phương trình tiếp tuyến lớp 10Bài ghi chép Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm.

Bạn đang xem: phương trình tiếp tuyến lớp 10

Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Cho lối tròn trặn ( C) với tâm I( a; b); nửa đường kính R và điểm M( x0; y0) :

+ Lập phương trình tiếp tuyến (d) của ( C ) bên trên điểm M:

Do (d) là tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên M nên d vuông góc IM

⇒ Đường trực tiếp ( d) : Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

⇒ Phương trình đường thẳng liền mạch d.

+ Lập phương trình tiếp tuyến (d) của ( C) trải qua M :

- Đường trực tiếp ( d) : Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

⇒ (d): A(x - x0) + B( hắn - y0) = 0.

- Do đường thẳng liền mạch d là tiếp tuyến của lối tròn trặn ( C) nên d( I; d) = R

⇒ Một phương trình nhị ẩn A; B. Giải phương trình tớ được A = kB.

- Chọn A= ... ⇒ B=...⇒ Phương trình đường thẳng liền mạch d.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho lối tròn trặn (C) : (x - 3)2 + (y - 1)2 = 10. Phương trình tiếp tuyến của (C) bên trên điểm A( 4; 4) là

A. x - 3y + 8 = 0.    B. x + 3y – 16 = 0.    C. 2x - 3y + 5 = 0 .    D. x + 3y - 16 = 0.

Hướng dẫn giải

Đường tròn trặn (C) với tâm I( 3;1). Gọi d là tiếp tuyến của lối tròn trặn (C) bên trên điểm A; khi bại d và IA vuông góc cùng nhau.

IA = (1; 3) là vectơ pháp tuyến của d.

Suy đi ra phương trình d: 1( x - 4) + 3( hắn - 4 ) = 0

Hay x + 3y - 16 = 0.

Chọn D.

Quảng cáo

Ví dụ 2 : Cho lối tròn trặn (x - 3)2 + (y + 1)2 = 5 . Phương trình tiếp tuyến của ( C) tuy vậy song với đường thẳng liền mạch d : 2x + hắn + 7 = 0 là

A. 2x + hắn = 0; 2x + hắn - 10 = 0    B. 2x + hắn + 1 = 0 ; 2x + hắn - 1 = 0

C. 2x - hắn + 1 = 0; 2x + hắn - 10 = 0    D. 2x + hắn = 0; x + 2y - 10 = 0

Hướng dẫn:

Do tiếp tuyến cần thiết lần tuy vậy song với đường thẳng liền mạch d: 2x + hắn + 7 = 0 nên

phương trình tiếp tuyến với dạng ∆: 2x + hắn + m = 0 với m ≠ 7 .

Đường tròn trặn ( C) với tâm I( 3; -1) và nửa đường kính R = √5

Đường trực tiếp xúc tiếp với lối tròn trặn ( C) khi :

d( I , ∆) = R ⇔ Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm = √5 ⇔ |5 + m| = 5

Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

Vậy ∆1 : 2x + hắn = 0 , ∆2 : 2x + hắn - 10 = 0

Chọn A.

Ví dụ 3. Viết phương trình tiếp tuyến ∆ của lối tròn trặn ( C): x2 + y2 - 4x - 4y + 4 = 0, biết tiếp tuyến trải qua điểm B( 4; 6) .

A. x - 4 = 0 hoặc 3x + 4y - 36 = 0    B. x - 4 = 0 hoặc hắn - 6 = 0.

C. y - 6 = 0 hoặc 3x + 4y - 36 = 0    D. x - 4 = 0 hoặc 3x - 4y + 12 = 0

Lời giải

+ Đường tròn trặn (C) với tâm I( 2; 2) và nửa đường kính R = Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm = 2

+ Tiếp tuyến ∆: Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

⇒ Phương trình ∆: a(x - 4) + b(y - 6) = 0 hoặc ax + by - 4a - 6b = 0 (*)

+ Do ∆ là tiếp tuyến của lối tròn trặn ( C) nên d(I; ∆) = R

Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm = 2 ⇔|- 2a - 4b| = 2Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

⇔ |a + 2b| = Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm ⇔ a2 + 4ab + 4b2 = a2 + b2

⇔ 4ab + 3b2 = 0 ⇔ Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

+ Nếu b = 0; lựa chọn a = 1 thay cho vô (*) tớ được ∆: x - 4 = 0.

