tính nhanh lớp 4

Bài luyện Toán lớp 4

Bạn đang xem: tính nhanh lớp 4

Bài luyện Toán lớp 4: Dạng Toán tính thời gian nhanh được VnDoc biên soạn, chỉnh lý và tổ hợp hùn những em học viên rèn luyện những dạng bài xích tính thời gian nhanh kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên. Hi vọng tư liệu này hùn những em học viên tự động gia tăng kỹ năng và kiến thức, rèn luyện và nâng lên cơ hội giải bài xích luyện Toán lớp 4, tương tự hùn những thầy cô được thêm tư liệu đi ra đề rèn luyện cho tới học viên. Mời những em với mọi quý thầy cô nằm trong xem thêm.

A. Một số công thức chú ý nhằm tiến hành tính nhanh

1. Tính hóa học của phép tắc cộng

+ Tính hóa học giao phó hoán: Khi thay đổi vị trí những số hạng nhập một tổng thì tổng ko thay cho đổi

a + b = b + a

+ Tính hóa học kết hợp: Khi nằm trong nhị số với số loại phụ thân, tao rất có thể nằm trong số loại nhất với tổng của số loại nhị và số loại phụ thân.

a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)

2. Tính hóa học của phép tắc trừ

+ Trừ một vài cho 1 tổng: Muốn trừ một vài cho 1 tổng tao rất có thể lấy số cơ trừ cút một vài được thành quả trừ tiếp số còn lại

a – (b + c) = (a – b) - c

+ Trừ một tổng cho 1 số: Muốn trừ một tổng cho tới một vài, tao lấy một vài hạng của tổng trừ cút số cơ rồi cùng theo với số hạng còn lại

(a + b) – c = (a – c) + b = (b – c) + a

3. Tính hóa học của phép tắc nhân

+ Tính hóa học giao phó hoán: Khi thay đổi vị trí những quá số nhập một tích thì tích bất biến.

a x b = b x a

+ Tính hóa học kết hợp: Khi nhân một tích nhị số với số loại phụ thân, tao rất có thể nhân số loại nhất với tích của số loại nhị và số loại ba

a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)

+ Nhân với số 1: Số đương nhiên này nhân với cùng một cũng vày chủ yếu số cơ. Số 1 nhân với một vài đương nhiên này này đều vày chủ yếu số cơ.

a x 1 = 1 x a = a

+ Nhân một vài với 1 tổng: Muốn nhân một vài với 1 tổng, tao nhân số cơ với từng số hạng của tổng, rồi với mọi thành quả lại cùng nhau.

a x (b + c) = a x b + a x c

+ Nhân một vài với 1 hiệu: Muốn nhân một vài với 1 hiệu, tao rất có thể theo thứ tự nhân số cơ với số bị trừ và số trừ, rồi trừ nhị thành quả cho tới nhau

a x (b – c) = a x b – a x c

4. Tính hóa học của phép tắc chia

+ Chia một tổng cho 1 số: Khi phân tách một tổng cho tới một vài, nếu như những số hạng của tổng đều phân tách không còn cho tới số phân tách thì tao rất có thể phân tách từng số hạng cho tới số phân tách, rồi với mọi thành quả tìm ra lại cùng nhau.

(a + b) : c = a : c + b : c

+ Chia một hiệu cho 1 số: Muốn phân tách một hiệu cho tới một vài, tao rất có thể theo thứ tự phân tách số bị trừ và số trừ cho tới số cơ rồi trừ nhị thành quả lại với nhau

(a – b) : c = a : c – b : c

+ Chia một vài cho 1 tích: Khi phân tách một vài cho 1 tích nhị quá số, tao rất có thể phân tách số cơ cho 1 quá số, rồi lấy thành quả tìm ra phân tách tiếp cho tới quá số cơ.

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b

+ Chia một tích cho 1 số: Khi phân tách một tích nhị quá số cho tới một vài, tao rất có thể lấy một quá số phân tách cho tới số cơ (nếu phân tách hết), rồi nhân thành quả với quá số cơ.

