tổng của cấp số nhân lùi vô hạnBài ghi chép Cách tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Cách tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn.

Bạn đang xem: tổng của cấp số nhân lùi vô hạn

Cách tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn vô cùng hay

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

Tổng của CSN lùi vô hạn

Cấp số nhân vô hạn u1, u2, u3,..un,..với công bội q, với |q| < 1 gọi là cấp cho số nhân lùi vô hạn.

Tổng S của cấp cho số nhân tê liệt là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Ví dụ minh họa

Bài 1: Tìm tổng của cấp cho số nhân vô hạn sau:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Hướng dẫn:

Đây là tổng của cấp cho số nhân vô hạn có

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án nên tổng là Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Bài 2: Tìm tổng của cấp số nhân lùi vô hạn (un) biết un = 1/(3n)

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Quảng cáo

Bài 3: Tìm tổng của cấp cho số nhân vô hạn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Hướng dẫn:

Vì những số của tổng lập trở thành cấp cho số nhân lùi vô hạn với u1 = 1, q = -1/2

Vậy

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Bài 4: Tìm số hạng tổng quát mắng của cấp cho số nhân lùi vô hạn với tổng vì thế 3 và công bội q = 2/3

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Bài 5: Tìm tổng của sản phẩm số sau:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Vì vậy những số của tổng lập trở thành cấp cho số nhân lùi vô hạn với u1 = -1, q = -1/10

Vậy

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Bài 6: Tổng của một cấp cho số nhân lùi vô hạn là 5/3 tổng thân phụ số hạng trước tiên của chính nó là 39/25. Tìm số hạng đầu và công bội của cấp cho số tê liệt.

Hướng dẫn:

Ta có

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Quảng cáo

Bài 7: Cho sản phẩm số (un) với Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án. Tính tổng của sản phẩm un

Hướng dẫn:

Vì un là tổng n số hạng trước tiên của một cấp cho số nhân với u1 = 50% và q = (-1)/2.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

B. Bài tập luyện vận dụng

Bài 1: Tổng của cấp cho số nhân vô hạn: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: B

Vì un là tổng n số hạng trước tiên của một cấp cho số nhân với u1 = (-1)/2 và q = (-1)/2.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án B

Bài 2: Tổng của cấp cho số nhân vô hạn: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

Vì un là tổng n số hạng trước tiên của một cấp cho số nhân với u1 = 1/3 và q = (-1)/3.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án A

Bài 3: Tổng của cấp cho số nhân vô hạn Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

Vì un là tổng n số hạng trước tiên của một cấp cho số nhân với u1 = 2 và q = (-1)/2.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án A

Quảng cáo

Bài 4: Tổng của cấp cho số nhân vô hạn Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: C

Vì un là tổng n số hạng trước tiên của một cấp cho số nhân với u1 = 3 và q = (-1)/3.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án C

Bài 5: Tổng của cấp cho số nhân vô hạn: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án là:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

Vì un là tổng n số hạng trước tiên của một cấp cho số nhân với u1 = (-1)/4 và q = (-1)/4.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án A

Bài 6: Kết trái khoáy này sau đó là đúng:

A. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) với công bội q thì tổng Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

B. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) với

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

C. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) với Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

D. Cấp số nhân lùi vô hạn (un) với Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: C

Vì q = (3/4) < 1 đó là cấp cho số nhân lùi vô hạn nên Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Chọn C

Bài 7: Cấp số nhân lùi vô hạn (un) với u1 = -50, S = 100. Tìm 5 số hạng trước tiên của dãy:

Xem thêm: Cách buộc dây giày Jordan 1 Low độc đáo và thu hút

A. 50; 25; 12,5; 6,5; 3,25

B. 50; 25,5; 12,5; 6,25; 3,125

C. 50; 25; 12,5; 6,25; 3,125

D. 50; 25; 12,25; 6,125; 3,0625

Lời giải:

Đáp án: C

Áp dụng công thức : Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Suy rời khỏi 5 số hạng trước tiên của sản phẩm số: 50; 25; 12,5; 6,25; 3,125

Chọn C

Bài 8: Cấp số nhân lùi vô hạn (un) với u1 = -1, q = x. Tìm tổng S và 3 số hạng đầu của cấp cho số này:

A.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án và -1, x, -x2

B.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án và -1, x, x2

C.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án và -1, -x, -x2

D.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án và -1, x, -x2

Lời giải:

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án số hạng đầu là -1, -x, -x2

Chọn C

Bài 9: Cấp số nhân lùi vô hạn (un) với u1 = -x, q = x2. Tìm tổng S và 3 số hạng đầu của cấp cho số này:

A.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án và -x, x3, x5

B.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án và -x, x3, x4

C.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án và -x, x3, x6

D.Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án và -x, -x3, -x6

Lời giải:

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án số hạng đầu là - x, -x3, -x6

Chọn D

Bài 10: Tìm tổng của cấp cho số nhân vô hạn sau: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: D

Vì un là tổng n số hạng trước tiên của một cấp cho số nhân với u1 = 5 và q = 1/√5.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án D

Bài 11: Tìm tổng của cấp cho số nhân vô hạn sau: -3; 0,3; -0,03; 0,003;...

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

Vì un là tổng n số hạng trước tiên của một cấp cho số nhân với u1 = -3 và q = 0,1

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án A

Bài 12: Tìm tổng Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

A. 4 + 2√2

B. 4 - 2√2

C. -4 + 2√2

D. -4 + 2√2

Lời giải:

Đáp án: B

Vì un là tổng n số hạng trước tiên của một cấp cho số nhân với u1 = 2 và q = 1/√2

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án B

Bài 13: Cho cấp cho số nhân lùi vô hạn sau: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án Tìm q

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: A

Vì un là tổng n số hạng trước tiên của một cấp cho số nhân nên q = (1/4)

Chọn đáp án A

Bài 14: Tìm tổng của sản phẩm số sau: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Vì vậy những số của tổng lập trở thành cấp cho số nhân lùi vô hạn với u1 = -1, q = (-1)/10

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án D

Bài 15: Cho sản phẩm số (un) với Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án. Tính tổng của sản phẩm un

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Lời giải:

Đáp án: C

Vì un là tổng n số hạng trước tiên của một cấp cho số nhân với u1 = 50% và q = (-1)/2.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 với đáp án

Chọn đáp án C

Xem thêm thắt những dạng bài xích tập luyện Toán lớp 11 với nhập đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Dạng 1: Tìm số lượng giới hạn của sản phẩm số vì thế lăm le nghĩa
  • Dạng 3: Tính số lượng giới hạn của sản phẩm số
  • 60 bài xích tập luyện trắc nghiệm Giới hạn của sản phẩm số với đáp án (phần 1)
  • 60 bài xích tập luyện trắc nghiệm Giới hạn của sản phẩm số với đáp án (phần 2)

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính tiền cho tới teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


gioi-han.jspGiải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: ch2=ch ch=ch2