+ Nếu 4a = - 3b tớ lựa chọn a = 3 thì b = -4 thay cho vô ( *) tớ được: 3x - 4y + 12 = 0

Vậy với nhị tiếp tuyến vừa lòng là x - 4 = 0 và 3x - 4y + 12 = 0 .

Chọn D.

Ví dụ 4. Phương trình tiếp tuyến d của lối tròn trặn (C): (x + 2)2 + (y + 2)2 = 25 bên trên điểm M(2; 1) là:

A. d: -y + 1 = 0    B. d: 4x + 3y + 14 = 0

C. d: 3x - 4y - 2 = 0    D. d: 4x + 3y - 11 = 0

Lời giải

+ Đường tròn trặn ( C) với tâm I(-2; -2) và nửa đường kính R= 5.

+ Do đường thẳng liền mạch d xúc tiếp với lối tròn trặn taị điểm M nên hai tuyến đường trực tiếp d và IM vuông góc cùng nhau.

+ Đường trực tiếp d: Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

⇒Phương trình (d) : 4( x - 2) + 3( hắn - 1) = 0 hoặc 4x + 3y - 11 = 0

Chọn D.

Quảng cáo

Ví dụ 5. Cho lối tròn trặn ( C): (x-1)2 + (y + 2)2 = 2. Viết phương trình tiếp tuyến d của (C) bên trên điểm A(3; -4) .

A. d: x + hắn + 1 = 0    B. d: x - 2y - 11 = 0

C. d: x - hắn - 7 = 0    D. d: x - hắn + 7 = 0

Lời giải

+ Đường tròn trặn ( C) với tâm I( 1; -2) .

+ Do đường thẳng liền mạch d xúc tiếp với lối tròn trặn bên trên điểm A(3; -4) nên đường thẳng liền mạch d vuông góc với đường thẳng liền mạch IA.

+ Phương trình đường thẳng liền mạch (d): Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

⇒ phương trình (d) là: 2( x - 3) – 2( hắn + 4) = 0

⇔ (d) : 2x - 2y - 14 = 0 hoặc x - hắn - 7 = 0

Chọn C.

Ví dụ 6. Cho lối tròn trặn (C): (x + 1)2 + (y - 1)2 = 25 và điểm M(9; -4) . Gọi ∆ là tiếp tuyến của ( C) , biết ∆ trải qua M và ko tuy vậy song với những trục tọa chừng. Khi bại khoảng cách kể từ điểm P(6; 5) cho tới ∆ bằng:

A. 2    B. 3    C. 4    D. 5

Lời giải

+ Đường tròn trặn (C) với tâm I(-1; 1)và nửa đường kính R= 5.

+ Tiếp tuyến ∆: Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

⇒ Phương trình ∆: a(x - 9) + b(y + 4) = 0 hoặc ax + by – 9a + 4b = 0 (*)

+ Do ∆ là tiếp tuyến của lối tròn trặn ( C) nên d(I; ∆) = R

Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm = 5 ⇔ |-10a + 5b| = 5Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

⇔ |-2a + b| = Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

⇔ 4a2 - 4ab + b2 = a2 + b2 ⇔ 3a2 - 4ab = 0

Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

+ Nếu a = 0 lựa chọn b = 1 thay cho vô (*) tớ được: hắn + 4 = 0 ( loại) vì như thế tiếp tuyến ko tuy vậy song với những trục tọa chừng.

+ Nếu 3a = 4b, lựa chọn a = 4 thì b = 3 tớ được ∆: 4x + 3y - 24 = 0

⇒ Khoảng cơ hội kể từ P(6;5) cho tới lối trực tiếp ∆ là:

d(P, ∆) = Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm = 3

Chọn B.

Ví dụ 7. Có từng nào đường thẳng liền mạch trải qua gốc tọa chừng O và xúc tiếp với lối tròn trặn
(C): x2 + y2 - 2x + 4y - 11 = 0?

A. 0.    B. 2.    C. 1.    D. 3.

Lời giải

Đường tròn trặn (C) với tâm I(1; -2) và nửa đường kính R = Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm = 4.

Độ nhiều năm OI = Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm = √5

⇒ Điểm O nằm trong lối tròn trặn nên không tồn tại tiếp tuyến nào là của lối tròn trặn kẻ kể từ O.

Chọn A.

Ví dụ 8. Cho lối tròn trặn (C): (x-3)2 + (y + 3)2 = 1. Qua điểm M(4; -3) hoàn toàn có thể kẻ được từng nào đường thẳng liền mạch xúc tiếp với lối tròn trặn ( C) ?

