+ + 1e

2Cr6+ + 2.3e → 2Cr+3

Hay 6FeSO4 + K2Cr2O7 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3

Kiểm tra nhị vế: thêm thắt K2SO4 nhập về phải; thêm thắt 7H2SO4 nhập vế ngược → thêm thắt 7H2O nhập vế cần.

⇒ 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + 7H2O

Ví dụ 6. Cân vị phản xạ lão hóa – khử sau

K2SO3 + KMnO4 + KHSO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O

Hướng dẫn thăng bằng phương trình oxi hóa khử

K2S+4O3 + KMn+7O4 + KHSO4 → K2S+6O4 + Mn+2SO4 + H2O

Quá trình oxi hóa: 5x

Quá trình khử:      2x

S-4 → S+6 +2e

Mn+7 + 5e → Mn+2

5K2SO3 + 2KMnO4 + aKHSO4 → bK2SO4 + 2MnSO4 + cH2O

(S) : 5 + a = b + 2

(K): 10 + 2 + a= 2b.

(H) : a = 2c

Giải hệ: a = 6; b = 9, c = 3

5K2SO3 + 2KMnO4 + 6KHSO4 → 9K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O

III. Lập phương trình chất hóa học của phản xạ lão hóa khử

Bước 1: Xác quyết định số oxh của những thành phần nhằm dò thám hóa học oxi hoá và hóa học khử.

Bước 2: Viết quy trình oxh và quy trình khử, thăng bằng từng quy trình.

Bước 3: Tìm thông số phù hợp mang lại hóa học oxh và hóa học khử sao mang lại tổng số electron mang lại vị tổng số electron nhận.

Bước 4: Đặt thông số của những hóa học oxh và khử nhập sơ đồ vật phản xạ, kể từ cơ tính đi ra thông số những hóa học không giống. Kiểm tra thăng bằng số vẹn toàn tử của những thành phần và thăng bằng năng lượng điện nhị vế nhằm triển khai xong PTHH.

Ví dụ: Lập phương trình phản xạ chất hóa học của cacbon monooxit khử Fe (III) oxit ở nhiệt độ phỏng cao, trở nên Fe và cacbon ddioxxit theo đuổi phương trình phản xạ sau:

Fe2O3 + CO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Fe + CO2

Bước 1. Xác quyết định số oxi hóa

Phương trình phản xạ lão hóa khử

Số lão hóa của Fe rời kể từ +3 xuống 0 => Fe nhập Fe2O3 là hóa học oxi hóa

Số lão hóa của C tăng kể từ +2 lên +4 => C nhập CO là hóa học khử

Bước 2. Viết quy trình lão hóa và quy trình khử

Cân vị phản xạ lão hóa khử

Bước 3. Tìm thông số phù hợp cho những hóa học lão hóa khử

Phương trình lão hóa khử

Bước 4. Đặt những thông số của hóa học lão hóa và hóa học khử nhập sơ đồ vật phản xạ, triển khai xong PTHH.

Fe2O3 + CO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow}Fe + CO2

VI. Cân vị phương trình oxi hóa khử

 • Al + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O + NO2
 • Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2
 • Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O
 • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O
 • Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
 • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
 • Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O
 • Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + H2O
 • Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O
 • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
 • Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2 + H2O
 • Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O
 • Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O
 • Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O
 • Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O
 • Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O
 • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + H2O
 • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O
 • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2
 • SO2 + KMnO4 + H2O → MnSO4 + K2SO4 + H2SO4
 • H2S + FeCl3 → S + FeCl2 + HCl
 • H2S + KMnO4 → KOH + MnO2 + S + H2O
 • H2S + CuSO4 → CuS + H2SO4
 • H2S + H2SO4 → SO2 + H2O + S
 • H2S + O2 → SO2 + H2O
 • H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl
 • K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + KCl + Cl2 + H2O
 • C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4 → MnSO4 + H2O + K2SO4 + CO
 • C2H2 + KMnO4 + H2O → (COOH)2 + MnO2 + KOH
 • C2H4 + KMnO4 + H2O → C2H4(OH)2 + MnO2 + KOH
 • NO + K2CrO7 + H2SO4 → HNO3 + K2SO4 + H2O + Cr2(SO4)3
 • Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • FeSO4 + NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4
 • FeSO4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O
 • FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe(OH)2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • Fe(OH)2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2S + H2O
 • FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
 • FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O
 • Fe(NO3)2 + HCl → Fe(NO3)3 + FeCl3 + NO + H2O

(Tài liệu đang rất được đầy đủ, chào chúng ta học viên theo đuổi dõi nội dung bài viết nhằm rất có thể update những phương trình oxi hóa khử mới nhất nhất)

-------------------

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt một vài tư liệu liên quan:

Xem thêm: nhiệt phân kno3

 • Cách thăng bằng phương trình chất hóa học lớp 10
 • Cân vị những phản xạ sau theo đuổi cách thức thăng vị electron