tổng n số hạng đầu của cấp số cộng

Bài ghi chép Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số cùng theo với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong.

Bạn đang xem: tổng n số hạng đầu của cấp số cộng

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Cho cấp cho số nằm trong (un) đem số hạng đầu là u1; công sai là d. Tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong là: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

+ Ngoài ra; tớ còn tồn tại một cách tính không giống là: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

+ Chú ý: Cho sản phẩm số (un) là cấp cho số nằm trong đem công sai d. Cho x và nó là nhị số hạng của cấp cho số nằm trong. Khi bại liệt kể từ x cho tới nó đem số số hạng là: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho cấp cho số nằm trong (un) đem u5 = −10 và u15 = 60. Tổng của trăng tròn số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong là:

A. S20 = 560    B. S20 = 480

C. S20 = 570    D. S20 = 475

Hướng dẫn giải:

Ta có: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Theo fake thiết tớ có: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Tổng trăng tròn số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong là:

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Chọn C.

Ví dụ 2: Cho cấp cho số nằm trong (un) thỏa mãn: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải). Tính tổng S = u5 + u6 + ..+ u30

A. – 1243     B. -1235

C. – 1345     D. - 1450

Hướng dẫn giải:

* Từ fake thiết việc, tớ có:

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

* Ta có: u5; u6; ...; u30 là cấp cho số nằm trong đem 26 số hạng; số hạng đầu là u5 = 2 + 4.(-3) = -10; công sai d = -3

=> Tổng Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho sản phẩm số (un) đem d = –2; S8 = 72. Tính u1 ?

A. u1 = 16    B. u1 =- 16

C. u1 = 8    D. u1 = - 4

Hướng dẫn giải:

* Ta có:

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

* Lại có: u8 = u1 + 7d => u8 – u1 = 7d = -14 (2)

Từ (1) và (2) tớ đem hệ phương trình: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Chọn A.

Ví dụ 4: Cho sản phẩm số (un) là 1 trong cấp cho số nằm trong đem u1 = -1; d = 2 và Sn= 483. Tính số những số hạng của cấp cho số cộng?

A. n = trăng tròn    B. n= 21

C. n= 22    D. n= 23.

Hướng dẫn giải:

Tổng của n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong là

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Chọn D.

Ví dụ 5: Cho (un) là cấp cho số nằm trong thỏa mãn: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải) . Tính tổng của số hạng đầu và công sai của cấp cho số nằm trong.

A. 63     B. 67

C. 75     D. 81

Hướng dẫn giải:

Theo fake thiết tớ có:

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

=> Tổng của số hạng đầu và công sai của cấp cho số nằm trong là: 86 + (−19) = 67

Chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ 6: Cho một cấp cho số nằm trong (un) đem u1 = 1 và tổng 100 số hạng đầu vị 24850 . Tính Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Hướng dẫn giải:

Gọi d là công sai của cấp cho số tiếp tục mang đến.

Ta có:

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải) Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Chọn D.

Ví dụ 7: Cho cấp cho số nằm trong (un) vừa lòng Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải). Tìm số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong .

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Hướng dẫn giải:

Theo fake thiết tớ đem :

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Từ (1) suy đi ra : Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải) thế nhập (2) tớ được

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Đặt Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải) khi bại liệt phương trình (*) trở thành:

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

* Với Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải) thì Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Với Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Với Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

* Với t = 1 => d2 = 1 ⇔ d= ±1

Với Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Với Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Vậy ứng với 4 ngôi trường hơp sẽ có được 4 độ quý hiếm của u1 vừa lòng.

Chọn D.

Ví dụ 8: Cho cấp cho số nằm trong (un) thỏa mãn: u4 + u8 + u11 + u17 = 100. Tính S19

A. 475     B. 500

C. 1000     D. 750

Hướng dẫn giải:

* Theo fake thiết tớ có:

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

* Do đó: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Chọn A.

Ví dụ 9: Cho (un) là cấp cho số nằm trong thỏa mãn: u2 + u3 + u7 + u10 + u12 + u17 = 300. Tính u9 + u8

A. 50     B. 150

C.75     D. 100

Hướng dẫn giải:

*Theo fake thiết tớ có:

u2 + u3 + u7 + u10 + u12 + u17 = 300

⇔ u1 + d + u1 + 2d + u1 + 6d + u1 + 9d + u1 +11d+ u1 + 16d = 300

⇔ 6u1 + 45d = 300 ⇔ 2u1 + 15d = 100

* Do đó; Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Chọn D.