A. 0.    B. 1.    C. 2.    D. Vô số.

Lời giải

Thay tọa chừng điểm M vô phương trình lối tròn( C) tớ được :

( 4 - 3)2 + (-3 + 3)2 = 1

⇒ Điểm M nằm trong (C).

⇒ với đích 1 tiếp tuyến của lối tròn trặn kẻ kể từ M.

Chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ 9. Có từng nào đường thẳng liền mạch trải qua điểm N(-2; 0) xúc tiếp với lối tròn
(C): (x - 2)2 + (y + 3)2 = 4?

A. 0.    B. 1.    C. 2.    D. Vô số.

Lời giải

Đường tròn trặn ( C) với tâm I(2; -3) và nửa đường kính R = 2.

Độ nhiều năm IN = Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm = 5 > R

⇒ Điểm N ở ngoài lối tròn trặn ( C) nên qua quýt điểm N kẻ được nhị tiếp tuyến cho tới lối tròn trặn (C).

Chọn C.

Ví dụ 10. Viết phương trình tiếp tuyến ∆ của lối tròn trặn ( C): (x - 1)2 + (y + 2)2 = 8, biết tiếp tuyến trải qua điểm A( 5; -2).

A. x - 5 = 0 .    B. x + hắn - 3 = 0 hoặc x - hắn 7 = 0.

C. x- 5= 0 hoặc x + hắn - 3 = 0 .    D. y + 2 = 0 hoặc x - hắn - 7 = 0 .

Lời giải

+ Đường tròn trặn (C) với tâm I(1; -2) và nửa đường kính R = 2√2

+ Tiếp tuyến ∆: Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

⇒ Phương trình ∆: a( x - 5) + b(y + 2) = 0 hoặc ax + by - 5a + 2b = 0.

+ Do ∆ là tiếp tuyến của lối tròn trặn ( C) nên d(I; ∆) = R

Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm = 2√2 ⇔ |- 4a| = 2√2.Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

⇔ 16a2 = 8( a2 + b2 ) ⇔ 8a2 = 8b2

Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

+ Nếu a = b; tớ lựa chọn a = 1 ⇒ b = 1. Khi bại phương trình tiếp tuyến ∆: x + hắn - 3 = 0

+ Nếu a = - b; lựa chọn a = 1 thì b = - 1. Khi bại phương trình tiếp tuyến ∆: x - hắn - 7 = 0.

Vậy với nhị tiếp tuyến vừa lòng là x + hắn - 3 = 0 và x - hắn - 7 = 0

Chọn B.

Ví dụ 11: Cho lối tròn trặn ( C) với tâm I(1; 3), nửa đường kính R= √52. Lập phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên điểm M biết điểm M nằm trong đường thẳng liền mạch d: Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm và tọa chừng M nguyên?

A. x + 2y + 3 = 0    B. 2x + 5y + 21 = 0

C. 2x - 3y - 19 = 0    D. Đáp án khác

Lời giải

+ Do điểm M nằm trong đường thẳng liền mạch d nên tọa chừng M(3 + 2t; 1 - 4t).

+ Do điểm M nằm trong lối tròn trặn nên IM = R

⇔ IM2 = R2 ⇔ ( 2 + 2t)2 + ( 2 + 4t)2 = 52

⇔ 4t2 + 8t + 4 + 16t2 + 16t + 4 = 52

⇔ 20t2 + 24t – 44 = 0 ⇔ t = 1 hoặc t = Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm ( loại) .

+ Với t = 1 thì tọa chừng M(5; -3) .

⇒ Phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên điểm M (5; -3):

(∆) : Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

⇒ Phương trình tiếp tuyến : 2( x - 5) – 3(y + 3) = 0 hoặc 2x - 3y - 19 = 0

Chọn C.

C. Bài luyện vận dụng

Câu 1: Phương trình tiếp tuyến d của lối tròn trặn (C): x2 + y2 - 3x-y= 0 bên trên điểm N(1;-1) là:

A. d: x + 3y - 2 = 0    B. d: x - 3y + 4 = 0

Xem thêm: k3po4 + agno3

C. d: x - 3y - 4 = 0    D. d: x + 3y + 2 = 0

Lời giải:

Đáp án: D

+ Đường tròn trặn (C) với tâm I( Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm ; Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm ).

+ Do đường thẳng liền mạch d xúc tiếp với lối tròn trặn ( C) bên trên điểm N nên đường thẳng liền mạch d vuông góc với đường thẳng liền mạch IN.

