toán lớp 1

Bài tập luyện Toán lớp 1

Bạn đang xem: toán lớp 1

Trọn cỗ Bài tập luyện Toán cơ bạn dạng lớp 1 bao hàm những dạng Toán 1 cơ bạn dạng gom những thầy cô đi ra Bài tập luyện Toán lớp 1 cho những em học viên ôn tập luyện, tập luyện gia tăng kỹ năng và kiến thức lớp 1.

Tài liệu Toán lớp 1

 • Toán lớp 1 Cánh diều MỚI
 • Toán lớp 1 Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường Mới
 • Toán lớp 1
 • Giải Toán lớp 1
 • Giải vở bài xích tập luyện Toán lớp 1
 • Lý thuyết Toán lớp 1
 • Toán Song Ngữ Lớp 1
 • Toán Lớp 1 Nâng Cao
 • Trắc nghiệm Toán lớp 1 Online

Bài tập luyện vào cuối tuần lớp 1

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

A. Các dạng Toán lớp 1

Chuyên đề 1: SO SÁNH

Bài 1: Viết vệt <, >, = nhập địa điểm chấm.

1 …. 23 … 13 ... 4
3 … 35 … 25 ... 2
5 … 42 … 31 ... 5
2 … 54 … 14 ... 4
4 … 35 … 52 ... 3
3 .... 51 .... 43 .... 1

Bài 2 . Viết vệt <, >, = nhập địa điểm chấm.

3 .... 25 ... 62 ... 0
7 .... 40 .... 18 ... 5
8 .... 88 ... 77 .... 9
0 .... 29 ... 96 .... 8
6 .... 52 .... 69 .... 5
9 .... 89 .... 97 .... 7
7 .... 1010 .... 810 ... 6

Bài 3. Điền số phù hợp nhập địa điểm chấm.

3 < … < 5

6 < ...... < 8

6 > … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 < … < 7

4 < ..... < 6

1 < … < 3

3 > … > 1

0 < ..... < 2

9 > … > 7

8 < … < 10

6 > ..... > 4

2 < … < 4

5 > … > 3

Bài 4 *. Số?

7 < .......... > 81 > .....
4 < .....6 > .....8 < .....
7 > .....9 > .....5 > .....
8 = .......... < 3..... < 8
..... < 4..... < 29 > ....

Bài 5: Viết vệt <, >, = nhập địa điểm chấm.

10 ….1213 … 83 ... 16
13 … 167 … 1215 ... 2
15 … 192 … 131 ... 15
12 … 159 … 1114 ... 14
14 … 1315 … 512 ... 3
18 .... 1511 .... 43 .... 11

Bài 6. Điền số phù hợp nhập địa điểm chấm.

13 < … < 15

16 < ...... < 18

16 > … > 14

20 > … > 18

18 > … > 16

15 < … < 17

14 < ..... < 16

11 < … <1 3

13 > … > 11

10 < ..... < 12

19 > … > 17

18 < … < 15

16 > ..... > 14

12 < … < 14

15 > … > 13

Bài 7: > < =

16......18

19...........18

14 ..........17

20...............10

16..........15

20......15

13..............15

10.............6

15...............18

14..........13

11...........14

8.............10

5.............15

13................14

12...........12

12............10

9 .............12

18..........12

7................11

0 .............10

Bài 8. Số?

17 < .......... > 1811 > .....
14 < .....16 > .....18 < .....
17 > .....19 > .....15 > .....
18 = .......... < 13..... < 18

Bài 9. < , > , = ?

3 + 1 .... 4

4 ..... 2 + 1

1 + 3 ..... 2

4 + 1 ..... 1 + 4

6 + 0 ..... 4

1 + 2 ..... 2 + 2

1 + 2 ..... 2

5 ..... 1 + 3

6 + 2 ..... 9

Bài 10. > , =, <?

10 - 2 .... 8 + 1

8 + 2 .... 8 - 2

6 + 3 .... 9 - 0

10 + 0 .... 8 + 2

7 + 3 .... 5 + 3

10 - 5 .... 10 – 3

Bài 11. > , < , =?

