tóm tắt kiến thức cơ bản toán lớp 4

Tổng phù hợp kỹ năng toán lớp 4 là ôn tập dượt lại những dạng toán cơ bạn dạng và cần thiết ở lịch trình toán lớp 4. Đây là bước đệm nhằm những em học tập chất lượng toán lớp 5.

Bạn đang xem: tóm tắt kiến thức cơ bản toán lớp 4

Bài học tập này mamnonkidzone.edu.vn tiếp tục tổng phù hợp kỹ năng toán lớp 4 các Việc, nội dung kỹ năng trọng tâm nhằm những con cái ôn tập dượt và gia tăng kỹ năng.

1. Ôn tập dượt về số đương nhiên.

1.1. Số và chữ số

- Dùng 10 chữ số nhằm ghi chép số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Có 10 số có một chữ số (từ 0 cho tới 9)

 • Có 90 số với 2 chữ số (từ 10 cho tới 99)

 • Có 900 số với 3 chữ số (từ 100 cho tới 999)

 • Có 9000 số với 4 chữ số (từ 1000 cho tới 9999)

- Số đương nhiên nhỏ nhất là số 0. Số đương nhiên lớn số 1 ko có

- Hai số đương nhiên liên tục rộng lớn (kém) nhau một đơn vị chức năng.

- Các số với chữ số tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn liên tục rộng lớn kém cỏi nhau 2 đơn vị chức năng.

- Các số với chữ số tận nằm trong là một trong những, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ liên tục rộng lớn kém cỏi nhau 2 đơn vị chức năng.

1.2. Hàng và lớp

hàng và lớp

Hàng đơn trăm, hàng trăm, mặt hàng đơn vị chức năng phù hợp trở thành lớp đơn vị

Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn phù hợp trở thành lớp nghìn

1.2.1. Cách gọi số đương nhiên.

Để gọi những số đương nhiên tớ gọi kể từ ngược lịch sự cần, hoặc kể từ mặt hàng cao cho tới mặt hàng thấp.

 • Các chữ số kể từ cần lịch sự ngược thứu tự nằm trong mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng ngàn, mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng ngàn ngàn, ...

 • Hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng ngàn phù hợp trở thành lớp đơn vị chức năng.

 • Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng ngàn ngàn phù hợp trở thành lớp ngàn.

1.3. Phép cộng

 • a + b = b + a

 • (a + b) + c = a + (b + c)

 • 0 + a = a + 0 = a

 • (a - n) + (b + n) = a + b

 • (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

 • (a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

 • Nếu một hạng được cấp lên n chuyến mặt khác những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng này được tạo thêm một số trong những đích bởi (n - 1) chuyến số hạng được cấp lên

 • Nếu số hạng bị giảm xuống n chuyến, mặt khác những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng cơ bị giảm xuống một số trong những đích bởi (1 -) số hạng bị giảm xuống.

 • Tổng của những số chẵn là một số trong những chẵn

 • Tổng của một số trong những lẻ và một số trong những chăn là một số trong những lẻ

 • Tổng của nhị số đương nhiên liên tục là một số trong những lẻ

1.4. Phép trừ

 • a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

 • Nếu số bị trừ và số trừ nằm trong tăng hoặc hạn chế n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng ko đổi

 • Nếu số bị trừ được cấp lên n chuyến và không thay đổi số trừ thì hiệu được gia tăng một số trong những đích bởi (n - 1) chuyến số bị trừ

 • Nếu số bị trừ không thay đổi, số trừ được cấp lên n chuyến thì hiệu bị giảm xuống (n - 1) chuyến số trừ

 • Nếu số bị trừ được gia tăng n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu giảm xuống n đơn vị

1.5. Phép nhân

 • a x b = b x a

 • a x (b x c) = (a x b) x c

 • a x 0 = 0 x a = 0

 • a x 1 = 1 x a = a

 • a x (b + c) = a x b + a x c

 • a x (b - c) = a x b - a x c

 • Trong một tích nếu như quá số được cấp lên n chuyến mặt khác với 1 quá số không giống bị giảm xuống n chuyến thì tích ko thay đổi.

 • Trong một tích nếu như quá số được cấp lên n chuyến mặt khác, những quá số sót lại không thay đổi thì tích được cấp lên n chuyến và ngược lại nhập một tích với 1 quá số bị giảm xuống n chuyến, những quá số sót lại không thay đổi thì tích cũng trở nên giảm xuống n chuyến (n > 0)

 • Trong một tích, nếu như với tối thiểu một quá số chẵn thì tích cơ chẵn

 • Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng những quá số sót lại không thay đổi thì tích được tăng a chuyến tích những quá số sót lại.

