sức khỏe tiếng anh

mức độ khỏe {danh}

Bạn đang xem: sức khỏe tiếng anh

sức mạnh tốt {danh}

bảo đảm mức độ khỏe {danh}

phục sinh mức độ khỏe {động}

ngành che chở mức độ khỏe {danh}

Bản dịch

hướng dẫn hiểm sức khỏe bao hàm những gì?

expand_more What is covered by the health insurance?

Làm sao nhằm tôi lấy được giấy tờ ghi nhận sức khỏe cho tới thú nuôi của mình?

How tự I obtain a health certificate for my pet?

Bảo hiểm sức khỏe bao hàm những gì?

expand_more What is covered by the health insurance?

Xem thêm: lời cảm on sau tang lễ ngắn gọn

Ví dụ về phong thái dùng

Làm sao nhằm tôi lấy được giấy tờ ghi nhận sức khỏe cho tới thú nuôi của mình?

How tự I obtain a health certificate for my pet?

Bảo hiểm sức khỏe bao hàm những gì?

What is covered by the health insurance?

Bạn / tía / u lưu giữ gìn sức khỏe nhé.

hế thống che chở sức khỏe

Ví dụ về đơn ngữ

Changes in social structures will add đồ sộ the value of health insurance and care solutions.

What tự you need đồ sộ know about travel health insurance?

Xem thêm: ảnh cặp đôi trẻ con đáng yêu

The mess it will make of health insurance in many states.

The hardest part, he says, was getting the systems and processes in place đồ sộ be able đồ sộ offer private health insurance.

And certainly, the number of people who wish đồ sộ start businesses, but are held back by the health insurance problem, can not be zero.