Quảng cáo

Ví dụ 10: Cho (un) là cấp cho số nằm trong và Sm = Sn với m ≠ n.Tính Sm+n

A. 0     B. Sm − Sn

C. Sn − Sm     D. Sn + Sm

Hướng dẫn giải:

* Ta có: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Do Sm = Sn với m ≠ n nên tớ có:

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải) Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

* Ta có: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải) (do (*)

Chọn A.

Ví dụ 11: Tính tổng sau: S = 2 + 4 + 6 + ...+ (2n − 2) + 2n

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Hướng dẫn giải:

Ta đem sản phẩm số 2, 4, 6,.., 2n − 2, 2n là cấp cho số cùng theo với công sai d = 2 và u1 = 2, số hạng tổng quát mắng un= 2 + 2(n-1) = 2n. Dãy số này còn có n số hạng.

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Chọn B.

Ví dụ 12: Gọi Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải) Khi bại liệt S20 có mức giá trị là

A. 34     B. 30,5

C. 325    D. 32,5

Hướng dẫn giải:

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải) Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Chọn D

Ví dụ 13: Cho cấp cho số nằm trong (un) đem công sai d = 1 và u22 − 2u32 − u42 đạt độ quý hiếm lớn số 1. Tính tổng S20 của trăng tròn số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong bại liệt.

A.120    B. 125

C.130    D.135

Hướng dẫn giải:

Đặt a = u1 thì

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

với từng a.

Dấu vị xẩy ra khi a + 3 = 0 ⇔ a = −3.

Suy đi ra u1 = −3.

Ta đem Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải).

Chọn C.

C. Bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1: Cho cấp cho số cộng: −4; −8; −12; −16...Tìm công sai của cấp cho số nằm trong và tổng của 10 số hạng đầu tiên?

A.110    B. -220

C.220    D. -110

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có: −16 − (−12) = −12 − (−8) = −8 − (−4) = −4

Nên công sai d = −4

Xem thêm: etilen ra polietilen

Áp dụng công thức Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải) nên tổng của 10 số hạng trước tiên của cấp cho số cộng:

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Câu 2: Cho sản phẩm số (un) đem d = 1; S5 = 65. Tính u2?

A. 12     B. 13

C. 14     D.10

Lời giải:

Đáp án: A

Ta có: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

=>u1 + u5 = 26 (1)

Lại có: u5 = u1 + 4d = u1 + 4

=> u5 − u1 = 4 (2)

Từ (1) và (2) tớ đem hệ phương trình: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Số hạng loại nhị của sản phẩm số là: u2 = u1 + d = 11 + 1 = 12

Câu 3: Cho cấp cho số nằm trong (un) vừa lòng Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải). Tính S = u1 + u4 + u7 +..+ u2011 .

A. S = 2023 736    B. S = 2534134

C. S = 673044    D. S = 2198 650

Lời giải:

Đáp án: A

* Gọi d là công sai của cấp cho số nằm trong, theo đuổi fake thiết tớ có:

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Ta đem công sai d = 3 và số hạng đầu u1 = 1.

* Ta đem những số hạng u1; u4; u7;...; u2011 lập trở nên một cấp cho số nằm trong gồm: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải) số hạng với công sai d’ = 3d = 9.

nên tớ có: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Câu 4: Cho cấp cho số nằm trong (un) thỏa mãn: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải). Tính tổng trăng tròn số hạng đầu của cấp cho số nằm trong là :

A. −565    B. −530

C. −652    D. −285

Lời giải:

Đáp án: B

* Từ fake thiết việc, tớ có:

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Tổng của trăng tròn số hạng đầu: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Câu 5: Cho cấp cho số nằm trong (un) vừa lòng Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải). Tính tổng S= u5 + u7 + ..+ u2011

A. S = 3028760    B. S = 3420198

C. S = 3034088    D. S = 3298701

Lời giải:

Đáp án: C

* Theo fake thiết tớ có:

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

=> Số hạng loại 5 là: u5 = u1 + 4d = 1 + 4.3 = 13

* Ta đem u5; u7..,u2011 lập trở nên cấp cho số cùng theo với công sai d' = 2d = 6 và đem Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải) số hạng nên Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải).

Câu 6: Cho cấp cho số nằm trong (un) thỏa mãn: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải). Tìm số hạng đầu của cấp cho số nằm trong .

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Lời giải:

Đáp án: A

Theo fake thiết tớ có:

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Vậy số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong là: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Câu 7: Cho (un) là cấp cho số nằm trong thỏa mãn: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải). Tìm số hạng loại 5 của cấp cho số nằm trong.

