tơ tổng hợp

Câu hỏi:

02/04/2020 57,390

Bạn đang xem: tơ tổng hợp

A. tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6.

B. tơ capron, tơ axetat, bông.

C. tơ nilon-6,6, tơ tằm, bông.

D. tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ nitron.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức một quãng mạch của tơ nilon-6 là:

A. (-CH2-CH=CH-CH2)n

B. (-NH-[CH2]6-CO-)n

C. (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n

D. (-NH-[CH2]5-CO-)n

Câu 2:

Tơ enang được pha chế bởi vì cách

A. trùng dừng H2N-(CH2)5-COOH.

B. trùng dừng HOOC-(CH2)4-COOH.

C. trùng dừng H2N-(CH2)6-COOH.

D. trùng dừng HOOC-(CH2)6-COOH.

Câu 3:

Tơ bao gồm 2 loại là

A. tơ chất hóa học và tơ tổng hợp.

Xem thêm: h2so4+na2co3

B. tơ vạn vật thiên nhiên và tơ tự tạo.

C. tơ chất hóa học và tơ vạn vật thiên nhiên.

D. tơ tổng hợp và tơ tự tạo.

Câu 4:

Polime dùng làm phát hành tơ lapsan với kết cấu như sau:

Tên gọi của polime bên trên là

A. poliacrilonitrin.

B. poli(hexametylen ađipamit).

C. poli(etylen terephtalat).

D. policaproamit.

Câu 5:

Tơ capron được pha chế kể từ monome này tại đây ?

A. axit metacrylic.

B. caprolactam.

C. phenol.

D. axit caproic.

Câu 6:

Cho những loại tơ: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Số tơ tổng hợp là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.

Xem thêm: baco3+hcl