(a x b) : c = a : c x b = b : c x a

+ Chia cho tới số 1: Bất kì số đương nhiên này phân tách cho một cũng vày chủ yếu nó

a : 1 = a

B. Bài luyện nâng lên lớp 4

Bài 1: Tính nhanh:

a, 237 + 357 + 763b, 2345 + 4257 - 345
c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653
e, 2376 + 3425 - 376 - 425g, 3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

Bài 2: Tính nhanh:

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25

c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e, 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 3: Tính nhanh:

a, 425 x 3475 + 425 x 6525b, 234 x 1257 - 234 x 257
c, 3876 x 375 + 375 x 6124d, 1327 x 524 - 524 x 327
e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214f, 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249
g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312h, 174 x 1274 -175 x 273 -175

Bài 4: Tính nhanh:

a, 4 x 125 x 25 x 8b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125
c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25d, 25 x trăng tròn x 125 x 8 - 8 x trăng tròn x 5 x 125

Bài 5: Tính nhanh:

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4b, 6 x 1235 x trăng tròn - 5 x 235 x 24
c, (145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143d, 54 x 47 - 47 x 53 - trăng tròn - 27

Bài 6: Tính nhanh:

a, 10000 - 47 x 74 - 47 x 26b, 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 7: Tính nhanh:

\frac{399 \text{x} 45 + 55 \text{x} 399}{1995 \text{x}1996 - 1991 \text{x}1995}

Bài 8: Cho A = 2009 x 425 và B = 575 x 2009. Không tính A và B, em hãy tính thời gian nhanh thành quả của A + B?

C. Đáp án bài xích luyện nâng lên Toán lớp 4

Bài 1:

Hướng dẫn:

Sử dụng đặc điểm giao phó hoán và phối kết hợp của phép tắc nằm trong nhằm giải vấn đề.

Lời giải:

a, 237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357 = 1000 + 357 = 1357

b, 2345 + 4257 - 345 = (2345 - 345) + 4257 = 2000 + 4257 = 6257

c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643 = (4276 + 5724) + (2357 + 7643) = 10000 + 10000 = 20000

d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

= 3145 + (2496 + 7504) + (5347 + 4653)

= 3145 + 10000 + 10000

= 3145 + 20000 = 23145

e, 2376 + 3425 - 376 - 425

= (2376 - 376) + (3425 - 425)

= 2000 + 3000 = 5000

g, 3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

= (3145 - 145) + (4246 - 246) + (2347 - 347)

= 3000 + 4000 + 2000 = 9000

Bài 2:

Hướng dẫn:

Mỗi mối quan hệ thân thiết tổng những số hạng kiểu như nhau và phép tắc nhân:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 = 2 x 5

Lời giải:

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 10 = 50

b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 = 25 x 8 = 200

c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15 = 45 x 4 + 15 x 4 = 180 + 60 = 240

d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

= (2 + 18) + (4 + 16) + (6 + 14) + (8 + 12) + 10

= trăng tròn + trăng tròn + trăng tròn + trăng tròn + 10

= trăng tròn x 4 + 10 = 80 + 10 = 90

e, 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

= 125 + 125 + 125 + 125 - (25 + 25 + 25 + 25)

= 125 x 4 - 25 x 4

= 500 - 100 = 400

Bài 3:

a, 425 x 3475 + 425 x 6525

= 425 x (3475 + 6525)

= 425 x 10000 = 4250000

b, 234 x 1257 - 234 x 257

= 234 x (1257 - 257)

= 234 x 1000

c, 3876 x 375 + 375 x 6124

= 375 x 3876 + 375 x 6124

= 375 x (3876 + 6124)

= 375 x 10000

= 3750000

d, 1327 x 524 - 524 x 327

Xem thêm: Cách buộc dây giày Jordan 1 Low độc đáo và thu hút

= 524 x 1327 - 524 x 327

= 524 x (1327 - 327)

= 524 x 1000

= 524000

e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

= 257 x (432 + 354 + 214)

= 257 x 1000

= 257000

f, 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249

= 325 x (1574 - 325 - 249)

= 325 x 1000

= 325000

g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312

= 312 x 425 + 312 x 574 + 312 x 1

= 312 x (425 + 574 + 1)

