thủy phân esteBài ghi chép Cách giải Bài tập luyện về phản xạ thủy phân este với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Cách giải Bài tập luyện về phản xạ thủy phân este.

Bạn đang xem: thủy phân este

Cách giải Bài tập luyện về phản xạ thủy phân este (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài toán thủy phân Este, hóa học mập - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

    Với este đơn chức

        + Trong phản xạ thủy phân este đơn chức thì tỉ trọng nNaOH : n este = 1:1 Riêng phản xạ thủy phân este của phenol thì tỉ trọng là nNaOH : n este = 2:1

        + Phản ứng thủy phân este chiếm được anđehit thì este cần đem công thức là RCOOCH=CH–R’.

        + Phản ứng thủy phân este chiếm được xeton thì este cần đem công thức là RCOOC(R’’)=CH–R’.

    (R’ rất có thể là vẹn toàn tử H hoặc gốc hiđrocacbon, R’’ cần là gốc hiđrocacbon ).

        + Este rất có thể nhập cuộc phản xạ tráng gương thì cần đem công thức là HCOOR.

        + Este sau thời điểm thủy phân mang lại thành phầm đem kĩ năng nhập cuộc phản xạ tráng gương thì cần đem công thức là HCOOR hoặc RCOOCH=CH–R’.

        + Nếu thủy phân este vô môi trường thiên nhiên kiềm tuy nhiên đề bài bác cho thấy thêm : “...Sau Khi thủy phân trọn vẹn este, cô cạn hỗn hợp được m gam hóa học rắn” thì vô hóa học rắn thông thường đem cả NaOH hoặc KOH dư.

        + Nếu thủy phân este tuy nhiên lượng những hóa học nhập cuộc phản xạ vì chưng lượng của thành phầm tạo nên trở nên thì este đem thủy phân là este vòng.

    Với este nhiều chức

        + Trong phản xạ thủy phân este nhiều chức thì tỉ trọng nNaOH : n este > 1

    Nếu T = 2 Este đem 2 chức, T = 3 Este đem 3 chức...

        + Este nhiều chức rất có thể tạo nên trở nên kể từ ancol nhiều chức và axit đơn chức; ancol đơn chức và axit nhiều chức; cả axit và ancol đều nhiều chức; hợp ý hóa học tạp chức với những axit và ancol đơn chức.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Muốn thuỷ phân 5,6 gam láo hợp ý etyl axetat và etyl fomiat (etyl fomat) cần thiết 25,96 ml NaOH 10% (D = 1,08 g/ml). Thành phần % lượng của etyl axetat vô láo hợp ý là :

    A. 47,14%.         B. 52,16%.         C. 36,18%.         D. 50,20%.

Lời giải:

    Đặt x là số mol CH3COOC2H5 và hắn là số mol HCOOC2H5.

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 đem đáp án

    Phương trình phản ứng:

    CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH         (1)

    HCOOC2H5 + NaOH → HCOONa + C2H5OH         (2)

    Theo fake thiết và những phản xạ tớ đem hệ phương trình :

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 đem đáp án

    ⇒ x = 0,03 và hắn = 0,04.

    ⇒ % mCH3COOC2H5 = 47,14%.

    Đáp án A.

Bài 2: Cho m gam hóa học cơ học đơn chức X ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với 50 gam hỗn hợp NaOH 8%, sau thời điểm phản xạ trọn vẹn chiếm được 9,6 gam muối hạt của một axit cơ học và 3,2 gam một ancol. Công thức của X là :

    A. CH3COOC2H5.         B. C2H5COOCH3.

    C. CH2=CHCOOCH3.         D. CH3COOCH=CH2.

Lời giải:

    Đặt công thức của X là RCOOR’.

    Theo fake thiết tớ đem :

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 đem đáp án

    MR’OH = R’+ 17 = 32 R’= 15 (CH3–) và MRCOONa = R + 67 = 96

    R = 29(C2H5–).

    Vậy công thức của X là C2H5COOCH3.

    Đáp án B.

Bài 3: Một este X tạo nên vì chưng axit đơn chức và ancol đơn chức đem tỉ khối với He vì chưng 22. Khi đun giá X với hỗn hợp NaOH đưa đến muối hạt đem lượng vì chưng 17/22 lượng este đang được phản xạ. Tên X là:

    A. Etyl axetat.         B. Metyl axetat.

    C. Iso-propyl fomat.         D. Metyl propionat.

Lời giải:

    Este đem công thức dạng RCOOR’, muối hạt tạo nên trở nên là RCOONa.

    Phương trình phản xạ :

    RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

    Vì số mol este ngay số mol muối hạt, nên tỉ trọng về lượng của bọn chúng cũng chính là tỉ trọng về lượng mol.