 • Trong một tích những quá số đều lẻ và với tối thiểu 1 quá số với tận nằm trong là 5 thì tích với tận nằm trong là 5.

1.6. Phép chia

 • a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

 • 0 : a = 0

 • a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

 • a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

 • Trong luật lệ phân tách, nếu như số bị phân tách tăng hoặc giảm xuống n chuyến (n > 0) mặt khác số phân tách không thay đổi thì thương cũng tạo thêm (giảm đi) n chuyến.

 • Trong một luật lệ phân tách, nếu như tăng số phân tách lên n chuyến (n > 0) mặt khác số bị phân tách không thay đổi thì thương giảm xuống n chuyến và ngược lại. 

 • Trong một luật lệ phân tách, số phân tách và số bị phân tách nằm trong tăng hoặc hạn chế n chuyến thì thương ko thay đổi.

 • Trong một luật lệ phân tách với dư, nếu như số bị phân tách và số phân tách nằm trong được cấp (giảm) n chuyến (n > 0) thì số dư cũng rất được cấp (giảm) n chuyến.

1.7. Dãy số 

dãy số cơ hội đều

1.8. Dấu hiệu phân tách không còn cho: 2, 3, 5, 9

dấu hiệu phân tách không còn mang lại 2,3,5,9

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 2: Các số với tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách không còn mang lại 2

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 5: Các số với tận nằm trong là 0, 5 thì phân tách không còn mang lại 5

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 3: Các số với tổng những chữ số phân tách không còn mang lại 3 thì phân tách không còn mang lại 3.

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 9: Các số với tổng những chữ số phân tách không còn mang lại 9 thì phân tách không còn mang lại 9.

2. Ôn tập dượt về phân số và những luật lệ tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

Khái niệm phân số

Khái niệm phân số 1

2.2. Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số

 • Nếu nhân cả tử số và khuôn số của một phân số với nằm trong một số trong những đương nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số đang được mang lại.

 • Nếu phân tách cả tử số và khuôn số của một phân số với nằm trong một số trong những đương nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số đang được mang lại.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số nằm trong khuôn số

Trong nhị phân số với nằm trong khuôn số:

 •  Phân số nào là với tử số nhỏ thêm hơn thì phân số cơ nhỏ thêm hơn.
 • Phân số nào là với tử số to hơn thì phân số cơ to hơn.
 •  Nếu tử số cân nhau thì nhị phân số cơ cân nhau.

b) So sánh những phân số nằm trong tử số

 Trong nhị phân số với nằm trong tử số:

 •  Phân số nào là với khuôn số nhỏ thêm hơn thì phân số cơ to hơn.
 •  Phân số nào là với khuôn số to hơn thì phân số cơ nhỏ thêm hơn.
 •  Nếu khuôn số cân nhau thì nhị phân số cơ cân nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

 Muốn đối chiếu nhị phân số không giống khuôn số, tớ rất có thể quy đồng khuôn số nhị phân số cơ rồi đối chiếu những tử số của nhị phân số mới mẻ.

2.4. Các luật lệ tính phân số

a) Phép nằm trong phân số

 •  Muốn nằm trong nhị phân số với nằm trong khuôn số, tớ nằm trong nhị tử số cùng nhau và không thay đổi khuôn số.

 • Muốn nằm trong nhị phân số không giống khuôn số, tớ quy đồng khuôn số nhị phân số, rồi nằm trong nhị phân số cơ.

b) Phép trừ phân số

Xem thêm: ba(oh)2 + nh4no3

 •  Muốn trừ nhị phân số với nằm trong khuôn số, tớ trừ tử số của phân số loại nhất mang lại khuôn số của phân số loại nhị và không thay đổi khuôn số.

 • Muốn trừ nhị phân số không giống khuôn số, tớ quy đồng khuôn số nhị phân số, rồi trừ nhị phân số cơ.

c) Phép nhân phân số

 Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, khuôn số nhân với khuôn số.

d) Phép phân tách phân số

Muốn phân tách một phân số cho 1 phân số, tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số trở thành khuôn số, khuôn số trở thành tử số.

3. Ôn tập dượt đại lượng 

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

 • Để đo lượng những vật nặng trĩu hàng trăm, hàng ngàn, mặt hàng ngàn ki-lô-gam, người tớ người sử dụng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

 • Để đo lượng những vật nặng trĩu hàng trăm, hàng ngàn, mặt hàng ngàn gam, người tớ người sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều cấp 10 chuyến đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn ngay tắp lự sau nó.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều kém cỏi 1/10 chuyến đơn vị chức năng to hơn ngay tắp lự trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài

Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài

Mỗi đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm đều cấp 10 chuyến đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn ngay tắp lự sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm đều kém cỏi 1/10 chuyến đơn vị chức năng to hơn ngay tắp lự trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích S: mét vuông, km2, dm2, cm2

 • 1km2 = 1 000 000m2

 • 1m2 = 100dm2

 • 1m2 = 10 000cm2

 • 1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - thế kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon tía, mon năm, mon bảy, mon 8, mon chục, mon chục nhị có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon chục một có: 30 ngày.