= 312 x 1000

= 312000

h, 174 x 1274 -175 x 273 -175

= 174 x 1274 -175 x 273 -175 x 1

= 174 x (1274 - 273 - 1)

= 174 x 1000

= 174000

Bài 4:

a, 4 x 125 x 25 x 8

= 4 x 25 x 125 x 8

= 100 x 1000

= 100000

b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125

= 2 x 50 x 8 x 125 x 25

= 100 x 1000 x 25

= 2500000

c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

= 2 x 50 x 4 x 25 x 3 x 5

= 100 x 100 x 15

= 150000

d, 25 x trăng tròn x 125 x 8 - 8 x trăng tròn x 5 x 125

= 8 x 125 x trăng tròn x 25 - 8 x 125 x trăng tròn x 5

= 1000 x trăng tròn x 25 - 1000 x trăng tròn x 5

= 20000 x 25 - 20000 x 5

= 20000 x (25 - 5)

= 20000 x 20

= 400000

Bài 5:

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

= 2 x 4 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

= 2 x 3 x 4 x 427 + 6 x 4 x 573

= 6 x 4 x 427 + 6 x 4 x 573

= 24 x 427 + 24 x 573

= 24 x (427 + 573)

= 24 x 1000

= 24000

b, 6 x 1235 x trăng tròn - 5 x 235 x 24

= 6 x 1235 x 4 x 5 - 5 x 235 x 24

= 6 x 4 x 5 x 1235 - 24 x 5 x 235

= 24 x 5 x 1235 - 24 x 5 x 235

= 120 x 1235 - 120 x 235

= 120 x (1235 - 235)

= 120 x 1000

= 120000

c, (145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143

145 x 99 +145

= 145 x (99 + 1) = 145 x 100 = 14500

143 x 101 - 143

= 143 x (101 - 1) = 143 x 100 = 14300

(145 x 99 +145) - 143 x 101 - 143

= 14500 - 14300

= 200

d, 54 x 47 - 47 x 53 - trăng tròn - 27

= 47 x 54 - 47 x 53 - trăng tròn - 27

= 47 x (54 - 53) - trăng tròn - 27

= 47 x 1 - trăng tròn - 27

= 47 - trăng tròn - 27

= 47 - (20 + 27)

= 47 - 47 = 0

Bài 6:

a, 10000 - 47 x 74 - 47 x 26

A = 47 x 74

B = 47 x 26

10000 - 47 x 74 - 47 x 26

= 10000 - A - B

= 10000 - (A+B)

A+B = 47 x 74 + 47 x 26

= 47 x (74 + 26) = 47 x 100 = 4700

10000 - (A+B) = 10000 - 4700 = 5300

b, 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

= 3457 + 6543 - 27 x 48 - 48 x 73

= 10000 - 27 x 48 - 48 x 73

Tương tự động câu a, tao được:

10000 - 27 x 48 - 48 x 73

= 10000 - 4800

= 5200

Bài 7:

\begin{aligned}
&\frac{399 \times 45+55 \times 399}{1995 \times 1996-1991 \times 1995} \\
&=\frac{399 \times(45+55)}{1995 \times(1996-1991)} \\
&=\frac{399 \times 100}{1995 \times 5} \\
&=\frac{39900}{9975}=4
\end{aligned}

Bài 8:

A + B = 2009 x 425 + 575 x 2009

= 2009 x (425 + 575) = 2009 x 1000 = 2009000

D. Toán lớp 4 sách mới

  • Toán lớp 4 Kết nối tri thức
  • Toán lớp 4 Chân trời sáng sủa tạo
  • Toán lớp 4 Cánh diều

---------------------------------------------------------------

Tham khảo thêm thắt những tài liệu:

Xem thêm: ch2=ch ch=ch2

  • Bài luyện lớp 4 nâng cao: Dạng toán mò mẫm X
  • Tổng thích hợp Ngữ pháp và bài xích luyện giờ đồng hồ Anh lớp 4 - 5
  • Tổng thích hợp những công thức Toán lớp 4 và 5