+ Phương trình đường thẳng liền mạch (d) : Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

⇒(d): 1(x - 1) + 3( hắn + 1) = 0 hoặc ( d): x + 3y + 2 = 0

Câu 2: Cho lối tròn( C): x2 + y2 - 2x + 8y - 23 = 0 và điểm M( 8; -3) . Độ nhiều năm đoạn tiếp tuyến của ( C) bắt đầu từ M là :

A. 10    B. 2√10    C. Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm    D. √10

Lời giải:

Đáp án: D

Đường tròn trặn ( C) với tâm I( 1; -4) nửa đường kính R = √40 .

Độ nhiều năm IM = Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm = √50 > R

⇒ Điểm M ở ngoài lối tròn trặn. Khi bại kể từ M tiếp tục kẻ được nhị tiếp tuyến là MA và MB- vô bại A và B là nhị tiếp điểm .

Theo đặc điểm nhị tiếp tuyến rời nhau tớ có:

MA = MB = Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm = √10

Vậy chừng nhiều năm tiếp tuyến là : √10.

Câu 3: Cho lối tròn trặn ( C ) : x2 + y2 - 3x - hắn = 0. Phương trình tiếp tuyến của ( C) bên trên M(1 ; -1) là:

A. x + 3y - 1 = 0    B. 2x - 3y + 1 = 0    C. 2x - hắn + 4 = 0    D. x + 3y + 2 = 0

Lời giải:

Đáp án: D

Đường tròn trặn ( C) với tâm I( Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm ; Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm ).

Điểm M(1; -1) nằm trong lối tròn trặn ( C).

Phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn ( C) bên trên điểm M là đường thẳng liền mạch trải qua M và nhận vec tơ IM = (- Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm ; - Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm ) = - Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm (1; 3) nên với phương trình:

1( x - 1) + 3( hắn + 1) = 0 hoặc x + 3y + 2 = 0

Câu 4: Cho lối tròn trặn (x - 3)2 + (y - 1)2 = 10 . Phương trình tiếp tuyến của ( C) bên trên điểm A( 4; 4) là

A. x - 3y + 5 = 0    B. x + 3y - 4 = 0    C. x - 3y + 16 = 0    D. x + 3y - 16 = 0

Lời giải:

Đáp án: D

Đường tròn trặn ( C) với tâm I(3; 1) và nửa đường kính R = √10.

Tiếp tuyến của ( C) bên trên A là đường thẳng liền mạch qua quýt A( 4; 4) và nhận vecto IA( 1; 3) là vectơ pháp tuyến của tiếp tuyến d.

Suy đi ra (d) : 1( x - 4) + 3( hắn - 4) = 0 hoặc x + 3y - 16 = 0

Câu 5: Cho lối tròn trặn (x - 2)2 + (y - 2)2 = 9 . Phương trình tiếp tuyến của (C) trải qua điểm A( 5; -1) là

A. x + hắn - 4 = 0 và x - hắn - 2 = 0 .    B. x = 5 và hắn = -1.

C. 2x - hắn - 3 = 0 và 3x + 2y - 3 = 0.    D. 3x - 2y + 1 = 0 và 2x + 3y + 5 = 0

Lời giải:

Đáp án: B

+ Đường tròn trặn (C) với tâm I( 2; 2) và nửa đường kính R = 3.

+ ∆ là tiếp tuyến cần thiết lần : cút qua quýt A(5, -1) và nhận VTPT n( A; B)

⇒ (∆ ) : A( x - 5) + B( hắn + 1) = 0 (*)

+ Do ∆ là tiếp tuyến của ( C) nên :

d( I ; ∆) = R ⇔ Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm = 3

⇔ |-3A + 3B| = 3Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm ⇔ 9A2 - 18AB + 9B2 = 9A2 + 9B2

⇔ 18AB = 0 ⇔ Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

+ Với A =0 ; lựa chọn B = 1 thay cho vô (*) tớ được : hắn + 1 = 0

+ Với B = 0 ; lựa chọn A = 1 thay cho vô ( *) tớ được :x - 5 = 0

Vậy với nhị tiếp tuyến vừa lòng là hắn + 1 = 0 và x - 5 = 0

Câu 6: Cho lối tròn trặn (C): x2 + y2 + 2x - 6y + 5 = 0 . Phương trình tiếp tuyến của (C) tuy vậy song với đường thẳng liền mạch d: x + 2y - 15 = 0 là

A. x + 2y = 0 và x + 2y - 10 = 0.    B. x - 2y = 0 và x - 2y + 10 = 0.

C. x + 2y - 12 = 0 và x + 2y + 22 = 0    D. x + 2y + 3 = 0 và x + 2y + 7 = 0

Lời giải:

Đáp án: A

+ Đường tròn trặn ( C) với tâm I( -1;3) và nửa đường kính R = Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm = √5

+ Do tiếp tuyến cần thiết lần tuy vậy song với đường thẳng liền mạch d: x + 2y- 15= 0 nên tiếp tuyến ∆ với dạng : x + 2y + m= 0 ( m≠-15) .