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 đem đáp án

    ⇒ 17R’ - 5R = 726 (1).

    Mặt không giống Meste = 4.22 = 88 ⇒ R + 44 + R’ = 88 ⇒ R + R’ = 44 (2).

    Từ (1) và (2) tớ đem : R = 1 (H-); R’ = 43 (C3H7-). Vậy thương hiệu este là iso-propyl fomat

Bài 4: Xà chống hóa 8,8 gam etyl axetat vì chưng 200 ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được từng nào gam muối hạt khan?

Lời giải:

    Ta có: nCH3COOC2H5 = 5,5/88 = 0,1 (mol)

    Và nNaOH ban đầu = 0,2 .0,2 = 0,04 (mol)

    Este dư, NaOH hết

    CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH         (1)

    Từ (1) ⇒ nCH3 COONa = nNaOH = 0,04 (mol)

    mCH3 COONa = 0,04 .82 = 3,28(gam)

Bài 5: Este X được tạo nên trở nên kể từ etylen glicol và nhì axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử este, số vẹn toàn tử cacbon nhiều hơn thế số vẹn toàn tử oxi là 1 trong. Khi mang lại m gam X ứng dụng với hỗn hợp NaOH (dư) thì lượng NaOH đang được phản xạ là 10 gam. Giá trị của m là :

    A. 14,5.         B. 17,5.         C. 15,5.         D. 16,5.

Lời giải:

    Theo fake thiết tớ cho thấy thêm X là este nhì chức của etylen glicol và axit cơ học đơn chức; X đem 4 vẹn toàn tử O và đem 5 vẹn toàn tử C.

    Vậy công thức của X là : HCOOC2H4OOCCH3

    Phương trình phản xạ :

    HCOOC2H4OOCCH3 + 2NaOH → HCOONa + CH3COONa + C2H4(OH)2

    Theo fake thiết và (1) tớ đem : nHCOOC2H4OOCCH3 = 50% nNaOH = 50% . 10/40 = 0,125 mol

    Vậy mX = 0,125.132 = 16,5 gam.

B. Bài tập luyện trắc nghiệm

Bài 1: Để xà chống hóa 17,4 gam một este no đơn chức nhớ dùng 300 ml hỗn hợp NaOH 0,5M. dò xét công thức phân tử của este đem người sử dụng.

    A. C6H12O2         B. C5H10O2

    C. C4H8O2         D. C6H10O2

    Vậy công thức phân tử của este là C6H12O2)

Lời giải:

Đáp án: A

    Gọi công thức của este no, đơn chức là CnH2nO2

    Khi xà chống hóa thì : neste = nNaOH

Xem thêm: ch2=ch ch=ch2

    neste = 0,3 .0,5 = 0,15 (mol) ⇒ Meste = 17,4/0,15 = 116

    14n + 32 = 116 ⇒ n = 6

Bài 2: Thủy phân trọn vẹn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100 ml hỗn hợp KOH 1M (vừa đầy đủ ) chiếm được 4,6 gam một ancol Y. Xác quyết định tên thường gọi của X.

    A. CH3COOCH3         B. HCOOC2H5

    C. CH3COOC2H5         D. C2H5COOC2H5

Lời giải:

Đáp án: C

    Gọi công thức este đơn chức X là RCOOR'

    Ta có: nKOH = 0,1*1 = 0,1(mol)

    RCOOR' + KOH → RCOOK + R'OH         (1)

    Từ (1) ⇒ nR'OH = 0,1(mol) ⇒ MR'OH = 4,6/0,1 = 46

    ⇒ R' = 29 ⇒ C2H5-

    Y: C2H5OH ⇒ X là CH3COOC2H5( vì như thế MX = 88) : etyl axetat

Bài 3: E là este của một axit đơn chức và ancol đơn chức. Để thủy phân trọn vẹn 6,6 gam hóa học E cần người sử dụng 34,1 ml hỗn hợp NaOH 10% (d = 1,1 g/ml). Lượng NaOH này người sử dụng dư 25% đối với lượng NaOH phản xạ. Công thức kết cấu trúng của E là:

    A. CH3COOCH3

    B. HCOOC3H7

    C. CH3COOC2H5

    D. Cả B và C đều đúng

Lời giải:

Đáp án: D

    Ta có:

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 đem đáp án Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 đem đáp án

    ⇒ ME = 88 gam ⇔ R + 44 + R’ = 88 ⇒ R + R’ = 44

    - Khi R = 1 ⇒ R’ = 43 (C3H7) ⇒ CTCT (E): HCOOC3H7(propyl fomiat)

    - Khi R = 15 ⇒ R’ = 29 ⇒ CTCT (E): CH3COOC2H5 (etyl axetat)

Bài 4: Để xà chống hóa 17,4 gam một este no đơn chức nhớ dùng 300 ml hỗn hợp NaOH 0,5M. Công thức phân tử của este là:

    A. C3H66O2

    B. C5H10O2

    C. C6H12O2

    D. C4H10O2

Lời giải:

Đáp án: C

    Gọi công thức của este no, đơn chức là CnH2nO2

    ⇒ neste = nNaOH

    ⇒ neste = 0,3 x 0,5 = 0,15 (mol) ⇒ Meste = 17,4/0,15 = 116

    ⇒ 14n + 32 = 116 ⇒ n = 6

    Vậy công thức phân tử của este là C6H12O2.