Tháng nhị với 28 ngày (vào năm nhuận với 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn tập dượt về số tầm cộng

4.1. Bài toán thăm dò số tầm cộng

Một vài ba kỹ năng cần thiết nhớ

 • Muốn thăm dò số tầm nằm trong của không ít số, tớ tính tổng của những số cơ, rồi lấy tổng cơ phân tách mang lại số những số hạng.

Ví dụ: Tìm tầm nằm trong của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

 • Số tầm nằm trong của mặt hàng cơ hội đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: Tìm số hạng lúc biết tầm nằm trong và số hạng không giống.

Dạng tính tầm cộngDùng sơ đồ gia dụng nhằm giải toán tầm cộng

5. Ôn tập dượt dạng thăm dò nhị số lúc biết tổng và hiệu

tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu

6. Ôn tập dượt thăm dò nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ của nhị số cơ.

6.1. Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

6.2. Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

7. Ôn tập dượt dạng toán bịa đặt tính của luật lệ nhân, phân tách, nằm trong, trừ.

7.1 Phép nhân

 • Khi tiến hành luật lệ tính tớ tiến hành kể từ cần qua loa trái

 • Ta thứu tự với những tích riêng rẽ loại 1, 2, 3… lúc đặt tính lưu giữ phải để trực tiếp mặt hàng những chữ số

7.2 Phép chia

 • Thực hiện nay luật lệ tính theo đuổi trật tự kể từ ngược qua loa cần.

 • Có đầy đủ 3 luật lệ tính nhập luật lệ phân tách gồm: Chia tiếp sau đó nhân rồi ở đầu cuối trừ.

 • Trong luật lệ phân tách với dư thì số dư khi nào cũng nhỏ rộng lớn số phân tách.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhị số đương nhiên tớ rất có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa đặt trực tiếp cột cùng nhau.

 • Cộng những chữ số ở từng mặt hàng theo đuổi trật tự kể từ cần lịch sự ngược, tức là kể từ mặt hàng đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng ngàn, mặt hàng ngàn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhị số đương nhiên tớ rất có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa đặt trực tiếp cột cùng nhau.

 • Trừ những chữ số ở từng mặt hàng theo đuổi trật tự kể từ cần lịch sự ngược, tức là kể từ mặt hàng đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng ngàn, mặt hàng ngàn, … 

8. Ôn tập dượt hình học

 • Nếu tăng chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tạo thêm a x 2

 • Nếu tăng chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tạo thêm a x 2

 • Nếu hạn chế chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục hạn chế lên a x 2 đơn vị

 • Nếu hạn chế chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục hạn chế lên a x 2 đơn vị

 • Nếu cấp một chiều nào là cơ của hình chữ nhật lên từng nào chuyến thì diện tích S tiếp tục tạo thêm từng ấy chuyến.

 • Nếu hạn chế một chiều nào là cơ của hình chữ nhật lên từng nào chuyến thì diện tích S tiếp tục giảm xuống số lần

 • Trong hình vuông vắn, nếu như tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tạo thêm 4 x a đơn vị

 • Trong hình vuông vắn nếu như cạnh tạo thêm a chuyến thì diện tích S tạo thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và diện tích S hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

hình bình hành

8.1.2.  Diện tích hình bình hành

diện tích hình bình hành

8.2. Hình thoi và diện tích S hình thoi.

8.2.1.  Hình thoi

hình thoi

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD với AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC và để được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

cách tính diện tích S hình thoi

Dựa nhập hình vẽ tớ có:

Diện tích hình thoi ABCD bởi diện tích S hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

Vậy diện tích S hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi bởi tích của chừng nhiều năm hai tuyến đường chéo cánh phân tách mang lại 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

(Trong đó: S là diện tích S hình thoi; m, n là chừng nhiều năm của hai tuyến đường chéo)

Trên đó là bài tổng phù hợp kỹ năng toán lớp 4 nhằm chung những em ôn tập dượt, gia tăng kỹ năng đáp ứng mang lại học tập toán lớp 5. Các em nhập cuộc tăng khóa đào tạo và huấn luyện toán online của mamnonkidzone.edu.vn để tìm hiểu nhiều kỹ năng hoặc nhé.  

Xem thêm: ch3 ch2 ch3