tính độ dài đường gấp khúc abcd lớp 3

Toán lớp 3 ôn luyện hình học tập là bài học kinh nghiệm cần thiết, con cái được ôn luyện, gia tăng kỹ năng và kiến thức cần thiết như phỏng lâu năm đàng vội vàng khúc, chu vi tam giác, tứ giác.

Để con cái gia tăng lại kỹ năng và kiến thức, mamnonkidzone.edu.vn tiếp tục hỗ trợ cho tới bố mẹ và con cái những nội dung, bài bác luyện trọng tâm của bài học kinh nghiệm toán lớp 3 ôn luyện hình học.

1. Đường vội vàng khúc

1.1.  Định nghĩa đàng vội vàng khúc

Bạn đang xem: tính độ dài đường gấp khúc abcd lớp 3

Đường vội vàng khúc là đàng bao gồm nhiều đoạn trực tiếp sau đó nhau và ko trực tiếp mặt hàng.

Ví dụ:

hình vội vàng khúc

1.2. Cách tính phỏng lâu năm đàng vội vàng khúc

Muốn tính phỏng lâu năm đàng vội vàng khúc tao tính tổng phỏng lâu năm những đoạn trực tiếp của đàng vội vàng khúc cơ (độ lâu năm những đoạn trực tiếp nằm trong đơn vị chức năng đo).

1.3. Ví dụ: Tính phỏng lâu năm đàng vội vàng khúc ABCD

tính phỏng lâu năm đàng vội vàng khúc

Giải:

Độ lâu năm đàng vội vàng khúc ABCD là: AB + BC + CD

8 + 10 + 10 = 28 (cm)

Vậy phỏng lâu năm đàng vội vàng khúc ABCD là 28cm

2. Hình tam giác

2.1. Định nghĩa hình tam giác

Hình tam giác là hình đem 3 đỉnh ko trực tiếp mặt hàng và 3 cạnh là 3 đoạn trực tiếp nối những đỉnh cùng nhau.

Ví dụ: Hình hình ảnh tam giác thực tế

Hình cái nhà

hình hình ảnh chóp nhà

Hình miếng phô mai

miếng phô mai

2.2. Các nhân tố của hình tam giác

 • Đỉnh là vấn đề công cộng của nhị cạnh nhập một hình tam giác

 • Cạnh là 1 đoạn trực tiếp nối nhị đỉnh hoặc nhị điểm nhập ko gian

Ví dụ: Cho 2 điểm A, B nhập không khí. Nối 2 điểm cơ cùng nhau sẽ tạo nên trở thành cạnh AB.

2.3. Cách tính chu vi hình tam giác 

Chu vi hình tam giác là tổng phỏng lâu năm những cạnh của hình tam giác (độ lâu năm những cạnh cần nằm trong đơn vị chức năng đo)

2.4. Ví dụ: Tính chu vi hình tam giác ABC

Hình tam giác ABC

Giải:

Chu vi hình tam giác ABC là: AB + BC + AC

4 + 8 + 6 = 18 (cm)

Vậy chu vi tam giác ABC là 18cm

3. Hình tứ giác

3.1. Định nghĩa hình tứ giác 

Tứ giác là một trong hình bao gồm 4 cạnh và 4 đỉnh

Ví dụ: hình vuông vắn, hình chữ nhật, hình thang, hình bình hành cũng chính là tứ giác

Hình chữ nhật, hình thang, hình vuông

3.2. Cách phát âm thương hiệu tứ giác 

Đọc thương hiệu tứ giác đem 2 cơ hội đọc: Chọn ngẫu nhiên 1 điều bên trên hình thực hiện mốc rồi phát âm theo hướng kim đồng hồ đeo tay hoặc trái chiều kim đồng hồ đeo tay.