+ ∆ là tiếp tuyến của ( C) khi và chỉ khi:

d(I ;∆) = R ⇔ Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm = √5 ⇔ |m + 5| = 5

Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

⇒ Có nhị tiếp tuyến vừa lòng là : x + 2y = 0 và x + 2y - 10 = 0

Câu 7: Đường tròn trặn ( C) với tâm I ( -1; 3) và xúc tiếp với đường thẳng liền mạch d: 3x - 4y + 5 = 0 bên trên điểm H với tọa chừng là

A. ( - Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm ; - Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm )    B. (Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm ; Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm )    C. (Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm ; - Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm )    D. ( - Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm ; Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm )

Lời giải:

Đáp án: B

Do đường thẳng liền mạch d là tiếp tuyến của lối tròn trặn ( C) bên trên điểm H nên IH vuông góc với đường thẳng liền mạch d.

⇒ Đường trực tiếp IH: Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

⇒ Phương trình IH: 4( x + 1) + 3( hắn - 3) = 0 hoặc 4x + 3y - 5 = 0.

Do đường thẳng liền mạch d và đường thẳng liền mạch IH rời nhau taị điểm H nên tọa chừng điểm H là nghiệm hệ phương trình:

Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

Câu 8: Cho lối tròn trặn (C) : x2 + y2 - 6x + 2y + 5 = 0 và đường thẳng liền mạch
d: 2x + (m - 2)y – m - 7 = 0. Với độ quý hiếm nào là của m thì d là tiếp tuyến của (C) ?

A. m = 3    B. m = 15    C. m = 13    D. m = 3 hoặc m = 13.

Lời giải:

Đáp án: D

+ lối tròn trặn (C) với tâm I( 3 ;-1) và nửa đường kính .

+ d là tiếp tuyến của (C) khi va vấp chỉ khi:

d(I, d) = R ⇔ Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm = √5 ⇔ |1 - 2m| = √5.Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

→ m2 - 16m + 39 = 0 ⇔ Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

Câu 9: Cho lối tròn trặn ( C) với tâm I(-1; 2), nửa đường kính R = √29. Lập phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên điểm M biết điểm M nằm trong đường thẳng liền mạch d: Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm và tọa chừng M nguyên?

A. x + 2y + 3 = 0    B. 2x + 5y + 21 = 0

C. 3x + 5y - 8 = 0    D. Đáp án khác

Lời giải:

Đáp án: B

+ Do điểm M nằm trong đường thẳng liền mạch d nên tọa chừng M(-2 + t; 3t).

+ Do điểm M nằm trong lối tròn trặn nên IM = R

⇔ IM2 = R2 ⇔ ( t- 1)2 + ( 3t - 2)2 = 29

⇔ t2 - 2t + 1 + 9t2 - 12t + 4 = 29

⇔ 10t2 – 14t – 24 = 0 ⇔ t = - 1 hoặc t = Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm ( loại) .

+ Với t = - 1 thì tọa chừng M( - 3; - 3) .

⇒ Phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên điểm M ( -3; -3):

(∆) : Viết phương trình tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên một điểm, cút qua một điểm

⇒ Phương trình tiếp tuyến : 2( x + 3) + 5( hắn + 3) = 0 hoặc 2x + 5y + 21 = 0 .

Xem tăng những dạng bài bác luyện Toán 10 với đáp án hoặc khác:

 • Cách nhận dạng, xác lập phương trình lối tròn: lần tâm, chào bán kính
 • Viết phương trình lối tròn trặn biết tâm, nửa đường kính, lối kính
 • Đường tròn trặn xúc tiếp với lối thẳng
 • Viết phương trình lối tròn trặn trải qua 3 điểm (đường tròn trặn nước ngoài tiếp tam giác)
 • Vị trí kha khá của hai tuyến đường tròn trặn, của đường thẳng liền mạch và lối tròn

Đã với lời nói giải bài bác luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook free mang lại teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


phuong-phap-toa-do-trong-mat-phang.jspGiải bài bác luyện lớp 10 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: fe2o3+hcl