Bài 5: Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản xạ với anhiđrit axetic, chiếm được axit axetylsalixylic (o-CH3COO–C6H4–COOH) dùng để dung dịch cảm (aspirin). Để phản xạ trọn vẹn với 43,2 gam axit axetylsalixylic cần thiết một vừa hai phải đầy đủ V lít hỗn hợp KOH 1M. Giá trị của V là :

    A. 0,72.         B. 0,48.         C. 0,96.         D. 0,24.

Lời giải:

Đáp án: A

    o-CH3COO–C6H4–COOH + 3KOH → CH3COOK + o-KO–C6H4–COOK + H2O (1)

    ⇒ nKOH = 3.no-CH3COO–C6H4–COOH = 3 . 43,2/180 = 0,72 mol

Bài 6: Xà chống hoá 22,2 gam láo hợp ý bao gồm 2 este đồng phân, nhớ dùng 12 gam NaOH, thu đôi mươi,492 gam muối hạt khan (hao hụt 6%). Trong X chắc chắn rằng mang 1 este với công thức và số mol ứng là :

    A. HCOOC2H5 0,2 mol.         B. CH3COOCH3 0,2 mol.

    C. HCOOC2H5 0,15 mol         D. CH3COOC2H3 0,15 mol.

Lời giải:

Đáp án: A

    nEste = n = 0NaOH,3 mol; mmuối theo dõi lí thuyết = đôi mươi,492/94 . 100 = 21,8 gam.

    Meste = 22,2/0,3 = 74 gam/mol ⇒ công thức phân tử của 2 este đem dạng C3H6O2. Vậy công thức kết cấu của nhì este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3.

    Gọi x là mol của HCOOC2H5 và hắn là số mol của CH3COOCH3. Ta đem hệ

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 đem đáp án

Bài 7: Xà chống hoá trọn vẹn m gam lipit X vì chưng 200 gam hỗn hợp NaOH 8% sau phản xạ chiếm được 9,2 gam glixerol và 94,6 gam hóa học rắn khan. Công thức kết cấu của X là :

    A. (C17H35COO)3C3H5.         B. (C15H31COO)3C3H5.

    C. (C17H33COO)3C3H5.         D. (C17H31COO)3C3H5.

Lời giải:

Đáp án: D

    Đặt công thức tầm của lipit X là C3H5(OOCR)3.

    C3H5(OOCR)3 + 3NaOH → C3H5(OH)3 + 3RCOONa (1)

    Theo fake thiết tớ đem

    ⇒ Do bại vô 94,6 gam hóa học rắn đem 0,1 mol NaOH dư và 0,3 mol RCOONa.

    ⇒ 0,1.40 + (R + 67).0,3 = 94,6 ⇒ R = 235 ⇒ R là C17H31–

Bài 8: Đun giá 66,3 gam etyl propionat với 400 ml hỗn hợp NaOH 2M, cô cạn hỗn hợp sau phản xạ lượng hóa học rắn chiếm được là:

    A. 62,4 gam.

    B. 59,3 gam.

    C. 82,45 gam.

    D. 68,4 gam.

Lời giải:

Đáp án: D

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 đem đáp án

    hướng dẫn toàn lượng ⇒ hóa học rắn = 66,3 + 0,8.40 - 0,65.46 = 68,4 g

Bài giảng: Tổng hợp ý bài bác tập luyện Este - Lipit - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem tăng những dạng bài bác tập luyện Hóa học tập lớp 12 đem vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Tính Hóa chất và tên thường gọi của este
 • Dạng 2: Các phản xạ chất hóa học của este
 • Dạng 3: Cách pha trộn, nhận thấy este
 • Dạng 4: Bài toán về phản xạ nhen nhóm cháy este
 • Dạng 6: Xác quyết định chỉ số xà chống hóa, chỉ số axit, chỉ số iot của hóa học béo
 • Dạng 7: Bài toán về hóa học béo
 • Dạng 8: Hiệu suất phản xạ este hóa

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


este-lipit.jsp

Xem thêm: h3po4 + agno3