Bài ôn tập luyện ở trong nhà nhập thời hạn ngủ dịch

Bài 12. Điền vệt >, < , = phù hợp nhập dù rỗng.

Bài ôn tập luyện ở trong nhà nhập thời hạn ngủ dịch Covid-19

Bài 13: Dấu <, =, >

10 … 10 + 3

11 + 2…. 2 + 11

9 … 10 + 9

10 … 10 + 0

17 – 4 … 14 - 3

18 – 4 … 12

15 … 15 – 1

17 + 1… 17 + 2

12+ 5 … 16

16 … 19 - 3

15 – 4 … 10 + 1

19 – 3 … 11

Chuyên đề 2: Viết mặt hàng số, Sắp xếp những số:

Bài 1. Số?

1

5

9

8

2

10

12

5

19

20

18

12

Bài 2. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

- Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: .............................................................

- Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ..............................................................

Bài 3. Xếp những số sau: 1, 5, 9, 6, 3, 8

- Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: ………………..........................

- Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ………………..........................

Bài 4. Viết những số: 16, 18, 13, 11, 10, 15.

 • Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: .......................................................
 • Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ....................................................

Bài 5. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

 • Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: .....................................................
 • Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ....................................................

Bài 6. Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: ...................................................

- Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:......................................................

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, trăng tròn, 13, 10 bám theo loại tự:

Từ nhỏ bé cho tới lớn: ………………………………………………………………………

Từ rộng lớn cho tới bé: ……………………………………………………

Chuyên đề 3: Tìm số lớn số 1, nhỏ bé nhất

Bài 1.

 • Khoanh tròn trĩnh nhập số rộng lớn nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15
 • Khoanh tròn trĩnh nhập số nhỏ bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

 • Khoanh tròn trĩnh nhập số rộng lớn nhất: 15 ; trăng tròn ; 11 ; 8 ; 19
 • Khoanh tròn trĩnh nhập số nhỏ bé nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12
 • Khoanh tròn trĩnh nhập số rộng lớn nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12
 • Khoanh tròn trĩnh nhập số nhỏ bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuyên đề 4: Các luật lệ tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.........

6 - 1 + 0 =........

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =........

5 - 0 + 1 =........

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = ......

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + .......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8

6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2

10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

Xem thêm: na2co3 +cacl2

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chuyên đề 5: Giải toán sở hữu điều văn

Bài 1. Viết luật lệ tính phù hợp.

Có: 6 quyển vở.

Mua thêm: 2 quyển vở

Có vớ cả: ..... quyển vở?

Bài 2 . Viết luật lệ tính phù hợp.

a) Có:12 dòng sản phẩm kẹo

thêm: 3 dòng sản phẩm kẹo

Có vớ cả: .... dòng sản phẩm kẹo?

b) Có: 9 con cái lợn

Bán: 6 con cái lợn

Còn lại: ..... con cái lợn?

Bài 3. Viết luật lệ tính phù hợp.

a, Có: 6 ngược cam

Cho đi: 3 ngược cam

Tất cả có: .... ngược cam?

Có: 10 dòng sản phẩm kẹo

Đã ăn: 4 dòng sản phẩm kẹo

Còn lại: ..... dòng sản phẩm kẹo?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải Việc bám theo tóm lược sau:

Có: 15 cây hoa

Trồng thêm: 4 cây

Có vớ cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 dòng sản phẩm kẹo

Rơi mất: 8 dòng sản phẩm kẹo

Còn lại ….. dòng sản phẩm kẹo?

Bài 7.

Thùng loại nhất: trăng tròn gói bánh

Thùng loại hai: 10 gói bánh

Cả nhị thúng sở hữu toàn bộ ….. gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: trăng tròn viên bi

Nam sót lại …….. viên bi?