Ví dụ: Đọc thương hiệu tứ giác sau

Hình tứ giác MNPQ

Chọn M là vấn đề thực hiện mốc phát âm theo hướng kim đồng hồ đeo tay tao có: Tứ giác MNPQ

Chọn M là vấn đề thực hiện mốc phát âm trái chiều kim đồng hồ đeo tay tao có: Tứ giác MQPN

3.3. Các nhân tố của hình tứ giác

 • Đỉnh là vấn đề công cộng của 2 cạnh hoặc nhiều cạnh nhập hình tứ giác

 • Cạnh là 1 đoạn trực tiếp nối nhị đỉnh hoặc nhị điểm nhập ko gian

3.4. Cách tính chu vi hình tứ giác 

Chu vi hình tứ giác là tổng phỏng lâu năm những cạnh nhập tứ giác cơ (độ lâu năm những cạnh cần nằm trong đơn vị chức năng đo)

3.5. Ví dụ: Tính chu vi hình tứ giác MNPQ sau

Hình tứ giác

Chu vi hình tứ giác MNPQ là: MN + NP + QP + MQ

5 + 6 + 8 + 4 = 23 (cm)

Vậy chu vi tứ giác MNPQ là 23cm

4. Những chú ý lúc học toán lớp 3 ôn luyện hình học

Kiến thức cần thiết nhớ

5. Các dạng bài bác luyện thực hành thực tế (có tiếng giải)

5.1. Dạng 1: Đếm hình theo đuổi yêu thương cầu

5.1.1. Cách làm

Cách thực hiện vấn đề kiểm điểm hình

5.1.2. Bài tập

Bài 1: Có từng nào hình tứ giác nhập hình sau?

Có từng nào hình tứ giác trong số hình sau

Bài 2: Có từng nào hình tam giác?

có từng nào hình tam giác nhập hình sau

Xem thêm: (nh4)2so4 ra nh3

5.1.3. Cách giải

Bài 1: Có 12 hình tam giác

Bài 2: Có 16 hình tam giác

5.2. Dạng 2: Kẻ tăng đoạn trực tiếp sẽ được hình theo đuổi yêu thương cầu

5.2.1 Cách làm

5.2.2. Bài tập

Bài 1: Cho 1 hình tứ giác và 1 đoạn trực tiếp. Chỉ sử dụng đoạn trực tiếp cơ nhằm kẻ nhập tứ giác sao mang đến được 2 tứ giác và 1 hình tam giác.

dựng hình theo đuổi yêu thương cầu

Chọn đáp án đích thị sau?

Dựng hình

5.2.3. Cách giải

Ta đem cơ hội kẻ thực sự hình c và d

5.4. Dạng 4: Tính phỏng lâu năm đàng vội vàng khúc

5.4.1. Cách làm

 • Bước 1: Đọc đề và xác lập đòi hỏi của đề bài
 • Bước 2: Độ lâu năm đàng vội vàng khúc là tổng phỏng lâu năm những đoạn trực tiếp nhập đàng vội vàng khúc (độ lâu năm đoạn trực tiếp nằm trong đơn vị chức năng đo)
 • Bước 3: Trình bày tiếng giải, đánh giá sản phẩm và kết luận

5.4.2. Bài tập

Bài 1: Tính phỏng lâu năm đàng vội vàng khúc sau

Tính phỏng lâu năm đàng vội vàng khúc

Bài 2: Để tiếp cận ngôi trường thường ngày Linh cần trải qua 3 phần đường. Đoạn đàng loại nhất lâu năm 4000cm, phần đường thứ hai lâu năm 755m và phần đường loại 3 lâu năm 90m. Hỏi phỏng lâu năm quãng đàng tuy nhiên Linh cần chuồn kể từ ngôi nhà cho tới ngôi trường thường ngày là bao nhiêu?