A. 10    B. 5

C. 8    D.0

Lời giải:

Đáp án: D

Theo fake thiết tớ có:

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải) Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải) Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải) Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

=> Số hạng loại 5 của cấp cho số nằm trong là: u5 = u1 + 4d = 0

Câu 8: Cho (un) là cấp cho số nằm trong thỏa mãn: u2 + u22 = trăng tròn. Tính S23?

A. 120     B. 230

C. 150     D. 200

Lời giải:

Đáp án: B

Theo fake thiết thì u2 + u22 = 20

⇔ u1 + d + u1 + 21d = 20

⇔ 2u1 + 22d = 20

Lại có: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Câu 9: Cho (un) là cấp cho số nằm trong thỏa mãn: u21 + u59 = 30. Tính u20 + u59 + u158 + 3u1

A.90     B.120

C.150     D. 180

Lời giải:

Đáp án: A

* Theo fake thiết tớ có: u1 + u59 = 30

⇔ u1 + 20d+ u1 + 58d = 30

⇔ 2u1 + 78d = 30

* Do đó; u20 + u59 + u158 + 3u1

= u1 + 19d + u1 + 58d + u1 + 157d + 3u1

= 6u1 + 234 = 3. (2u1 + 78d) = 3 . 30 = 90.

Câu 10: Cho (un) là cấp cho số nằm trong. Đặt Sn = m; Sn = m với (m ≠ n). Tính Sm+n

A. – m- n     B.n+ m

C .2n+2m     D.n.m

Lời giải:

Đáp án: A

Ta đem Sm = n nên Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Tương tự tại Sn = m nên: 2nu1 + (n2 − n)d = 2m

Từ (1) và (2) vế trừ vế tớ được :

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Do m ≠ n nên:

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Mặt không giống tớ có: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Thay thành quả (*) nhập biểu thức của Sm+n tớ được: Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Câu 11: Tính tổng sau: S = 1002 − 992 + 982 − 972 + ..+ 22 − 12

A. 5000    B.5050

C.5100    D. 5150

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có:

S = 1002 – 992 + 982 – 972 + ...+ 22 - 12

⇔ S = (100 - 99) . ( 100+ 99)+ (98- 97). (98+ 97)+ ...+ ( 2-1)(2+ 1)

⇔ S = 199 + 195 + 191+ ...+ 3

Ta đem sản phẩm số 199, 195, 191,.., 3 là cấp cho số cùng theo với công sai d = -4, số hạng trước tiên u1 = 199 và đem Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải) số hạng

Vậy tổng Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Câu 12: Cho cấp cho số nằm trong đem tổng của n số hạng trước tiên được xem vị công thức Sn = 4n − n2. Gọi M là tổng của số hạng trước tiên và công sai của cấp cho số nằm trong bại liệt. Khi bại liệt :

A. M = 7    B. M= 4

C. M=- 1    D. M= 1

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có:

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Câu 13: Người tớ trồng 3003 cây theo như hình một tam giác như sau: sản phẩm loại nhất có một cây; sản phẩm thứ hai đem 2 cây; sản phẩm loại 3 đem 3 cây...căn vặn đem từng nào hàng?

A.76     B.77

C.78     D.79

Lời giải:

Đáp án: B

Gọi số sản phẩm cây là n.

Gọi số kilomet thứu tự bên trên những sản phẩm là 1;2;3..;n.

Đây là 1 trong cấp cho số nằm trong với số hạng đầu u1 = 1; d = 1.

Ta có:

Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nằm trong (cực hoặc đem câu nói. giải)

Vậy số sản phẩm cần thiết lần là 77.

Xem tăng những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 11 đem nhập đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Cách lần số hạng trước tiên, công sai, số hạng loại k của cấp cho số cùng với hay
  • Tìm ĐK nhằm sản phẩm số lập trở nên cấp cho số cùng với hay
  • Cách minh chứng đẳng thức phụ thuộc vào đặc điểm của cấp cho số cùng với hay
  • Cách minh chứng một sản phẩm số là cấp cho số nhân (cực hoặc đem câu nói. giải)
  • Cách lần số hạng trước tiên, công bội, số hạng loại k của cấp cho số nhân đặc biệt hay
  • Cách tính tổng n số hạng trước tiên của cấp cho số nhân (cực hoặc đem câu nói. giải)

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính tiền mang đến teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.

day-so-cap-so-cong-va-cap-so-nhan.jsp


Giải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: cuoh2 ra cuo