B. Tổng phù hợp phiếu bài xích tập luyện lớp 1

1. Phiếu bài xích tập luyện lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết toàn bộ những số:

a, Từ 1 cho tới 10:

…………………………………………………………………………………..

b, Từ 10 cho tới 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ trăng tròn cho tới 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1, Số lớn số 1 trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số nhỏ bé nhất trong số số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số ngay lập tức trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay lập tức sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, Quý khách hàng Lan sở hữu 2 dòng sản phẩm cây bút chì, u mua sắm thêm vào cho Lan 3 dòng sản phẩm cây bút chì nữa. Hỏi Lan sở hữu toàn bộ bao nhiêu dòng sản phẩm cây bút chì? ( lựa chọn luật lệ tính đích thị nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( dòng sản phẩm cây bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( dòng sản phẩm cây bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( dòng sản phẩm cây bút chì).

2. Phiếu bài xích tập luyện lớp 1 môn Toán - Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền nhập địa điểm trống:

a, Số 15 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số trăng tròn bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số 17 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số 9 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

b, Số ….bao gồm 1 chục và 0 đơn vị chức năng.

Số ….bao gồm 1 chục và 8 đơn vị chức năng.

Số ….bao gồm 1 chục và 2 đơn vị chức năng.

Số ….bao gồm 2 chục và 0 đơn vị chức năng.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: Cho những số: 6, 9, 19, trăng tròn, 1 bố trí những số vẫn cho tới

a, Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: …………………………………………….

b, Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một số trong những hiểu được lấy số bại liệt cùng theo với 2 rồi trừ lên đường 1 thì được thành quả tự 3?

Số cần thiết tìm hiểu là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài xích tập luyện lớp 1 môn Toán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

1, Một kê sở hữu bao nhiêu dòng sản phẩm chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số ngay lập tức trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, Hình vẽ mặt mày sở hữu bao nhiêu điểm?

Phiếu bài xích tập luyện lớp 1

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam sở hữu 17 quyển vở, Nam cho tới em 2 quyển. Hỏi

Nam sót lại bao nhiêu quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số bao gồm 2 chục và 0 đơn vị chức năng là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết luật lệ tính mến hợp:

Phiếu bài xích tập luyện lớp 1

Bài 4:
Tìm một số trong những hiểu được lấy 17 trừ lên đường 2 rồi nằm trong thêm một thì tiếp tục đi ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài xích tập luyện lớp 1 môn Toán - Số 4

Câu 1: Dấu phù hợp nhằm điền nhập địa điểm chấm 80 … 75 là:

Câu 2: Kết ngược của luật lệ tính 45 + 5 - 25 là

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươiB. Chín khôngC. Không chínD. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn trực tiếp AB lâu năm 7 centimet, đoạn trực tiếp CD lâu năm 12cm. Hỏi cả nhị đoạn trực tiếp lâu năm từng nào xăng - ti - mét?

Lời giải, đáp án đề 4:

Bài 4:

a, 43 +6 = 49

b, 60 - trăng tròn = 40

c, 50 + 30 = 80

d, 29 - 9 = 20

Bài 5:

Cả nhị đoạn trực tiếp lâu năm số xăng - ti - mét là:

7 + 12 = 19 (cm)

Đáp số: 19cm.

5. Phiếu bài xích tập luyện lớp 1 môn Toán - Số 5

Câu 1: 2 điểm

Nói địa điểm những loài vật.

Phiếu bài xích tập luyện lớp 1 môn Toán - Số 5

Câu 2: (2 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

45 – 12 = 14 ☐

20 + 30 = 50 ☐

34 – 22 = 11 ☐

35 + 13 = 48 ☐

Câu 3 (3 điểm): Cho những số 82, 14, 69, 0:

a) Tìm số lớn số 1 và số nhỏ bé nhất trong số số bên trên.

b) Sắp xếp những số bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ bé.

Câu 4 (3 điểm): Viết luật lệ tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Một đoạn dây tương đối dài 87cm. Quý khách hàng Lan sút giảm đoạn chạc bại liệt 25cm. Hỏi đoạn chạc sót lại lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

Lời giải:

Câu 1:

a) + Chú chim màu xanh da trời ở phía bên trái chú chim red color.