5.4.3. Cách giải

 • Bài 1:

Độ lâu năm đàng vội vàng khúc ABCMNP là: AB + BC + CM + MN + NP

34 + 34 + 17 + 13 + trăng tròn = 118 (cm)

Vậy phỏng lâu năm đàng vội vàng khúc ABCMNP là 118cm

 • Bài 2:

Đổi 4000cm = 40m

Độ lâu năm quãng đàng cho tới ngôi trường của Linh là:

40 + 755 + 90 = 885 (m)

Vậy quãng đàng cho tới ngôi trường của Linh lâu năm 885m

5.5. Dạng 5: Tính chu vi hình tam giác

5.5.1. Cách làm

 • Bước 1: Đọc và xác lập rõ rệt đòi hỏi đề bài
 • Bước 2: Chu vi hình tam giác là tổng phỏng lâu năm những cạnh nhập tam giác cơ (độ lâu năm những cạnh cần nằm trong đơn vị chức năng đo)
 • Bước 3: Trình bày tiếng giải, đánh giá sản phẩm và kết luận

5.5.2. Bài tập

Bài 1: Một miếng phô mai hình tam giác có tính lâu năm theo thứ tự những cạnh là 18cm; 24cm; 34cm. Hỏi chu vi miếng phô mai là bao nhiêu?

Bài 2: Cho hình tam giác ABC có tính lâu năm cạnh AB = 400mm, AC = 45cm, BC = 78cm

5.5.3. Cách giải

Bài 1:

Chu vi miếng phô mai là:

18 + 24 + 34 = 76 (cm)

Vậy chu vi miếng phô mai là 76cm

Bài 2:

Đổi 400mm = 40cm

Chu vi hình tam giác ABC là: AB + AC + BC

40 + 45 + 78 = 163 (cm)

Vậy chu vi hình tam giác ABC là 163cm

5.6. Dạng 6: Tính chu vi tứ giác

5.6.1. Cách làm

 • Bước 1: Đọc và xác lập rõ rệt đòi hỏi đề bài
 • Bước 2: Chu vi hình tứ giác là tổng phỏng lâu năm những cạnh nhập tứ giác cơ (độ lâu năm những cạnh cần nằm trong đơn vị chức năng đo)
 • Bước 3: Trình bày tiếng giải, đánh giá sản phẩm và kết luận

5.6.2. Bài tập

Bài 1: Cho tứ giác MNPQ đem những cạnh MN = 13cm, NP = 24cm, PQ = 31cm, MQ = 27cm. Tìm chu vi của tứ giác MNPQ

Bài 2: Cho tứ giác OMNK đem 4 cạnh cân nhau biết cạnh MN = 16cm. Hỏi chu vi của tứ giác OMNK là bao nhiêu?

5.6.3. Cách giải

 • Bài 1:

Chu vi tứ giác MNPQ là: MN + NP + PQ + MQ

13 + 24 + 31 + 27 = 95 (cm)

Vậy chu vi tứ giác MNPQ là 95cm

 • Bài 2:

Chu vi của tứ giác OMNK là:

16 + 16 + 16 + 16 = 64 (cm)

Vậy chu vi tứ giác OMNK là 64cm

6. Các dạng bài bác luyện (không đem tiếng giải)

Bài 1: Đếm hình sau: đem từng nào hình tứ giác, hình tam giác?

Đếm hình

Bài 2: Cho tam giác ABC có tính lâu năm cạnh AB vày 25cm. Tổng phỏng lâu năm nhị cạnh BC và AC rộng lớn phỏng lâu năm cạnh AB là 9cm.

a. Tìm tổng phỏng lâu năm nhị cạnh BC và CA

b. Tìm chu vi tam giác ABC.

Bài 3: Hình tứ giác MNPQ, đem cạnh MN = 9cm,  tổng phỏng lâu năm nhị cạnh MN và NP vày 21cm. Tìm tổng phỏng lâu năm của nhị cạnh PQ và QM và chu vi hình tứ giác MNPQ?

Như vậy bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay con cái được hỗ trợ những kỹ năng và kiến thức trọng tâm toán lớp 3 ôn luyện hình học. Phụ huynh và con cái nối tiếp theo đuổi dõi mamnonkidzone.edu.vn nhằm con cái đoạt được môn toán một cơ hội đơn giản dễ dàng nhé!

Xem thêm: so2 + cl2