+ Chú chim red color ở phía bên phải chú chim màu xanh da trời.

b) + Con khỉ phía trên cây. Con sói ở bên dưới cây.

c) + Chú chó phía trên xe hỏa màu xanh da trời.

+ Chú mèo phía trên xe hỏa red color.

+ Chú heo phía trên xe hỏa màu xanh da trời nước biển cả.

d) + Gấu bông color tím ở trước gấu bông gold color.

Câu 2:

45 – 12 = 14 [S]

20 + 30 = 50 [Đ]

34 – 22 = 11 [S]

35 + 13 = 48 [Đ]

Câu 3:

a) Số lớn số 1 là số 82, số nhỏ bé nhất là số 0

b) Sắp xếp: 82, 14, 69, 0

Câu 4:

Phép tính: 87 – 25 = 62

Trả lời: Đoạn chạc sót lại lâu năm 62 xăng-ti-mét.

C. Bài tập luyện tự động luyện Toán lớp 1

Bài 1. Điền vệt >, <, = nhập địa điểm chấm;

2 … 3 + 3

5 … 3 + 2

6 … 4 + 1

7 … 1 + 5

6 + 1 … 3 + 5

2 + 3 … 4 + 2

Bài 2. Viết những số 0, 3, 9, 6, 4:

a) Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: .........................................................................................

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ..........................................................................................

Bài 3: Điền vệt và số nhập vệt …

7 … 2 = 5

8 - … = 8

3 + 5 … 9 - 1

10 – 6 + … = 6

Bài 4: Giải bài xích Toán

Có: 10 cây cam

Thêm: 5 cây cam

Có vớ cả: ... cây cam?

Đáp án: 

Có toàn bộ số lượng kilomet cam là:

10 + 5 = 15 cây cam

Câu 5: Mẹ phân chia kẹo cho tới nhị bằng hữu. Em được 8 dòng sản phẩm kẹo, anh được thấp hơn em 3 dòng sản phẩm kẹo. Hỏi anh được bao nhiêu dòng sản phẩm kẹo?

Đáp án: Anh được u phân chia cho tới 5 dòng sản phẩm kẹo.

Bài 6: Tìm nhị số sao cho tới Khi nằm trong lại được thành quả tự 9, lấy số rộng lớn trừ số nhỏ bé cũng đều có thành quả tự 9.

Đáp án bài xích 6:

Ta có: 9 = 0 + 9 = 1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5

Vì 9 - 0 = 9 nên nhị số cần thiết tìm hiểu là 9.

Bài 7:

Điền số phù hợp nhập địa điểm chấm:

Toán lớp 1

Bút dạ có tính lâu năm tự ….cm.

Đáp án: 16cm

Bài 8: Viết luật lệ tính rồi phát biểu câu trả lời:

Bạn Hoa sở hữu 10 ngược táo. Quý khách hàng Hà sở hữu 15 ngược táo. Hai các bạn sở hữu toàn bộ từng nào ngược táo?

Đáp án: Cả nhị các bạn có: 10 + 15 = 25 ngược táo

Bài 9: Viết luật lệ tính rồi phát biểu câu trả lời:

Bạn Lan sở hữu 11 viên kẹo. Quý khách hàng Hùng sở hữu 14 viên kẹo. Hỏi nhị các bạn sở hữu toàn bộ từng nào viên kẹo?

Đáp án: 25 viên kẹo

Bài 10: Viết luật lệ tính rồi phát biểu câu trả lời:

Mẹ sở hữu 48 ngược táo. Mẹ cho tới Lan 11 ngược táo. Hỏi u sót lại từng nào ngược táo?

Đáp án: 48 - 12 = 36 ngược táo

Bài 11: Hình bên:

Bài Toán lớp 1

 • Có.......hình tam giác
 • Có ......hình chữ nhật.

Đáp án:

 • Có 2 hình tam giác
 • Có 1 hình chữ nhật.

Bài 12: Viết luật lệ tính mến hợp:

Toán lớp 1

Đáp án:  4 + 1 = 5

Bài 13: Lan căn vặn Hoa: “Năm ni chị các bạn từng nào tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi bản thân là 7 tuổi tác. Mình tầm thường chị bản thân 2 tuổi tác.” Hỏi chị của khách hàng Hoa trong năm này từng nào tuổi?

Đáp án: 

Chị của khách hàng Hoa trong năm này sở hữu số tuổi tác là: 7 + 2 = 9 (tuổi)

Bài 14: Hùng căn vặn Hà: “Năm ni các bạn bao nhiêu tuổi” ? Hà đáp: Anh tôi vừa tròn trĩnh chục tuổi tác. Anh bản thân rộng lớn bản thân 4 tuổi”. Hỏi Hà bao nhiêu tuổi?.......................................................

Đáp án: Anh vừa phải tròn trĩnh chục tuổi tác Tức là anh 10 tuổi tác Vậy tuổi tác Hà trong năm này là: 10 – 4 = 6 (tuổi)

Bài 15: Hùng căn vặn Dũng: “Em nhỏ bé của khách hàng bao nhiêu tuổi tác rồi”? Dũng đáp: “Nếu vứt chữ số là số nhỏ nhất sở hữu một chữ số ở số nhỏ nhất sở hữu nhị chữ số thì được tuổi tác em mình”. Hỏi em nhỏ bé của Dũng bao nhiêu tuổi?

Đáp án: 

Số nhỏ nhất có một chữ số là: 0 Số nhỏ nhất sở hữu nhị chữ số là: 10

Bỏ lên đường chữ số 0 của số 10 thì còn số 1. Vậy em nhỏ bé của Dũng 1 tuổi

Bài 16: Năm phô bày với Bốn: “Ba năm nữa thì bản thân sở hữu số tuổi tác thông qua số lớn số 1 sở hữu một chữ số”. Hỏi các bạn Năm bao nhiêu tuổi?

Đáp án:

Số lớn số 1 có một chữ số là: 9

Tuổi của khách hàng NĂm là: 9 – 3 = 6 (tuổi)

..................................

Các bậc bố mẹ nên kế hoạch dậy con những khả năng học tập toán lớp 1. Trên phía trên là: Trọn cỗ Bài tập luyện Toán cơ bạn dạng lớp 1 sở hữu không thiếu những dạng bài xích toán lớp 1 và những phiếu ôn tập luyện lớp 1 cho những em thực hiện thẳng. Các chúng ta cũng có thể xem thêm tư liệu Tổng phù hợp những dạng bài xích tập luyện toán lớp 1 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên sở hữu đáp án:

 • 272 bài xích toán lớp 1 ôn tập luyện bám theo căn nhà đề
 • 20 đề ôn luyện học viên chất lượng tốt môn Toán lớp 1 Có đáp án
 • Trọn cỗ Bài tập luyện Toán lớp 1 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao
 • Các dạng Bài tập luyện Toán cơ bạn dạng lớp 1
 • Bài tập luyện điểm và đối chiếu giành cho lớp 1
 • Đề ôn tập luyện môn Toán nâng lên lớp 1

Trọn cỗ Bài tập luyện Toán cơ bạn dạng lớp 1 bao hàm những dạng kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên gom những bố mẹ đi ra bài xích tập luyện Toán lớp 1 cho tới con cái ôn tập luyện, tập luyện gia tăng kỹ năng và kiến thức lớp 1. Các bố mẹ chuyên chở về nhằm nằm trong con cái ôn luyện thường ngày nhé!

Ngoài Trọn cỗ Bài tập luyện Toán cơ bạn dạng lớp 1 trên, những em học viên hoàn toàn có thể xem thêm môn Toán lớp 1 nâng lên và bài xích tập luyện vào cuối tuần môn Toán lớp 1 không thiếu không giống, nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích ganh đua đạt thành quả cao. Chúc những em học tập tốt!

Xem thêm: na2co3+co2+h2o